Alfred Jens Bjørlo
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Kva vil statsråden gjere for å sikre at anbodsrunden til Helse Sør-Øst for tverrfagleg spesialisert rusbehandling ikkje vil skade kapasiteten og økonomien til ideelle aktørar innan dette helsefeltet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1102 (2023-2024)

Kva vil statsråden gjere for å sikre at anbodsrunden til Helse Sør-Øst for tverrfagleg spesialisert rusbehandling, der det blir lagt til grunn ny faktureringsmodell, ikkje vil skade kapasiteten og økonomien til ideelle aktørar innan dette helsefeltet?

I forbindelse med den pågående anbudsprosessen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Sør-Øst, har det blitt rapportert om en bekymringsfull endring som kan ha alvorlige konsekvenser for ideelle organisasjoner som leverer disse tjenestene.

Tidligere har disse organisasjonene operert under et beleggskrav på 95 prosent, med fleksibilitet til å balansere over- og underbelegg gjennom året. Den nye modellen for månedlig fakturering, der fakturering kun er tillatt for det avtalte antall plasser, ser ut til å fjerne denne fleksibiliteten fullstendig.

Endringen innebærer, slik vi er informert, at det er usikkert om et månedlig underbelegg kan kompenseres med overbelegg i andre måneder. Om det er tilfelle, betyr det i praksis at organisasjonene aldri kan veie opp for en dårlig måned med underbelegg ved å ha overbelegg andre måneder, nos om gir et mer rigid system. Det kan igjen redusere incentivet til å ta inn pasienter fra ventelister, og potensielt føre til lengre ventetider for behandling.

Organisasjoner innen rus- og avhengighetsfeltet uttrykker bekymring for at denne endringen svekker de ideelle aktørenes stilling og setter dem i en vanskelig økonomisk situasjon.

Svar fra torsdag 8. februar 2024

Jeg er opptatt av at de regionale helseforetakene legger opp til et godt samarbeid med leverandører innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling framover, til beste for pasientene. For å kunne besvare spørsmålet har jeg hentet inn informasjon fra Helse Sør Øst RHF om modellen for månedlig fakturering og viderebringer denne:

«Helse Sør-Øst RHF har per i dag ulike betalingsordninger i avtalene for kjøp av helsetjenester. Innen psykisk helsevern (unntatt avtaler innen helse og arbeid og spiseforstyrrelser), tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering (unntatt avtaler innen helse og arbeid) har Helse Sør-Øst RHF inngått avtale om månedlig utbetaling med 1/12 av årlig økonomisk volum (a-konto). For disse avtalene foretas avregning etter utgangen av året, og Helse Sør-Øst RHF krever normalt ikke tilbakebetaling hvis avtalepartene har levert minst 95 prosent av økonomisk volum per ytelse. For alle andre tjenesteområder (somatikk, spiseforstyrrelser, helse og arbeid, laboratorievirksomhet og radiologiske tjenester) fakturerer leverandørene månedlig ut fra faktisk utført aktivitet.
Ved kjøp av helsetjenester inngås årlige ytelsesavtaler som angir volum og økonomisk verdi per år. Det er opp til leverandørene å planlegge og gjennomføre tjenestene i henhold til rammeavtalen og volum i ytelsesavtalen. Leverandørene kan ikke på årsbasis fakturere utover avtalt økonomisk verdi. Innenfor året vil det fortsatt være mulig å kompensere for underbelegg enkelte måneder ved å ha overbelegg andre måneder gitt at øvrige forhold, som for eksempel krav til bemanning og kvalitet i behandlingen, er oppfylt. Det er imidlertid ønskelig med en mest mulig jevn drift gjennom året.
Helse Sør-Øst RHF ser ikke at endring i betalingsordningen skal medføre lengre ventetider.
Etterskuddsvis betaling er likelydende med betalingsbetingelse som er i andre rammeavtaler Helse Sør-Øst RHF har for kjøp av tjenester.»

Jeg merker meg spesielt at «Innenfor året vil det fortsatt være mulig å kompensere for underbelegg enkelte måneder ved å ha overbelegg andre måneder …». Dette bekrefter at det legges til rette for fleksibilitet ovenfor leverandører med avtale på dette området.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00