Slik skal Forsvaret styrke likestilling og mangfold: LHBTQ+nettverk, graviduniform og ansettelsesmål

− Gjennom å anerkjenne styrken i mangfold vil vi få et sterkere forsvar, skriver Forsvarssjefen i forbindelse med Forsvarets første handlingsplan for økt likestilling og mangfold.

Forsvarets handlingsplan for økt likestilling og mangfold legger plant annet frem tiltak om å opprette et eget LHBTQ+ nettverk.
Forsvarets handlingsplan for økt likestilling og mangfold legger plant annet frem tiltak om å opprette et eget LHBTQ+ nettverk.Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Nora Didriksen

Onsdag lanserte forsvaret en handlingsplan for økt likestilling og mangfold for perioden 2023-2026.

− Vi skal jobbe for at alle skal ha like rettigheter og muligheter i Forsvaret vårt. Vi er sterkest sammen, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen i forordet til handlingsplanen.

Handlingsplanen er utarbeidet av Forsvarets ledelse, i dialog med Forsvarets likestillings- og mangfoldsutvalg og arbeidstakerorganisasjonene.

Forsvarets likestillings- og mangfoldspolicy

Forsvarets likestillings- og mangfoldspolicy tredde i kraft november 2022. Policyen er gjeldende for all virksomhet i Forsvaret, og legger frem fem overordnede mål:

 1. Forsvarets organisasjonskultur skal fremme mangfold og inkludering.
 2. Kjønnsbalansen blant ansatte, vernepliktige og elever skal jevnes ut.
 3. Forsvaret skal ha en personellsammensetning som reflekterer mangfoldet i befolkningen vi
  skal beskytte.
 4. Forsvaret skal forebygge og håndtere mobbing, diskriminering, trakassering og seksuell
  trakassering systematisk, gjennom kunnskapsbaserte metoder. Forsvaret skal bidra til
  forskning og utvikling av ny, virkningsfull metodikk der dette ikke finnes.
 5. Forsvaret skal undersøke vitenskapelig, samt ta i bruk kunnskap om, merverdi som økt
  mangfold i personellsammensetningen gir.

Kilde: Forsvaret

Handlingsplanen er utarbeidet fra de fem overordnede målene som ligger i Forsvarets likestillings- og mangfoldspolicy (se faktaboks).

Planen presenterer 16 delmål og 30 tiltak. Disse er fordelt på tre fokusområder: Samfunnsoppdrag og strategiske mål, ledelse og kulturbygging, og rekruttere, selektere og beholde. For hvert fokusområde presenterer rapporten nøkkeltall og dagens status.

Samfunnsoppdrag og strategiske mål

Handlingsplanen henviser til tall fra Innbyggerundersøkelsen, som viste at det i 2022 var det omtrent 50 prosent av befolkningen som mente Forsvaret ikke er en arbeidsplass med fokus på likestilling. Et flertall mente også at Forsvaret som arbeidsplass ikke egner seg like godt for kvinner som for menn.

Handlingsplanen påpeker også at Forsvarets nettside og sosiale medier sjeldent portretterer personer og personell med synlig minoritetstilhørighet. 

Handlingsplanen legger frem fem delmål på dette fokusområdet:

 • Kommunikasjon fra og om Forsvaret skal bidra til å motivere ungdommer fra alle lag av befolkningen til å gjennomføre førstegangstjeneste.
 • Forsvaret skal styrke eget omdømme gjennom etterlevelse av eget
  verdigrunnlag og tydelig kommunikasjon internt og eksternt.
 • Tilliten til og opplevelsen av at Forsvaret er et godt sted å jobbe, skal styrkes.
 • Forsvaret skal bidra til forskning på merverdien av mangfold i militær
  sammenheng.
 • Kommunikasjon fra og om Forsvaret skal i større grad fokusere på Forsvaret som en fremtidig arbeidsplass med et bredt spekter av stillinger og som et mulig yrkesvalg for et mangfold av talenter.

Et av tiltakene Forsvaret legger frem på dette området, er å etablere en side med informasjon for førstegangstjenestegjørende på nordsamisk. Forsvaret vil også, i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) etablere forskningsprosjekter om effekten av mangfold og kjønnsperspektiv innenfor et konkret operativt domene i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. 

Ledelse og kulturbygging

Årets medarbeiderundersøkelse i Forsvaret viser at det er nedgang i personell som opplever nærmeste leder som støttende og lyttende, og at menn opplever i større grad enn kvinner å få støtte fra sin nærmeste leder.

I tillegg viser fjorårets Omdømmeundersøkelsen at befolkningens syn på hvorvidt Forsvaret har gode ledere ble betydelig svekket i løpet av 2022, og da spesielt hos den kvinnelige befolkningen.

Tradisjoner og seremonier har en markant plass i Forsvarets organisasjonskultur, og ritualer er et nøkkelelement i det hierarkiske gradsystemet. Til tross for dette påpeker handlingsplanen at enkelte av dagens ritualer, seremonier og overgangsriter ikke er hensiktsmessige, og at temaet vil bli løftet videre.

MOST-undersøkelsen utført i 2022 viser at 45 prosent av kvinner i Forsvaret i løpet av de siste 6 månedene opplevde seksuell trakassering, og 19 prosent som opplevde mobbing. Den samme undersøkelsen viser at i samme periode var det 14 prosent av menn som opplevde seksuell trakassering og 11 prosent som opplevde mobbing.

Tidligere i år vedtok Forsvaret en egen plan handlingsplan med tiltak for mobbing og trakassering.

Handlingsplanen legger frem fire delmål på dette fokusområde:

 • Ledere i Forsvaret skal inneha kompetanse om likestilling, ikke-diskriminering, inkludering og mangfold.
 • Ledere skal ha forståelse og kunnskap om organisasjonskultur og makt, og hvordan makt virker i Forvaret.
 • Forsvaret skal innhente, produsere og utvikle vitenskapelig og kvalitetssikret kunnskap om effektive virkemidler for å motvirke mobbing og seksuell trakassering.
 • Forsvaret skal markant redusere forekomsten av mobbing, trakassering og seksuell trakassering.

Et av tiltakene som skisseres opp, er å gjennomføre årlig undervisning for vernepliktige, kadetter og elever om verdier, makt og betydningen av mangfold. Forsvaret vil også implementere "caser" som tematiserer MOST for å bruke i intervjuer i karrierestillingen på ledernivå. I tillegg vil det utvikles et makkerprosjekt om tilbakemeldingskultur og psykologisk trygghet for rekrutter. 

Rekruttere, selektere og beholde

Handlingsplanen viser til at det i dag er store kjønnsforskjeller blant personellet i de ulike delene av Forsvaret.

Planen viser til at det er en økende andel kvinner som tar grunnleggende befalsskoleutdanning, men at færre kvinner tas opp til krigsskoleutdanningene (Grunnleggende offisersutdanning).

Handlingsplanen viser også at de kvinnelige ansatte i foreldrepermisjon er i permisjon nesten dobbelt så lenge som mannlige ansatte. 

Rapporten viser til at det er mangel på utstyr og bekledning som ikke er godt nok tilpasset et større kroppsmangfold. Uniformsbestemmelsene i Forsvaret har tradisjonelt vært kjønnsspesifikke, men er nå under revisjon og vil bli gjort kjønnsnøytrale. 

Vernepliktsundersøkelsen fra 2022 viste at to av tre opplyste at det ble servert alternativ kost der de tjenestegjorde. Handlingsplanen påpeker at det er en utfordring at religiøs diettmat ikke alltid er tilgjengelig, for eksempel ved at det i dag er ingen feltrasjoner med kjøtt som er halal.

Handlingsplanen legger syv delmål på dette fokusområdet:

 • I 2025 skal det kalles inn minimum 40 prosent av hvert kjønn til førstegangstjeneste.
 • Det skal ansettes minimum 30 prosent av hvert kjønn for alle nyansettelser fra 2024.
 • Det skal være minimum 25 prosent av hvert kjønn som får opprykk til gruppe 1–stillinger (Oberst/kommandør og Flaggmester/Sersjantmajor).
 • Uttak på Forsvarets høgskole skal være minimum 30 prosent av hvert kjønn innen all nivådannende utdanning fra 2024.
 • Forsvaret skal identifisere og justere eventuelle diskriminerende systemiske og praktiske hindre for tjeneste.
 • Forsvaret skal bli en mer moderne arbeidsplass med god balanse mellom arbeid, fritid, familieliv og helse for personellet.
 • Forsvaret skal sikre gode vilkår for tros- og livssynsutøvelse for alt personell.

Forsvaret ønsker å etablere begrepet «Psyfo», basert på FYFO (fysisk fostring), gjennom interne holdningskampanjer. De vil legge til rette for et LHBTQ+ nettverk i Forsvaret.

Flere av tiltakene på dette fokusområdet omhandler å tilrettelegge familieliv. Tiltakene nevner blant retningslinjer for tilrettelegging for og forvaltning av gravide og ammende, samt innføre fritak for fysiske tester for gravide.

Forsvaret vil også utarbeide muligheten for en felles tidskonto for forsvarspar med felles barn, og forenkle prosessen knyttet til støtte til barnepassreiser.

Et av tiltakene som legges frem er at hvert utvalg eller råd som står for utvikling eller bestilling av materiell skal alltid bestå av minst 40 prosent av det underrepresenterte kjønn. Forsvaret vil også kartlegge bekledning, sikkerhetsutstyr og annet utstyr som ikke er tilpasset kvinners kropper, samt sikre tilgang på graviduniformer.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00