Høyesterett skal behandle ACER-saken i plenum

Nei til EUs søksmål mot staten om innlemmelsen av EUs tredje energimarkespakke, den såkalte ACER-saken, skal behandles av Høyesterett i plenum for annen gang. 

En meget prinsipiell sak skal behandles av Høyesterett i plenum, for annen gang. Her er Nei til EUs tidligere leder, Roy Pedersen på vei inn i rettssalen da saken stod for Borgarting lagmannsrett.
En meget prinsipiell sak skal behandles av Høyesterett i plenum, for annen gang. Her er Nei til EUs tidligere leder, Roy Pedersen på vei inn i rettssalen da saken stod for Borgarting lagmannsrett.Foto: Nei til EU
Christina Kullmann Five

Etter tap for Nei til EU i både tingretten og lagmannsretten, legger nå Høyesterett opp til en ny prinsipiell gjennomgang av ACER-saken. Hovedspørsmålet retten skal ta stilling til, er om Stortinget valgte rett prosedyre da EUs tredje energimarkedspakke ble tatt inn i norsk rett. Det er Regjeringsadvokaten som prosederer saken på statens vegne.

Fakta

Hva er ACER?

Forkortelsen ACER står for "Agency for the Cooperation of Energy Regulators", eller på norsk "byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter". ACER er EUs energibyrå. ACER skal sørge for at europeiske land overholder reglene for kraftutveksling i Europa. ACER skal tolke regelverket og lage retningslinjer.

ACER skal blant annet bidra til å lette energihandelen over landegrensene gjennom å fremme samarbeid mellom de nasjonale myndighetene for energiregulering

ACER har tre store oppgaver:

bidra til harmonisering av teknisk regelverk (nettverkskoder og retningslinjer)
føre tilsyn med energimarkeder
tilrettelegge for utbygging av nytt strøm- og gassnett, inkludert mellomlandsforbindelser (utenlandskabler)
Ettersom Norge ikke er EU-medlem har ikke ACER direkte myndighet i Norge. Men gjennom EØS-avtalen er EFTAs overvåkningsorgan (ESA) gitt tilsvarende myndighet som ACER har. Saksgangen i enkelte energisaker er at ACER legger frem for ESA et forslag til vedtak, ESA fatter vedtak, som deretter sendes til den norske Reguleringsmyndigheten for energi (RME). RME er en egen enhet i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). RME vil deretter treffe bindende vedtak overfor relevante norske aktører. Typisk vil det være statsforetaket Statnett som kan tenkes å få vedtak rettet mot seg av RME for å gjennomføre vedtak truffet av ESA.

Lagmannsrettens konklusjon i desember 2022, var at Stortingets overføring av myndighet til ESA, gjennom ACER-forordningen, var lite inngripende. Det mente også tingretten da Nei til EU tapte i november i 2021. 

Anken fra Nei til EU har nå blitt behandlet av Høyesteretts ankeutvalg. Utvalget kan bare gi samtykke til at anken skal fremmes for Høyesterett når anken gjelder "spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett".

Altinget logoEU/EØS
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om EU/EØS samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00