Lan Marie Nguyen Berg
 svarer 
Espen Barth Eide

Hvilke konkrete tiltak har utenriksministeren foretatt seg for å bidra til å begrense våpeneksport til Israel?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1656 (2023-2024)

Den betydelige våpeneksporten til Israel gjør det mulig for landet å ha en storoffensiv mot Gaza og Vestbredden. Norge har vært tydelig på å kritisere Israels angrep på sivile.
Hvilke konkrete tiltak har utenriksministeren foretatt seg for å bidra til å begrense våpeneksport til Israel, og vil utenriksministeren ta initiativ til en resolusjon i FNs generalforsamling om stans i våpensalg?

Norge selger ikke våpen til Israel. Men norske selskaper leverer komponenter som blir produsert i andre land, som USA. Det inkluderer våpen produsert ved norskeide eller delvis norskeide selskapers amerikanske fabrikker.

Norge har historisk spilt en viktig rolle i å begrense bruk av våpen internasjonalt, blant annet i arbeidet med klasevåpenkonvensjonen som ble klar i 2008. Klasevåpenkonvensjonen ble klar i 2008. Den forbyr all produksjon, lagring, eksport og bruk av klaseammunisjon. Jonas Gahr Støre var utenriksminister og pådriver.

Regjeringen har fordømt Israels folkerettsstridige angrep på sivilbefolkningen i Gaza. Utenriksministeren har ved flere anledninger vist til at regjeringens linje er å slutte seg til internasjonale sanksjoner og tiltak mot Israel. Norge tillater ikke våpeneksport til pågående krigsforbrytelser, slik som i Israel. Norske våpenkomponenter ender likevel opp i Israels flyvåpen, gjennom USA. ICJ-dommen om at det kan pågå et mulig folkemord i Gaza, pålegger stater et særlig ansvar for å bidra til å forhindre krigsforbrytelser og folkemord. Flere land har stanset salget av våpen til Israel, som Canada og Spania. En internasjonal resolusjon om våpenhvile vil bidra til å styrke FNs våpenavtale. Det vil legge ytterligere press på landene som fortsatt selger våpen til Israel om å stanse våpenleveransene.

Svar fra mandag 15. april 2024

Norge fører en streng eksportkontroll, og vi tillater ikke eksport av våpen, ammunisjon eller flerbruksvarer til militær sluttbruk til Israel. Jeg viser her til mine tidligere skriftlige svar til Stortinget, datert 31. oktober 2023, 10. november 2023, 26. februar og nå senest 8. april 2024, der jeg redegjør nærmere for norsk eksportkontrollpraksis.
Utøvelsen av norsk eksportkontroll bygger i stor grad bygger på det internasjonale samarbeidet på dette området.

Avtalen om våpenhandel (Arms Trade Treaty, ATT), som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2013, er en folkerettslig bindende avtale som regulerer internasjonal våpenhandel. For Norges del sikres gjennomføringen av denne avtalen gjennom vårt gjeldende eksportkontrollregelverk.

De multilaterale eksportkontrollregimene er ikke juridisk bindende, men politisk forpliktende. Ved å delta i dette samarbeidet påtar landene seg en politisk forpliktelse til å implementere de vedtak og retningslinjer som gjelder for det enkelte regimet gjennom nasjonale lover og regler.

Krigen mellom Israel og Hamas kan ikke løses ved bomber og terror. Sammen med likesinnede og flere arabiske land arbeider Norge for å få dette over på et annet spor – nok humanitær hjelp inn til Gaza, våpenhvile og frigivelse av gislene, forhandlinger og så en to-statsløsning som gir palestinerne en egen stat og sikkerhet for begge folkene. At vi lykkes med dette vil være avgjørende, ikke bare for folk i Israel og i Palestina, men for oss alle.

Regjeringen har vært tydelig på at selvforsvarstiltak må være nødvendige og forholdsmessige, og at alle militæroperasjoner må gjennomføres i tråd med krigens folkerett. Norge var blant landene som tidlig advarte Israel mot å gå for langt.

Jeg har også gjentatte ganger understreket partenes plikt til å etterleve humanitærrettens regler og beskytte sivilbefolkningen, som er rammet av denne konflikten. Alle hendelser som kan utgjøre brudd på humanitærretten må granskes, og de som står bak brudd på reglene må stilles til ansvar.
Når det gjelder å initiere en resolusjon om våpensalg i Generalforsamlingen, er Norge åpne for alle tiltak som kan få slutt krigen, gislene frigitt, nødhjelp fram til sivilbefolkningen og bidra til bedre beskyttelse av sivile. Norge deltar aktivt i pågående diskusjoner i FN om resolusjoner og andre tiltak knyttet til alle disse viktige målsettingene.

0:000:00