Bård Hoksrud
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Vil statsråden vektlegge Hordaland tingrett sin vurdering av forsendelser med reseptfrie legemidler i arbeidet med ny apoteklov?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1243 (2023-2024)

Vil statsråden vektlegge Hordaland tingrett sin vurdering av forsendelser med reseptfrie legemidler i arbeidet med ny apoteklov og kommer dommen til å fremskynde fremleggelsen av loven?

I dommen om forvaltningsvedtak om påståtte avvik ved forsendelse av legemidler, som ble avsagt 9. februar i år, går Hordaland tingrett langt i å argumentere for å endre loven slik at det blir lov å sende reseptfrie legemidler hjem til folk. I dommen fremkommer det klart at retten sin vurdering av forsendelser av legemidler er trygt, og at det også kan forekomme feil når det er fysisk salg av legemidler: «Tingretten betviler ikke at det rent faktisk foreligger gode erfaringer med de to leveringsmetodene, og at det foreligger relativt få tilfeller hvor pakkene kommer på avveis.»

Tingretten mener også at det «ikke kan stilles noe garantikrav for at legemidler kommer fram til rett mottaker, og mottas av rett person. Men ordlyden i de aktuelle bestemmelsene er så streng, at ordlyden etter rettens vurdering ligger nærmere et garantikrav enn et rent forsvarlighetskrav. Da må det i utgangspunktet være opp til lovgiver å lempe på kravene.»

Hordaland tingrett viser også i dommen til flertallet i Apotekutvalget som mente at et forsvarlighetskrav for hjemsendelser av legemidler ikke må innebære en nullaksept for risiko, men at det bør åpnes for konkrete risikovurderinger av hvert enkelt legemiddel som baserer seg på faktisk risiko for kvalitetssvikt eller feil utlevering.

Det står videre i dommen: «Retten vil bemerke at det er gode grunner for å vurdere å åpne opp for andre utleveringsmetoder, enn de som i dag er akseptert. Den teknologiske utviklingen gir muligheter, som bør benyttes. Men dette må i så fall skje fra lovgiverhold, gjennom en endring av forskriftens ordlyd, og ikke gjennom det som retten mener vil være en utvidende tolkning av en naturlig ordlydsforståelse.»

Spørsmålsstiller er helt enig i Hordaland tingrett sine vurderinger av dagens gammeldagse apoteklov, som bidrar til å svekke konkurransen i markedet og dermed påfører folk som har behov for medisiner høyere utgifter. Det burde tilsi at statsråden prioriterer arbeidet med å legge frem en ny apoteklov høyt.

Svar fra tirsdag 20. februar 2024

Som jeg orienterte om i mitt svar på spørsmål 1045 til stortingsrepresentant Bård Hoksrud, ble Apoteklovutvalget ble nedsatt i september 2021 for å utrede hvordan fremtidens apotekregelverk skal innrettes.

I NOU 2023:2 redegjør utvalget for sine funn. Utvalget peker blant annet på at det er krevende for nye apotek- og grossistaktører å etablere seg i markedet. Videre fremholdes det at etter 2016, da det ble åpnet for forsendelse av reseptpliktige legemidler utenfor apotekets nærområde, har det vært høy etableringstakt av nye apotek – men få nettapotek og frittstående fysiske apotek uten kjedetilhørighet. Utvalget peker også på at det er flere krav i regelverk som er til hinder for etablering av nye, frittstående aktører. Som vist til i ovennevnte dom avsagt 9. februar 2024, har utvalgets flertall med hensyn til forsendelse av legemidler uttrykt at «det bør åpnes for konkrete risikovurderinger for hvert enkelt legemiddel basert på legemidlets bruksområde, og at et forsvarlighetskrav ikke må innebære en nullaksept for risiko, men relatere seg til faktisk risiko for kvalitetssvikt eller feil utlevering.»

NOU 2023:2 inneholder flere forslag til regelverksendringer og andre tiltak som må ses i sammenheng. Apotek- og legemiddelmarkedet er komplekst, og det er viktig at eventuelle endringer i dagens apoteklov og tilhørende forskrifter understøtter de legemiddelpolitiske målene Stortinget har sluttet seg til. I dette arbeidet vil vi blant annet vurdere endringer i regelverket for at nye aktører, som nettapotek, som skal bidra til at disse lettere skal kunne etablere seg i markedet. Som en del av dette arbeidet vil vi vurdere flertallets forslag om å endre regelverket for forsendelse av legemidler. Forslaget vil utredes på vanlig måte, ved at fagetatenes synspunkter innhentes, og ved at et forslag til forskriftsendringer deretter sendes på høring.

Som spørsmålsstiller er kjent med fra mitt svar til spørsmål nr. 1045, tar jeg sikte på å følge opp NOU 2023:2 i 2024 og 2025.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00