Kommentar av 
Simon Dyhr

«Ville problemer»: Det er noe i norsk politikk som ikke funker som det burde

Noen av dagens samfunnsutfordringer, for eksempel klimakrisen, kan virke så store at man blir motløs og føler avmakt. Skal vi her i Norge klare å løse det de i Danmark kaller «ville problemer», må politikerne og statsadministrasjonen endre måten politikk utvikles og gjennomføres på, skriver danske Simon Dyhr, politisk rådgiver i Norsk elbilforening.

I Norge har vi et sterkt og kompetent forskningsmiljø, et sterkt og kompetent Storting, en bra politisk kultur med lange partiprogrammer, og et hungrende næringsliv som vil forandre for å forbedre. Det vi trenger er statsministerkandidater til neste stortingsvalg som har mot, visjoner og tålmodighet til å skape de tre viktigste politiske månelandingsprosjektene nasjonen noen gang har sett, ved bruk av entreprenørstatens verktøy, skriver danske Simon Dyhr, politisk rådgiver i Norsk elbilforening, som har bakgrunn som politiker i danske Radikale Venstres ungdomsparti. Han har også vært politisk rådgiver i norske Venstres stortingsgruppe.
I Norge har vi et sterkt og kompetent forskningsmiljø, et sterkt og kompetent Storting, en bra politisk kultur med lange partiprogrammer, og et hungrende næringsliv som vil forandre for å forbedre. Det vi trenger er statsministerkandidater til neste stortingsvalg som har mot, visjoner og tålmodighet til å skape de tre viktigste politiske månelandingsprosjektene nasjonen noen gang har sett, ved bruk av entreprenørstatens verktøy, skriver danske Simon Dyhr, politisk rådgiver i Norsk elbilforening, som har bakgrunn som politiker i danske Radikale Venstres ungdomsparti. Han har også vært politisk rådgiver i norske Venstres stortingsgruppe.Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Simon Dyhr
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Våren 2023 sa eksperter flest at Norges klimamål i 2030 ikke kan realiseres. Det samme var budskapet i en haug med klimarapporter og virkemiddelanalyser lagt frem av blant annet Miljødirektoratet og ZERO. I dag preges norsk politikk i overveiende grad av sterke sektorinteresser og silotenkning.

Mitt ønske med denne kronikken er å skape en ny og overordnet debatt om hvordan vi løser de store utfordringene i det norske samfunnet, her kalt «ville problemer». Mitt ønske er også at denne kronikken skal være til inspirasjon for landets ledende politikere og embetsmenn.

Jeg vil ta dere med til en viktig dansk politisk debatt. Deretter rettes fokuset tilbake til norsk politikk og klimapolitikk. 

Det er noe i norsk politikk, og særlig innen norsk energi-, miljø- og klimapolitikk som ikke funker som det burde.

Simon Dyhr
Politisk rådgiver, Norsk elbilforening

Staten må jobbe annerledes

Den danske statsviteren og forfatteren Sigge Winther Nielsen utga i 2021 boken «Entreprenørstaten – hvorfor velgernes ønsker forsvinner opp i den blå luft – og hvordan vi fikser det». Boken ga alle danske politikere og embetsfolk en oppvåkning. Winther Nielsen reiste land og rike rundt med velbesøkte foredrag. Han satte faktisk i gang noen tanker hos Danmarks mest betydningsfulle politikere. 

Winther-Nielsen la i sin bok til grunn at staten fremdeles drives med velferdsstaten og konkurransestaten som to kjerner. Men han argumenterer for at det trengs en entreprenørstat som overbygning, til å håndtere samfunnets «ville problemer». 

Winther-Nielsen sier da at entreprenørstaten ikke har noen partifarge. Den er verken høyre- eller venstreorientert. Den er snarere besatt av å gripe ut i samfunnet ved å skape partnerskap mellom bedrifter, organisasjoner, borgere og offentlig ansatte, slik at de i fellesskap kan løse noen av de vanskeligste problemene i vår tid. De «ville problemer» er da de vanskeligste og mest krevende oppgavene som må løses på lang sikt, og som det er vanskelig å håndtere utelukkende politisk.

Eksempler på «ville problemer» i Norge kunne være:

  1. Den eksploderende eldrebølge som kommer til å ramme den norske velferdsstaten som en tsunami, med dertil hørende alarmerende mangel på arbeidskraft innen helse- og pleiesektoren.
  2. Det store utenforskapet hvor opptil 600.000 nordmenn i dag – med mange flere i fremtiden – står utenfor arbeidslivet, og de store helsemessige, økonomiske og menneskelige konsekvensene det vil få hvis dette ikke blir løst.
  3. Klimakrisen som allerede er i ferd med å forandre norsk natur og måten vi kan leve på i dette landet.

Denne kronikken vil gå videre med å drøfte klima som et «vilt problem». Men først: Hva menes med «Entreprenørstat»? 

Fakta: «Ville» og «tamme» problemer

Den danske statsviteren og forfatteren Sigge Winther Nielsen utga i 2021 boken «Entreprenørstaten – hvorfor velgernes ønsker forsvinner opp i den blå luft – og hvordan vi fikser det».

Ifølge Winther Nielsen blir det gradvis vanskeligere for staten og politikerne å bruke og omsette makten ute i virkeligheten. Han viser i den forbindelse til de to australske samfunnsforskerne Brian Head og John Alford, som skriver om såkalte «ville problemer».

«Ville problemer» er de vanskeligste og mest krevende oppgavene i samfunnet, som det er vanskelig å oppnå en konsensus om definisjonen på. Disse problemene må løses på lang sikt, og er vanskelige å håndtere utelukkende politisk. «Ville problemer» kan altså verken enkelt defineres, eller enkelt løses.

De «ville problemene» settes opp mot «tamme problemer», som er avgrenset og forståelige, og som det finnes en opplagt løsning på. Det kan for eksempel gjelde utbygging av et veinett, eller innføring av rettigheter til pensjon, skolegang og sykehusbehandling. 

Ifølge Winther Nielsen fungerer politikkutøvelsen i dag som en treenighet av politikere, journalister og embetsmenn, som løper raskere enn noensinne, og som ikke tar seg tid til å stoppe opp og på et dypere plan tenke ut hvordan vi kan takle de ville problemene.

Nettopp fordi mange av de moderne problemene i dag er svært ville, mener Winther Nielsen at politikerne ofte velger å gå den enkle veien, med raske reformer som er fylt med «pseudopolitikk», og som ikke er i nærheten av å gå til roten av problemene. Winther Nielsen foreslår derfor en grunnleggende endring av samfunnets fundamentale grunnlag, fra velferds- og konkurransestaten til en «entreprenørstat».


Kilde: https://www.siggewinther.dk/vilde-problemer/
 
Les også

Gjennomføring og justering av politikk mangler

Winther-Nielsen kategoriserer tre ulike aktiviteter i politikken: Først ytterdøren. Denne er drevet av tradisjonelle mediers logikk; utarbeidelse av politiske visjoner, større politiske taler og debatter i medier og i offentligheten, hvor skillelinjer trekkes opp. 

Skal vi lykkes med å nå Norges klimamål for 2030 og bli et nullutslippssamfunn innen 2050, må sektorinteresser brytes ned.

Simon Dyhr
Politisk rådgiver, Norsk elbilforening

Deretter huset. Det er drevet tradisjonelt av politikernes logikk; politiske forhandlinger og beslutninger i utgangspunkt i parlamentariske muligheter og komiteers arbeid.

Til sist bakdøren. Her drevet av embetsverkets logikk; planer for implementering, gjennomføring og oppfølging, involvering av medarbeidere, parter, leverandører, eksperter mv., samt evaluering av resultatene av politiske tiltak.  

Kun 13 prosent tid til politikkutvikling

Winther-Nielsen konkluderer i sin bok at dansk politikk går alt for fort, og preges av et voldsomt forhastet tempo ved ytterdøren og i huset. Samtidig nedprioriteres bakdøren, både av medier, politikere og av embetsverket selv, som må bruke mer og mer av sin tid på særlig ytterdøren. 

Et undersøkende utvalg ledet av noen av Danmarks mest erfarne embetsfolk viste blant annet at de danske departementsrådenes fokus altoverveiende er på politiske strategier, politisk brannslukning og ministerbetjening. Kun 13 prosent av departementsrådenes tid brukes på politikkutvikling, og bare åtte prosent på administrativ gjennomføring av politikk – i Danmark har man ikke statssekretærer. 

Fakta: «Entreprenørstaten»

Sigge Winther Nielsen sier at han tror på fremveksten av en «entreprenørstat».

Han definerer dette som en stat der regjeringen utkrystalliserer en visjon om et par vitale «månelandingsprosjekter», som skal håndtere de ville problemer i tråd med hva velgerne ønsker. Med viten og vedlikehold skal slaget gjennomføres over mange år.

Winther Nielsen sier at entreprenørstaten må basere seg på et omfattende reformarbeid som er like deler visjonært, vitenstungt og vedvarende. I entreprenørstaten inviteres borgere, ansatte, interesseorganisasjoner og bedrifter inn i et nytt demokratisk rom for å lage politikk, som  flytter samfunnet frem ved å forbinde strømningene som kommer fra ytterdøren og bakdøren.


Kilde: Simon Dyhr

Den danske stat er under ombygging

Den danske regjeringen sliter også med å realisere de danske klimamålene. Dette ble senest dokumentert av den danske regjeringens egen vaktbikkje, Klimarådet, i juni i år. Men noe tyder på at den danske statsministeren og folk rundt henne faktisk har lest Winther Nielsen, satt seg ned og tenkt seg om.

I tillegg til de fem faste regjeringsutvalgene i Danmark, nedsatte den nye danske flertallsregjeringen også et nytt utvalg kalt «Utvalg for Grønn Omstilling». Her sitter altså Klima-, energi- og forsyningsministeren som formann, sammen med åtte (!) andre fagministre. Ja, åtte.

I den danske departementale struktuen nedbrytes siloene gradvis. Klima- og miljøpolitikken bor i alle departementer, og politikerne forsøker i det minste å tenke nytt i måten klimapolitikk utvikles og gjennomføres på. 

Les også

Hva med Norge?

Min analyse er at Norge ikke er så annerledes enn Danmark når det handler om mangel på – eller underprioritering av – politikkutvikling og faktisk gjennomføring. Det er dog min påstand at Danmark har en svakere politisk innretning enn i Norge. I Danmark har man ikke et sterkt Storting med maktfulle komiteer overfor regjeringsmakten, slik man har i Norge. I Danmark har man ikke den samme utrednings- og vitenstunge kulturen i politikkutvikling som i Norge. Men til gjengjeld har man i Danmark utrolig sterke politikere, høy grad av omstillingsevne og en kultur innen politikk, næringsliv og forskning som er entreprenøriell. 

La meg komme med noen konkrete eksempler på hvorfor norsk klima- og miljøpolitikk er på feil vei med tanke på å løse klimakrisen som et «vilt problem»: 

Det var tragisk å være vitne til hvordan Klimakur, med seks statlige direktorater og tusenvis av arbeidstimer blant kompetente embetsfolk, havarerte på Stortinget. Den forrige regjeringens klimaplan ble sablet ned av deres støtteparti, samtidig som en motvillig opposisjon var lite behjelpelig på grunn av forestående valg. Nåværende regjering forslo å øke beskatningen av fornybar energi betraktelig i fjor. Og kraftkablene fra de nye havvindparkene i Norge skal kun gå til hjemmemarkedet. Dette samtidig som land omkring Norge samarbeider i kappløpet om fornybar energiomstilling. 

En grønn norsk entreprenørstat vil kreve at alle gir seg litt, går litt på kompromiss med egen ideologi, og at politikere, sivilsamfunn og næringsliv spiller på lag sammen.

Simon Dyhr
Politisk rådgiver, Norsk elbilforening

Klima- og miljømålene innen transportsektoren faller mellom alt for mange ministres stoler, det er for mange kjepper i hjulene, og politikken går for langsomt på området innen særlig elektrifisering av vare- og lastebiler. Batterifabrikker blir ikke bygd. Fosen-saken er et eksempel på total mangel på gjensidig dialog mellom stat og sivilsamfunn når det gjelder behovet for kraftutbygging. Staten vil med den ene hånden finne mineraler i gruver på land på mest mulig bærekraftig måte, samtidig som det skal drilles i havbunnen til stor skade for miljøet med den andre hånden. Nå ja, siste uken i juni, før vi alle dro på stranden, åpnet staten også for ny oljeleting.  

Listen er lang, og mange andre kloke hoder i norsk klima- og miljøbevegelse kunne kanskje skrive en hel bok om samme type eksempler.

Utslippene går ikke ned, den folkelige oppbakkingen mangler, og næringslivet hyler etter langsiktige rammebetingelser og en mer aktiv klima- og energipolitikk. Det er noe i norsk politikk, og særlig innen norsk energi-, miljø- og klimapolitikk som ikke funker som det burde. Ytterdøren er rusten, og bakdøren i norsk klimapolitikk mangler rett og slett helt og holdent. 

Les også

En grønn norsk entreprenørstat er mulig

Skal vi lykkes med å nå Norges klimamål for 2030 og bli et nullutslippssamfunn innen 2050, må sektorinteresser brytes ned. En grønn norsk entreprenørstat vil kreve at alle gir seg litt, går litt på kompromiss med egen ideologi, og at politikere, sivilsamfunn og næringsliv spiller på lag sammen. Da monner det ikke, litt polemisk sagt, at Klima- og miljødepartementet har fått en grønn bok og regjeringen et nytt klimabudsjett. Særlig ikke så lenge Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet ikke danser etter samme pipe. Og så lenge de utrolig sterke sektorinteressene innen eksempelvis energipolitikken, representert gjennom oljebransjen, LO og landets største partier, ikke spiller på lag med 2050-visjonen. 

Det vi trenger er statsministerkandidater til neste stortingsvalg som har mot, visjoner og tålmodighet til å skape de tre viktigste politiske månelandingsprosjektene nasjonen noen gang har sett.

Simon Dyhr
Politisk rådgiver, Norsk elbilforening

I Norge har vi dog virkelig gode forutsetninger for å håndtere klimakrisen som et «vilt problem». Vi har et sterkt og kompetent forskningsmiljø, et sterkt og kompetent Storting, en bra politisk kultur med lange partiprogrammer, og et hungrende næringsliv som vil forandre for å forbedre. Det vi trenger er statsministerkandidater til neste stortingsvalg som har mot, visjoner og tålmodighet til å skape de tre viktigste politiske månelandingsprosjektene nasjonen noen gang har sett, ved bruk av entreprenørstatens verktøy.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00