Olaug Vervik Bollestad
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Hvor langt har arbeidet med å etablere en kommisjon for partnerdrap kommet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1090 (2023-2024)

Hvor langt har arbeidet med å etablere en kommisjon for partnerdrap kommet, og hvorfor unnlater ministeren å samordne ressurser og kompetanse ved å bygge videre på fagmiljøet som Ukom allerede har etablert?

I 2019 ble det etablert en fast nasjonal kommisjon, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom, som har levert grundige rapporter basert på tverrfaglig kompetanse på ulike samfunnssektorer knyttet til alvorlige uønskede hendelser. Flere av rapportene omhandler drapshendelser. Blant annet leverte Ukom en viktig rapport etter drapshandlingene som skjedde på Kongsberg i 2021.

Praksis rundt voldsalarm er et av temaene som omhandles i denne rapporten.

Rapportene fra Ukom gir et godt grunnlag for læring og forbedring med tanke på forebygging i de ulike sektorene. Ukom har det rettslige grunnlaget gjennom en egen lov, og har bygget opp tverrfaglig kompetanse og metode til å påta seg komplekse granskinger. Komplekse granskinger er ressurs- og kompetansekrevende og krever et tydelig juridisk rammeverk.
Det fremstår uhensiktsmessig at det nå etableres ukoordinerte kommisjoner med til dels overlappende ansvar og mandat organisert i mindre og mer sårbare fagmiljø.

Svar fra tirsdag 6. februar 2024

Oppstarten av det nye året har vært preget av flere drapssaker. Alle disse sakene gjør sterkt inntrykk. Regjeringen tar grep for at politiet og hjelpeapparatet skal være rustet til å håndtere dette helt sentrale samfunnsoppdraget – å forebygge og beskytte befolkningen mot vold og drap. Etableringen av en partnerdrapskommisjon er en viktig del av den økte innsatsen.

Arbeidet med å etablere partnerdrapskommisjonen er godt i gang. Statens Sivilrettsforvaltning skal ivareta sekretariatsfunksjonen, og de forbereder nå en prosess for oppnevning av leder og medlemmer til kommisjonen. For å sikre god forankring i fagmiljøene legges det opp til en vervsbasert løsning for medlemmene.

Parallelt med dette arbeider departementet med å ferdigstille et høringsnotat med forslag til lov om kommisjonen. Lovforslaget skal blant annet gi regler om kommisjonens formål, informasjonstilgang, behandling av personopplysninger og organisering.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) var en av flere institusjoner som ble vurdert av en interdepartemental arbeidsgruppe som har sett nærmere på etableringen av partnerdrapskommisjonen. Når arbeidsgruppen valgte ikke å anbefale Ukom som vertskap, handlet dette dels om at arbeidet i Ukom primært omhandler forhold som har sitt utspring i helse og omsorgssektoren, men også om at Helse- og omsorgsdepartementet i mai 2022, satte ned et utvalg som skulle utrede varselsordningene til Helsetilsynet og Ukom. Utvalget skulle blant annet vurdere om det var behov for endringer i varselordningene, og eventuelt legge frem konkrete forslag til tiltak for å forbedre disse, samt utarbeide forslag til eventuelle endringer i organisering, roller, ansvar og regelverk. En utvidelse av mandatet til Ukom, på dette tidspunktet, til også å omfatte partnerdrap ble derfor vurdert ikke å være hensiktsmessig. Heller ikke Partnerdrapsutvalget (NOU 2020: 17) anbefalte å benytte etablerte ordninger, men heller å etablere en ny permanent partnerdrapskommisjon.

Statens sivilrettsforvaltning har imidlertid gjennomført flere møter med Ukom både for å innhente kunnskap om deres undersøkelsesmetodikk og for å lære av deres metoder for hvordan kommisjonens anbefalinger til tjenesteapparatet kan nyttiggjøres i størst mulig grad.

0:000:00