Tone Wilhelmsen Trøen
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Tilbyr helseforetak i dag kommersiell pasientbehandling?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1077 (2023-2024)

Tilbyr helseforetak i dag kommersiell pasientbehandling, så hvis ja, ber jeg om en oversikt over hvilke(n) pasientbehandling dette gjelder, og ved hvilke(t) helseforetak dette tilbys?
Med kommersiell pasientbehandling, menes pasientbehandling der pasienten betaler for en behandling som utføres i et helseforetak og at betalingen ikke inngår i egenandelsordningen eller frikortordningen.

Svar fra torsdag 8. februar 2024

Representanten spør om helseforetak i dag tilbyr kommersiell pasientbehandling. I begrunnelsen for spørsmålet defineres «kommersiell pasientbehandling» til å være når «pasienten betaler for en behandling som utføres i et helseforetak og at betalingen ikke inngår i egenandelsordningen eller frikortordningen».

Jeg legger til grunn at representanten vil ha svar på om det finnes pasientbehandling der helseforetakene krever betaling fra pasientene slik at helseforetakene sitter igjen med et økonomisk overskudd når alle kostnader er fratrukket.

Innlagte pasienter betaler ikke for pasientbehandlingen. For poliklinisk behandling er det innenfor noen få områder, f.eks. assistert befruktning, fastsatt pasientbetalinger som ikke inngår i opptjeningsgrunnlaget til frikort. For disse områdene er det likevel slik at staten samtidig dekker deler av kostnadene, og det er da altså ikke tale om kommersiell pasientbehandling.
Departementet har nylig gjennomført offentlig høring om innføring av pasientbetaling for Non-invasiv prenatal test (NIPT) for trisomi 13, 18 og 21, for kvinner under 35 år ved termin og hvor det ikke er andre indikasjoner for fosterdiagnostikk. Høringen forutsatte også forslag om å endre skatteloven, ettersom pasientbetalingen foreslås å dekke kostnadene fullt ut, inklusiv en markedsbasert avkastning i tråd med reglene om statsstøtte. Departementet vurderer nå oppfølging av saken i lys av høringsinnspillene.

0:000:00