Spaltist:  
Hans Christian Holte

In the spotlight – et tilsyn kan lett få en slagside

Å belyse en sak fra bare én side fører til at andre sider av saken kan bli liggende i mørke, skriver spaltist Hans Christian Holte.

NAV utsettes for hyppige tilsyn. Det er viktig og nødvendig, skriver NAV-direktør og Altingets faste spaltist Hans Christian Holte. Samtidig mener han at det å se en sak fra bare én side kan føre til at andre sider av saken blir liggende i mørke.
NAV utsettes for hyppige tilsyn. Det er viktig og nødvendig, skriver NAV-direktør og Altingets faste spaltist Hans Christian Holte. Samtidig mener han at det å se en sak fra bare én side kan føre til at andre sider av saken blir liggende i mørke.Foto: Gorm Kallestad/NTB
Hans Christian Holte

NAV-veiledere og saksbehandlere tar beslutninger og gjør vedtak som kan ha stor betydning for menneskers liv. Selvsagt og heldigvis, det er sånn det skal være. Økonomisk og sosial trygghet og arbeid – dette er grunnleggende forutsetninger i livene våre, som NAV har i sitt samfunnsoppdrag å skulle bidra til.

Derfor er det også så viktig at alle vurderinger, beslutninger og vedtak vi gjør, er i tråd med lovverket og grunnleggende prinsipper for rettsstat og offentlig forvaltning. Rettssikkerhet, likebehandling, tilgjengelighet, effektivitet og forsvarlighet, er eksempler på slike prinsipper. NAV har egne kvalitetsrutiner og internkontroll for å sikre at vi lever opp til ulike lovkrav. I tillegg er vi jevnlig gjenstand for eksterne tilsyn. Slike tilsyn er viktige og nødvendige for å gi åpenhet og trygghet om at vi følger lover og regler, avdekke avvik, og gi oss mulighet til læring og forbedring.

Les også

Tilsyn kan lett få en slagside, en skyggeside 

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV

Det er altså ingen tvil: Tilsyn fra ulike instanser er nødvendig, det er konstruktivt og det er viktig. Samtidig vil jeg påstå at et tilsyn lett kan få en slagside, en skyggeside. Et tilsyn vil ta utgangspunkt i ett lovområde og være forankret i et begrenset fagfelt. Virksomheten som er gjenstand for tilsynet, vil oftest ha et virkeområde som reguleres av et bredere sett med lover og hensyn. Som NAV-sjef er det mitt ansvar at NAVs ansatte gjør de oppgavene de skal, innenfor hele det settet med lover og regler som utgjør rammene våre.

Mangfoldig samfunnsoppdrag

NAV er, naturlig nok, gjenstand for mange tilsyn. Jeg kan nevne i fleng fra de siste par årene; Tilsyn fra Helsetilsynet om tilgjengelighet av tjenester ved NAV-kontorene og tilsyn om ivaretakelse av barneperspektivet, tilsyn fra Arbeidstilsynet med tema arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager ved NAV-kontorene, tilsyn fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet om våre systemer som er underlagt sikkerhetsloven, tilsyn fra Sivilombudet om saksbehandlingstider for sykepenger, revisjon fra Riksrevisjonen om arrangører av arbeidsmarkedstiltak og revisjon av klarspråk, og Datatilsynets tilsyn med NAVs tilgangsstyring, logger og loggkontroll. I tillegg kommer andre gjennomganger, som det offentlige utvalget som gikk igjennom NAVs klagesaksbehandling (Hopsnes-utvalget), og gjennomgangen av arbeidsmarkedstiltak igangsatt av Finansdepartementet.

Disse eksemplene viser alle viktige områder hvor NAV må etterleve lover og regler, og fungere forsvarlig. De viser også litt av mangfoldet i NAVs samfunnsoppdrag. Vi skal levere godt på alle disse tilsynsområdene og veldig mange andre – samtidig og hele tiden. Vi skal eksempelvis ha god styring av tilganger til de digitale løsningene våre som inneholder personopplysninger, samtidig som vi sikrer den effektiviteten og kvaliteten i saksbehandling og klagesaksbehandling som Hopsnes-utvalget etterlyser. Det handler om å ivareta tre lover, med ulike hensyn:

  • NAV-loven, som slår fast at NAV skal «bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet». For å få et helhetlig bilde av situasjonen til de vi skal hjelpe, trenger vi tilgang til alle relevante opplysninger.
  • Forvaltningsloven, som pålegger oss å «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold». Sagt på en enklere måte, betyr det at vi skal behandle sakene så raskt og effektivt som mulig.
  • Personopplysningsloven, som legger begrensninger på hvilke opplysninger vi kan dele, og hvilke vi kan innhente.

Datatilsynet mangler dekning

At Datatilsynet i november ga oss et varsel om en bot på 20 millioner kroner for brudd på personopplysningsloven, har fått en del oppmerksomhet i pressen. At vi mener Datatilsynet kommer med påstander det ikke er dekning for, fikk ikke samme publisitet. Noe av grunnen til uenigheten mellom oss og Datatilsynet, er antall medarbeidere som har tilgang til personopplysninger. Datatilsynet mener det er for mange. Det mener ikke vi.

Vi mener Datatilsynet kommer med påstander det ikke er dekning for 

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV

NAV behandler 4-5 millioner søknader hvert år. Forvaltningsloven pålegger oss altså å behandle sakene så raskt og effektivt som mulig. Ett eksempel er sykepengesøknader. For at folk skal få pengene sine så fort som mulig uavhengig av hvor de bor, kan alle saksbehandlere på sykepengeområdet behandle søknadene. De kan imidlertid bare se opplysninger som har betydning for sykepengesaken de er inne i. Hvis bare saksbehandlere som jobber i samme geografiske område som søkeren kan behandle søknaden, kan det føre til lengre saksbehandlingstider og ulik ventetid avhengig av hvor du bor i landet.  

Den samme formuleringen i forvaltningsloven slår også inn når det gjelder å gi rask og god service på telefon. Hvert år håndterer NAV Kontaktsenter flere millioner telefonsamtaler. Omkring tusen ansatte svarer på spørsmål fra folk som for eksempel lurer på hva slags rettigheter de har, eller hvor lang tid det tar før de får pengene sine. Hvis det bare skulle være noen få veiledere som kan svare, ville vi fått uholdbart lange telefonkøer og svært lite effektiv bruk av ressurser. 

Gjør allerede mye

Hvis bare noen få veiledere kunne svare, ville vi fått uholdbart lange telefonkøer 

Hans Christian Holte
Arbeids- og velferdsdirektør, NAV

For å ivareta NAV-loven og forvaltningsloven, mener vi derfor at et stort antall medarbeidere i NAV bør ha tilgang til fagsystemene våre ved behov. For samtidig å sikre forvarlighet sett opp mot personopplysningsloven, må vi ha gode tiltak for å ramme inn disse tilgangene godt. Selv om vi er enige med Datatilsynet i at vi kan bli bedre, gjør vi allerede mye. Alle som jobber i NAV, har taushetsplikt og får obligatorisk opplæring i personvern. Og tilgang til fagsystemer med personopplysninger får man bare hvis man har behov for disse opplysningene for å gjøre jobben sin – det som kalles «tjenstlig behov». Alle oppslag som gjøres på enkeltpersoner, blir loggført, og alle som ønsker det, kan få se loggen sin. Brudd på taushetsplikten fører i mange tilfeller til oppsigelse og anmeldelse til politiet.

NAV må løpende vurdere hvordan vi innretter virksomheten slik at den møter det samlede sett av lovkrav som treffer oss. Da vil vi måtte ha gode avbøtende tiltak der et hensyn påvirker oppfyllelsen av et annet.

Søkelyset fra et tilsyn kan oppleves som skarpt og nådeløst, men er samtidig helt nødvendig. Så må vi som er under tilsyn ta ansvar for å løfte fram de hensyn og vurderinger som er gjort, også på de områdene som ligger i skyggen av det tilsynet har satt søkelys på.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024