Sp skjerper tonen i ruspolitikken – Mehl lover ikke rusreform før neste år

– Etter Solberg-regjeringens liberaliserings-iver er det nå en holdning blant unge at rus hverken er farlig eller straffbart, sier leder for Senterungdommen Andrine Hansen-Seppola. På landsmøtet til Sp i helgen fikk ungdomspartiet gjennomslag for en rusinnstramming. De forventer også gjennomslag i regjeringen.  

Andrea Hansen-Seppola jubler for en seier under Senterpartiets landsmøte. Senterungdommen har fått gjennomslag for en ny og strengere ruspolitikk. – Vi tar gjerne den kampen, selv om vi blir kritisert for å være bakstreversk, sier Hansen-Seppola til Altinget.
Andrea Hansen-Seppola jubler for en seier under Senterpartiets landsmøte. Senterungdommen har fått gjennomslag for en ny og strengere ruspolitikk. – Vi tar gjerne den kampen, selv om vi blir kritisert for å være bakstreversk, sier Hansen-Seppola til Altinget.Foto: Joakim Halvorsen / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Russetiden i fjor gjorde Andrine Hansen-Seppola og Marianne Rossevatn skremt. 

– Det oppfattes blant ungdommer i dag som om det er fritt fram å bruke narkotika, sier de to til Altinget. 

– I russetida mi i fjor opplevde jeg at russ gikk fra buss til buss og sniffa kokain. De hadde en oppfatning av så lenge de hadde stoff på forskjellige steder, ville ikke politiet kunne igangsette noen tiltak. Det lever en holdning etter Solberg-regjeringens iver etter å liberalisere, at rus hverken er farlig eller straffbart, sier Hansen-Seppola. 

Altinget møter tre av Senterungdommens stolte delegater etter at de fredag fikk fullt gjennomslag under Sps landsmøte for en tydeligere og strengere ruspolitikk. Senterungdommen er nå ett av to partier som ikke vil avkriminalisere narkotika til eget bruk. De opplever debatten om rusreformen som knallhard, og forventer å få motbør. 

Senterungdommens delegater entret talerstolen etter tur og fikk gjennomslag for en tydeliggjøring av at narkotika er straffbart. Fra venstre Andrea Hansen-Seppola, leder, Nils Forren, sentralstyremedlem, og Marianne Rossevatn, fylkesleder i Vest-Agder. 
Senterungdommens delegater entret talerstolen etter tur og fikk gjennomslag for en tydeliggjøring av at narkotika er straffbart. Fra venstre Andrea Hansen-Seppola, leder, Nils Forren, sentralstyremedlem, og Marianne Rossevatn, fylkesleder i Vest-Agder.  Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Men nå når de har fått moderpartiet med på en innstramming, forventer Hansen-Seppola også at dette blir tatt inn i regjeringens ruspolitikk. Sp-vedtaket poengterer også at politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.

– Dette er en marsjordre fra landsmøtet om hva Sp i regjering skal jobbe for. Vi må tørre å være klare og tydelige og ta en tøffere rolle i ruspolitikken, sier Senterungdoms-lederen. 

– Vi må tørre å si nei til Høyresidens narkotika-romantisering, sier Marianne Rossevatn. Hun får følge av Nils Forren, sentralstyremedlem i Senterungdommen, som er stolt over å kunne være en motstemme i denne politikken. 

– Det er et feil bilde at alle ungdommer ønsker å liberalisere ruspolitikken. De som er tett på dette feltet og som ser hva rus gjør med med folk, som mener det er viktig å være tydeligere, sier han. 

Hovedpunkt i Sps nye ruspolitikk

Senterpartiet mener at:

 • De som er rusavhengige skal møtes med helsehjelp og følges tett opp av helsevesenet.
 • Et forebyggingsløft om rus gjennom blant annet informasjonskampanjer og undervisningsopplegg skal prioriteres.
 • Bruk, besittelse og kjøp av narkotika skal fortsatt være straffbart.
 • Politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika.
 • Politiet skal ha virkemidler til å drive godt forebyggende arbeid.
 • Politiet skal kunne benytte nødvendige tvangsmidler i møte med alvorlige narkotikasaker som involverer kriminelle nettverk.
 • Overføringene til kommunene og rusbehandlingsinstitusjonene må styrkes for å sikre tilstrekkelig oppfølging av utfordringer knyttet til rusmidler, og særlig rusbruk blant unge.
 • Det må legges vekt på forebygging og bygge opp ettervernet etter behandling.

Holder seg til Hurdalsplattformen

Justisminister Emilie Enger Mehl sier hun at hun setter pris på engasjementet til Senterungdommen og landsmøtet, og at hun syns debatten om rus er viktig. Men som statsråd er hun opptatt av at de prosesser som allerede er i gang, blir gjort på en grundig måte. 

Dette er en marsjordre fra landsmøtet om hva Sp i regjering skal jobbe for.

Andrine Hansen-Sappola, leder i Senterungdommen

– Dette er et innspill vi tar med oss, sammen med mange andre innspill. Vårt utgangspunkt er Hurdalsplattformen, som er veldig tydelig. Vi jobber med en helhetlig rus- og behandlingsreform, fordi det er viktig at vi hjelper dem som er rusavhengige og ikke møter dem med straff. Samtidig er det viktig å poengtere at vi ikke vil ha en avkriminalisering. Narkotika er en form for kriminalitet vi ikke ønsker oss, og ønsker ikke at flere ungdommer bruker illegale rusmidler, sier hun til Altinget. 

Rus- og behandlingsreformen legges frem i 2024, sier Mehl. 

– Vi må trekke opp både juridiske og praktiske linjer for å kunne skjerme de rusavhengige fra straff og hjelpe dem, samtidig som vi ta de bekymringer fra foreldre, lærere og politiet på alvor. 

– Blir det vanskelig for dere i samarbeidet med regjeringen når dere nå har fått nye signaler på dette politikk-området?

– Vi støtter ikke avkriminaliseringen som Høyre-regjeringen la opp til, men Arbeiderpartiet må nesten svare for sin politikk, sier Mehl. 

– Men vil du si at politiet i dag har mulighet til å gjøre tiltak når de treffer på ungdommer som bruker kokain på en fest? 

– Det er mer riktig å rette det spørsmålet til politiet, sier Mehl. 

Dette sier Hurdalsplattformen om ruspolitikk

Rusavhengige har rett til et verdig liv og til nødvendig helsehjelp, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Vi trenger en endring av dagens ruspolitikk. Personer med rusavhengighet skal møtes med hjelp og behandling istedenfor strafferettslige reaksjoner. Samtidig vil regjeringen gå imot en generell avkriminalisering av narkotika.

Regjeringen vil:

 • Gjennomføre en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet, som styrker kommunenes forebyggende tilbud og et integrert ettervern.
 • Fremme et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid blant barn og unge.
 • Sikre at legemiddelassistert rehabilitering (LAR) gir et helhetlig og kunnskapsbasert tilbud for rusavhengige.
 • Utrede og fremme forslag til nødvendige endringer i lovverket som sikrer at bruk og besittelse av mindre brukerdoser for rusavhengige møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.
 • Styrke rusmestringstilbudene i norske fengsel.
 • Gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn.
 • Sørge for at politiet ikke straffeforfølger overtredelse av legemiddelloven § 24 første ledd, der overtreder yter assistanse eller tilkaller nødetater i akutte nødsituasjoner, eller der en slik overtredelse avdekkes hos fornærmede ved anmeldelse av andre straffbare forhold.

Riksadvokatens brev presset frem ny politikk

I Sps partiprogram som ble vedtatt for to år siden, står det at «de som er rusavhengige og har sykdomsproblemer knyttet til dette, skal ikke straffeforfølges, men følges tett opp av helsevesenet».

I den nye resolusjonen er punktet om straffeforfølgelse ute, der står det kun: «De som er rusavhengige skal møtes med helsehjelp og følges tett opp av helsevesenet». 

Det er bred enighet på Stortinget om at tunge rusmisbrukere skal få hjelp, ikke straff. Men da rusreformen til Solberg-regjeringen strandet i 2022, var det særlig fordi flere partier fryktet at terskelen for rusbruk ville bli lavere for unge. Rusmidler «til eget bruk» skulle avkriminaliseres, men ikke legaliseres. 

Selv om Stortingets flertall gikk imot en generell avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk, er det enighet om at det er lite hensiktsmessig å straffe tungt rusmiddelavhengige for slike overtredelser. Det har også Høyesterett bekreftet i tre dommer.

For Senterungdommens del var det et brev fra Riksadvokaten i fjor som fikk dem til å starte arbeidet med å tydeliggjøre partiets politikk. Der heter det at rusavhengige som blir tatt med narkotika til eget bruk, ikke kan ransakes. På landsmøtet viste flere fra talerstolen til at politifolk nå rapporterer om større aksept for ulovlige rusmidler enn tidligere, og at tallet på unge som har prøvd kokain, har doblet seg fra 2020 til 2022. 

Riksadvokatens brev skapte stor usikkerhet. For oss er det viktig å påpeke at det er politikerne i Norge som skal styre ruspolitikken, ikke Riksadvokaten.

Andrine Hansen-Seppola, leder i Senterungdommen

− Riksadvokatens brev skapte stor usikkerhet. For oss er det viktig å påpeke at det er politikerne i Norge som skal styre ruspolitikken, ikke Riksadvokaten. Og når et brev har ført til en så mye mer liberalisering, måtte vi ta grep, sier Andrine Hansen-Seppola.  

– Betyr dette at Sp nå går inn for at flere rusavhengige skal bli straffeforfulgt, heller enn å få hjelp?

– Vi ønsker fortsatt å hjelpe, vi støtter at rusmisbrukere skal få aktivt hjelp, men vi må tydeliggjøre at narkotika er forbudt og at politiet må ha mulighet til å gå inn i slike saker.  

Ordførere støttet ungdommen

Senterungdommen har jobbet i flere måneder med å få partiet til å skjerpe ruspolitikken sin. 55 ulike resolusjonsforslag var sendt inn før landsmøtet, og kun seks ble behandlet. 

– Dette er en seier for oss. Vi har jobbet med å forankre dette forslaget, og jeg er så stolt over denne gjengen. Jeg vil si vi er Norges mektigste ungdomsparti, sier Hansen-Seppola. 

Debatten om ruspolitikk på landsmøtet var dominert av to grupper delegater: Senterungdommer og ordførere. 

Blant annet takket Eli Arnstad, ordfører i Stjørdal, Senterungdommen for å gi partiet mulighet til å snu i denne saken.

– Jeg vil berømme Senterungdommene for å ha tatt tak i denne debatten. Som ordfører kan jeg bekrefte at vi nå opplever ungdomsgrupper som oppfattes det som helt legitimt, og som tror at lettere narkotiske stoffer er legalisert. Det er det ikke. Vi må ikke lage barrieren så mye lavere for at nye generasjoner går inn i rusbruk, sa hun.  

Omtalte personer

Andrine Hanssen-Seppola

Leder, Senterungdommen

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00