Ingrid Fiskaa
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Om Andøya: Vil regjeringa gjera om vedtaket om at Avinor skal overta drifta, slik at dei tilsette ikkje mistar jobben og pensjonen?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1747 (2023-2024)

Andøya flystasjon skal bestå som militær flystasjon, ifølgje regjeringas forslag til langtidsplan for forsvarssektoren.

Vil regjeringa då gjera om vedtaket om at Avinor skal overta drifta, slik at dei tilsette ikkje mistar jobben og pensjonen, og Forsvaret mistar verdifull kompetanse?

I juli 2022 vedtok regjeringa at Avinor skal overta drifta av Andøya flystasjon. 30 tilsette på brannstasjonen på Andøya flystasjon må etter denne planen levera oppseiing før 1. mai, og Avinor skal berre tilsetta 15 personar.

Ein militær flyplass har andre behov enn ein sivil flyplass. Personellet der må handtera gradert informasjon, militære fly og militært personell. Ein militær flyplass krev andre former for vakthald, sikring og støttefunksjonar. Brannstasjonen på Andøya handterer i dag heilt andre situasjonar enn eit sivilt mannskap vil kunna gjera.

Personellflukt er eit stort problem i Forsvaret, i ei tid der det uttalte målet er å styrka den nasjonale forsvarsevna. Å ta vare på den faglege kompetansen og dei som allereie arbeider i Forsvaret er avgjerande, også for å kunna rekruttera fleire. Forsvarsministeren har sjølv sagt at det er viktig å behalda den kompetansen som allereie er i Forsvaret.

No hastar det å ta vare på dei tilsette på Andøya flystasjon, før dei seier opp for å anten starta i Avinor eller gå over til andre avdelingar i Forsvaret slik at dei ikkje mistar pensjonen.

Svar fra fredag 19. april 2024

Regjeringa har gjennom forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 87 S (2023– 2024)) lagt fram ein ambisjon som vil utvikla Forsvarets aktivitet på Andøya for å ta vare på nye behov og fasilitera for ei framtidsretta utvikling. Aktivitetar knytt til satsingar i verdsrommet, test og utvikling, skytefelt og alliert øving vil vera drivarar for aktiviteten. I tillegg legg langtidsplanen til grunn at Forsvarets nye dronar skal stasjonerast på Andøya Beredskapen for mottak av allierte skal også styrkjast. Dette inneber ei endring av oppgåvene som flystasjonen skal løysa.

Drift av flyplassar kor Forsvaret har militær aktivitet er i dag innretta på ulike måtar. Avinor er den som er best egna til å handtera flyplassdrift der kor den sivile flyaktiviteten er høgare enn den militære. Evenes, Værnes, Bodø og Banak lufthamn har i dag sivil drift sjølv om Forsvaret tidvis nyttar lufthamna. Ørland, Rygge og Bardufoss flystasjonar har militær flyplass drift grunna særskilde krav som høg beredskap eller manglande sivil lufttrafikk. For den regulære aktiviteten som nå er planlagt for Andøya lufthamn vil det derfor vera mest økonomisk med ordinær sivil lufthamn drift slik som mange av dei andre flyplassane som Forsvaret nyttar seg av. Drift av sivile lufthamner er eit ansvar som ligg til samferdselssektoren der Avinor er driftsansvarlege. Gjennom totalforsvaret blir det utvikla avtalar om beredskap som i prinsippet kan gjera alle lufthamner tilgjengelege for militær aktivitet når det er naudsynt.

Langtidsplanen legg til grunn at Forsvaret vil ha dagleg nærvær og handtera militær vakt og sikring, vertslandstøtte for allierte, og andre funksjonar som er militært nødvendige på Andøya. Forsvaret vil inngå ein driftsavtale med Avinor som vil sikra at Forsvaret får levert dei tenestene som er nødvendig for den framtidige drifta og for å ta vare på alliert øving og trening, og ivareta nødvendig beredskap. Avinor har utlyst aktuelle stillingar og er i gang med rekruttering for å kunne sikre oppdraget om sivil overtaking av drifta av Andøya lufthamn med Avinor-personell frå og med 1 .august 2024.

0:000:00