Sveinung Stensland
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Vil statsråden sørge for at politiet får hjemmel til sikkerhetsinspeksjoner og eventuell bortvisning av russiske fartøy?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2044 (2023-2024)

Politiet trenger bedre verktøy for å ivareta samfunnssikkerheten. Godt over to år etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina har ikke politiet hjemmel til sikkerhetsinspeksjoner og bortvisning av russiske fartøy, bare til personkontroll.

Vil statsråden sørge for at politiet får hjemmel til sikkerhetsinspeksjoner og eventuell bortvisning av russiske fartøy?

Norge er stadig det eneste landet i Europa som fortsatt har havner åpne for anløp fra russiske fiskefartøy. Dette medfører en betydelig risiko for at sanksjonsregimet mot Russland, som gradvis har blitt innført av EU, USA og Norge i etterkant av Russlands brutale og folkerettsstridige invasjon av Ukraina, blir omgått via norske havner. Sanksjonsregimet og Russlands fortsatte, brutale krigføring medfører et betydelig russisk behov for varer, teknologi og komponenter, blant annet til våpenindustrien.

Faren for russisk omgåelse av sanksjonsregimet understrekes tydelig av våre hemmelige tjenester i deres åpne nasjonale trussel- og risikovurderinger for 2023. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) understreker spesifikt i sin nasjonale trusselvurdering (NTV) 2023 at det er økt fare for at Norge brukes som transittland for russisk omgåelse av sanksjonene: «En stor andel av anskaffelsene og anskaffelsesforsøkene i Norge går via mellomledd i ulike transittland og skallselskaper. Også Norge kan benyttes som transittland for leveranser. Aktører som driver skjult og fordekt anskaffelsesvirksomhet av vestlig teknologi og utstyr til det russiske militærkomplekset, vil i større grad enn tidligere bruke nabolandene med grense til Russland, eller landene som ikke har sluttet seg til sanksjonsregimet, i sin anskaffelsesvirksomhet.»

Også Etterretningstjenesten framhever i FOKUS 2023 faren for at Russland vil forsøke å omgå sanksjonene ved å bruke Norge som transittland:

«På grunn av vestlige sanksjoner vil Russland i større grad enn tidligere benytte tredjeland for å gjennomføre anskaffelser. Antall skjulte og fordekte anskaffelsesforsøk fra Russland ventes å øke i 2023, og russiske aktører vil fortsette å utnytte Norge som transittland for anskaffelser fra andre vestlige land.»

I en sak publisert av TV2 13. mai, viser PST-sjefen i Finnmark til at politiet kun i begrenset grad har hjemmel til å kontrollere russiske fiskefartøy som anløper norske havner: «Politiet har ikke hjemmel til sikkerhetsinspeksjoner, kun personkontroll. Vi ønsker oss mulighet til sikkerhetsinspeksjoner og til å bortvise fartøy. Politiet må ha verktøy for å håndtere trusler mot samfunnssikkerheten».

Svar fra fredag 24. mai 2024

Myndighetene følger nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og i norske havner. Det gjør vi for å unngå at Norge blir en frihavn, eller at mulighetene til å lande fisk misbrukes til annen type aktivitet. Så godt som alle russiske fiskefartøy som anløper de tre åpne havnene (Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord) blir kontrollert. Hensikten med kontrollen er primært å unngå at Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Tolletaten har fått i oppdrag å føre kontroll med russiske fiskefartøy med sikte på at alle russiske fiskefartøy blir underlagt en fysisk kontrollhandling, i tillegg til øvrig dokument- og analysebasert kontrollvirksomhet. Dersom det i tillegg avdekkes andre ulovlige forhold vil det rapporteres til politiet eller PST.

Det er PST som har oppgaven med å forebygge og etterforske ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. PST har et godt samarbeid med en rekke myndighetsaktører, herunder Tolletaten.

PST har, sammen med E-tjenesten, kontinuerlig fokus på etterretningsvirksomhet i og mot Norge.

Regjeringen vurderer fortløpende eventuelle behov for ytterligere tiltak.

0:000:00