Erlend Larsen
 svarer 
Jon-Ivar Nygård

Om Nasjonal luftfartsstrategi: Kan statsråden redegjøre for status for vedtak 633?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1713 (2023-2024)

Kan statsråden redegjøre for status for vedtak 633?

Ved Stortingets behandling av Meld. St. 10 (2022–2023) Bærekraftig og sikker luftfart – Nasjonal luftfartsstrategi ble følgende vedtatt:

Vedtak 633
Stortinget ber regjeringen raskt legge fram en plan for å øke produksjonen av avansert biodrivstoff i Norge.

Svar fra onsdag 17. april 2024

Regjeringen følger opp to anmodningsvedtak fra Stortinget om muligheten for å produsere bærekraftig flydrivstoff i Norge. Vedtakene ble fattet i forbindelse med Stortingets behandling av Luftfartsstrategien.
Norge har i dag omsetningskrav for bruk av biodrivstoff i hele transportsektoren, og regjeringen har signalisert at omsetningskravene skal øke frem mot 2030. I tillegg er det varslet at CO2-avgiften skal øke mot 2000 kroner i 2030. Biodrivstoff er ikke omfattet av CO2-avgiften. Økte omsetningskrav i kombinasjon med økte avgifter, gjør produksjon av biodrivstoff mer lønnsomt.

Videre kan selskaper motta investeringsstøtte fra Enova. Gjennom støtteprogrammet «Teknologi for bærekraftige energibærere» støtter Enova prosjekter som skal pilotere ny eller vesentlig bidra til forbedret teknologi for biodrivstoff og biogass, og hydrogenbaserte energibærere. Prosjektene skal være knyttet til teknologi som brukes oppstrøms i verdikjedene. Programmet kan også gi støtte til utredning av pilotprosjekter.
Som det fremgår av Hurdalsplattformen, er regjeringen opptatt av å bruke norske bioressurser til å utvikle næringer og kutte fossile utslipp og vil legge fram en plan for en helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser. Landbruks- og matdepartementet er ansvarlig departement. Det er naturlig å se oppfølging av vedtak 632 og 633 i sammenheng med dette arbeidet.

0:000:00