Sofie Marhaug
 svarer 
Jan Christian Vestre

Vil næringsministeren sørge for at Statkraft ikke bygger vindkraft på Moifjellet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1108 (2023-2024)

Vil næringsministeren sørge for at Statkraft ikke bygger vindkraft på Moifjellet, som svekker norsk forsvarsevne?
I Stavanger Aftenblad (1.2.2024) kan vi lese at Forsvaret, ved Forsvarsbygg, er bekymret for norsk forsvarsevne på grunn av det planlagte vindkraftanlegget på Moifjellet i Bjerkreim kommune. Forsvarsbygg forklarer i saken hvordan vindkraftanlegget vil påvirke luftovervåkingsradarene.

Helt konkret ber Forsvaret Statkraft om å vente med planene til tidligst 2030, mens Statkraft selv uttaler at de ser for seg byggestart allerede i 2026.

Spørreren forventer at også Statkraft tar forsvarsevnen på alvor, og at vi bruker eierskapet på en mer fornuftig måte enn det nå legges opp til

Svar fra fredag 9. februar 2024

Vindkraft gir et betydelig bidrag til norsk kraftproduksjon, og vil være en del av løsningen for å dekke framtidig kraftbehov. Samtidig vil vindkraftverk ha lokal påvirkning og ulike hensyn må veies mot hverandre.

Det gjøres omfattende vurderinger av ulike problemstillinger i konsesjonsprosessen, for å bidra til at positive og negative konsekvenser vurderes samlet. Statkraft opplyser at det i utviklingen av vindkraftprosjekter ofte kan finnes løsninger som reduserer eller eliminerer negative konsekvenser for blant annet Forsvarets anlegg.

Vindkraftprosjekter behandles også etter plan- og bygningsloven, og regjeringen har styrket kommunenes rolle i planlegging og bygging av vindkraft på land. Konsesjonsprosessen og behandlingen etter plan- og bygningsloven likebehandler søknader fra offentlige og private eiere. På denne måten sikres det demokratisk kontroll, uavhengig av eierskap.

Statens eierskap i Statkraft forvaltes innenfor rammene som fremgår av eierskapsmeldingen, jf. Meld. St. 6 (2022–2023) som et bredt flertall i Stortinget har sluttet seg til. Det er styret og ledelsen som har ansvaret for driften av selskapet, herunder vurdering av nye vindkraftprosjekter i Norge. Ev. hensyn som ikke er begrunnet ut fra statens mål som eier skal fremmes ved bruk av andre virkemidler enn statlig eierskap. Avveiningen mellom positive og negative konsekvenser av enkeltprosjekter gjøres i konsesjonsprosessen, ikke gjennom statens utøvelse av eierskapet.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00