Sofie Marhaug
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Deler statsråden Forsvarets bekymringer for det planlagte vindkraftanlegget på Moifjellet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1107 (2023-2024)

Deler statsråden Forsvarets bekymringer for det planlagte vindkraftanlegget på Moifjellet, og kan statsråden utdype hvordan anlegget vil kunne ha en negativ påvirkning på Forsvarets virksomhet?

Forsvaret har uttrykket bekymring for vindkraftutbygging på Moifjellet i Bjerkreim kommune ved flere anledninger, nå sist i Stavanger Aftenblad (1.2.2024). Der beskriver Forsvaret, ved Forsvarsbygg, hvordan Forsvarets luftovervåkningsradarer kan bli påvirket av vindkraftanlegget.

«– Radaren sender ut elektromagnetiske pulser for å fange opp fly, men vindturbinbladene vil reflektere disse tilbake til radaren. Dette vil skape støy på radarbildet og falske målangivelser, sier Nilsen i Forsvarsbygg.

– Radaren vil oppfatte rotorbladene som et flygende objekt?

– Ja, rotasjonen til turbinen gjør at radaren kan oppfatte at det er et fly et sted der det ikke er et fly, svarer han.»

Svar fra torsdag 8. februar 2024

Jeg har innhentet innspill fra Forsvarsbygg. Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets interesser i saker som blir behandlet etter energiloven og plan- og bygningsloven, og bidrar med denne rollen inn i de samfunnsmessige avveininger som gjøres i plan- og utbyggingssaker. Ved behandling av vindkraftsaker, samarbeider Forsvarsbygg med Forsvarets ekspertise på radaranlegg og annen militær elektronisk infrastruktur.

Vurderingene som gjøres fra Forsvaret og Forsvarsbygg sin side i disse sakene, omhandler særlig vindkraftanleggenes avstand og posisjon i forhold til Forsvarets anlegg.

En radar er et instrument som kan måle avstand og objekters bevegelsesretning ved hjelp av radiobølger. Signalforstyrrelser vil i ulik grad forringe kvaliteten på radardata. Formålet til radaren er å overvåke luftrommet. Det er derfor viktig at radaren har størst mulig dekning, det vil si fri sikt for å kunne oppdage luftobjekter. Vindturbiner som er plassert i en radars siktlinje, vil påvirke radaren ved at radaren vil motta et reflektert signal fra vindturbintårnet, og et svakere reflektert signal med varierende frekvens fra vindturbinbladene.

Vindturbinene i det planlagte Moifjellet vindkraftverk vil ligge med fri sikt til Forsvarets luftvarslingsradar i området med en avstand på 20 km til denne. Vindkraftanleggene vil pga. avstanden til vindparken, beregnet høydeforskjell, kombinert med radarens transmitterte energi, ha stor sannsynlighet for uønskede refleksjoner og derved produksjon av falske signaler i radarsystemet.

Moifjellet ligger omlag hundre meter høyere i terrenget enn de nærliggende vindkraftanleggene som allerede er etablert i området. Moifjellet vindkraftverk vil derfor trolig skape større problemer i form av refleksjoner og falske posisjonsangivelser for Forsvarets radar, enn det de eksisterende vindkraftanleggene i området bidrar til.

Landets radarer for militær luftromsovervåking er i ferd med å oppgraderes. Luftvarslingsradaren i Bjerkreim vil omkring år 2030 bli erstattet av en ny radar. Den nye radaren vil inneha teknologi som skal redusere forstyrrelser fra vindturbiner på radarsignalene og slik opprettholde ytelsen i radarsystemet. Konfliktene mellom Forsvarets radarer og vindkraftutbygging vil trolig kunne bli redusert når ny radar er på plass.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00