Erlend Larsen
 svarer 
Jon-Ivar Nygård

Om Nasjonal luftfartsstrategi: Kan statsråden redegjøre for status for vedtak 632?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1712 (2023-2024)

Kan statsråden redegjøre for status for vedtak 632?

Ved Stortingets behandling av Meld. St. 10 (2022–2023) Bærekraftig og sikker luftfart – Nasjonal luftfartsstrategi ble følgende vedtatt:

Vedtak 632:
Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for hvordan Norge kan få en ledende posisjon i produksjon av bærekraftig drivstoff, slik at Norge er godt posisjonert gjennom et industrielt miljø når innblandingskravene blir innført i EU, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Svar fra onsdag 17. april 2024

Regjeringen følger opp to anmodningsvedtak fra Stortinget om muligheten for å produsere bærekraftig flydrivstoff i Norge. Vedtakene ble fattet i forbindelse med Stortingets behandling av Luftfartsstrategien.

Som det fremgår av Hurdalsplattformen, er regjeringen opptatt av å bruke norske bioressurser til å utvikle næringer og kutte fossile utslipp og vil legge fram en plan for en helhetlig og industriell verdikjede for bruk av norske bioressurser. Landbruks- og matdepartementet er ansvarlig departement. Det er naturlig å se oppfølging av vedtak 632 og 633 i sammenheng med dette arbeidet.

Jeg ønsker å trekke fram et eksempel på et selskap som allerede er godt posisjonert for å produsere bærekraftig drivstoff i Norge. Nordic Electrofuel fikk i 2023 tildelt en halv milliard kroner i støtte fra EUs Innovasjonsfond i skarp konkurranse med over 200 bedrifter fra hele Europa. Enova forvalter Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond. Dette innebærer blant annet at Enova skal ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond. Enova skal også delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet. Enova gir ellers støtte til kostnader forbundet med å lage en søknad til EUs Innovasjonsfond. Nordic Electrofuel AS skal produsere karbonnøytralt e-drivstoff til luftfarten basert på syntetisk hydrokarbon ved bruk av fornybar energi, vann og CO/CO2. E-drivstoffet kan brukes i eksisterende motorer og infrastruktur uten noen modifikasjoner og gir derfor avgjørende fordeler i forhold til andre teknologier. Tildelingen er forløsende for at Nordic Electrofuel kan ta endelig investeringsbeslutning i 2024 og starte bygging av et E-Fuel anlegg på Herøya som ventes å være i produksjon i 2026. Nordic Electrofuels har en ambisjon om å produsere en milliard liter bærekraftig flybensin innen 10 år.

0:000:00