Erlend Svardal Bøe
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Når vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om BPA slik Stortinget har vedtatt?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1082 (2023-2024)

Når vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om BPA slik Stortinget har vedtatt?

I forbindelse med behandlingen av Folkehelsemeldingen i juni 2023 fremmet Høyre følgende forslag som ble vedtatt: «Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte».

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir mennesker mulighet til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Retten til BPA ble lovfestet i 2015, slik at alle kommuner måtte ha et tilbud om det. I 2019 satte Solberg-regjeringen ned et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i BPA-ordningen, blant annet på grunn av at det var forskjellig praktisering og forståelse av BPA-ordningen i kommunene. BPA-utvalget leverte sin utredning i desember 2021, og høringsfristen til utredningen gikk ut 1. juli 2022. Mange organisasjoner kom med svar i høringsrunden. Etter dette har regjeringen gjort lite for å følge opp BPA-utvalgets utredning, og i juni 2023 vedtok flertallet på Stortinget å be regjeringen legge frem en stortingsmelding basert på BPA-utvalgets utredning.

I listen over saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2024, så er ikke en stortingsmelding om BPA ført opp. Dette skaper bekymring for at regjeringen trekker arbeidet ut i tid, og at det ikke vil komme en stortingsmelding om BPA før sommeren. Høyre mener det haster med en stortingsmelding om BPA slik at Stortinget kan få en skikkelig diskusjon om den videre veien for BPA-ordningen og kunne gjøre helhetlige endringer for å forbedre BPA-ordningen. Alle som benytter BPA-ordningen fortjener å få tydeligere svar om hvordan regjeringen arbeider med å få lagt frem en stortingsmelding.

Svar fra tirsdag 6. februar 2024

Regjeringen vil følge opp Stortingets anmodning om å legge frem en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse, men det er ikke fastsatt et endelig fremleggelsestidspunkt.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00