Seher Aydar
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Følger statsråden opp anbefalingen fra kvinnehelseutvalget overfor helseforetakene, og kan kvinners tilbud hos Arken sikres også i framtida?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1246 (2023-2024)

I NOU 2023:5 foreslår Kvinnehelseutvalget økt bruk av kjønnsdelt rusbehandling. Helsedirektoratet anbefaler at det ideelt sett bør finnes slike behandlingstiltak i alle regionale helseforetak. Utviklingen går nå i feil retning da landets eneste behandlingssted kun for rusmiddelavhengige kvinner, Arken, står i fare for å måtte legge ned tilbudet om de ikke får ny avtale med Helse Sør-Øst.
Følger statsråden opp anbefalingen fra kvinnehelseutvalget overfor helseforetakene, og kan kvinners tilbud hos Arken sikres også i framtida?
Tiltak 47 i NOU 2023:5 Den store forskjellen, er å etablere kjønnsspesifikke behandlingstilbud for kvinner og menn innen rusomsorgen.
Kvinnehelseutvalget viser til oversiktsstudier som peker på at kjønnsdelt rusmiddelbehandling gir et noe bedre behandlingsresultat for enkelte grupper av rusmiddelavhengige kvinner, spesielt gravide og småbarnsmødre. Det pekes også på at det er behov for mer forskning med kjønnsperspektiv innen rusbehandling.
I dag finnes det få kjønnsspesifikke behandlingstilbud. I klassekampen 14.02 står det en artikkel om at Arken, Norges eneste behandlingssted kun for rusmiddelavhengige kvinner, nå står i akutt fare for nedleggelse om ikke de får ny avtale med Helse Sør-Øst.
Helsedirektoratet anbefaler at det ideelt sett bør finnes behandlingstiltak som tilbyr kjønnsdelt behandling i alle de regionale helseforetakene. Kvinnehelseutvalget anbefaler at hvert av de regionale helseforetakene prioriterer kjønnsspesifikk behandling av rusmiddellidelser.

Svar fra torsdag 22. februar 2024

Mitt overordnede oppdrag til de regionale helseforetakene er å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), herunder å bygge opp basistjenester i alle helseforetak innen TSB, samt holde ventetider nede og gjennomsnittlig kortere enn for annen sykehusbehandling. Jeg er enig i at det er viktig at helseforetakene ivaretar kjønnsspesifikke behov i rusbehandlingen.
De regionale helseforetakene har ansvaret for å ivareta pasientenes rett til forsvarlig behandling. Dette løses gjennom tilbud i egne helseforetak og gjennom avtaler med ulike leverandører. For å svare mer detaljert på spørsmålet om tilrettelagte behandlingstilbud for kvinner med rusmiddelavhengighet, har jeg hentet inn informasjon fra de regionale helseforetakene. Når det gjelder Arken spesielt, vises det til informasjonen fra Helse Sør-Øst RHF og den pågående anbudskonkurransen.

«Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst RHF:

Helse Sør-Øst RHF har utlyst en anbudskonkurranse innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling med planlagt avtaleoppstart 01.01.2025.
De faglige føringene i anskaffelsen framgår både av de generelle føringene i kravspesifikasjonen, og av de spesifikke kravene knyttet til det faglige innholdet i de ulike delytelsene. Det framgår spesifikt i konkurransegrunnlaget at «Tilbyder bør ha behandlingstiltak som har fokus på kjønn/legning og identitet». Dette kravet gjelder alle delytelsene som etterspørres og understreker viktigheten av at kjønnsdimensjonen vektlegges i utformingen av behandlingstilbudet.
Det ble verken i behovsvurderingen (publisert desember 2022) eller ved utarbeidelse av kravspesifikasjonen, hvor både brukerorganisasjonene og helseforetakene var representert, vurdert som hensiktsmessig å etterspørre egne behandlingsinstitusjoner for kvinner.
I anskaffelsen er det etterspurt behandlingstilbud for frivillig innleggelse av gravide pasienter og pasienter med små barn (døgnbehandling gravide inntil 6 måneder etter fødsel og familie inntil 9 måneder). I tillegg har Helse Sør-Øst et eget regionalt tilbud til gravide (både frivillig innleggelse og uten samtykke) og til familier med barn mellom 0-6 år.
På bakgrunn av ordlyden i konkurransegrunnlaget forventes det variasjon i utformingen av tilbudene mht. ivaretakelse av kjønnsdimensjonen ut fra målgruppene. Eventuelle tilbud om egne behandlingssteder for eksempel for kvinner, vil bli vurdert etter de samme faglige kriterier som øvrige tilbud som inngis.
Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at formuleringer i konkurransedokumentene bidrar til at det også framover blir differensierte og kvalitativt gode behandlingstilbud.

Tilbakemelding fra Helse Midt-Norge RHF:

Helse Midt-Norge har slike kjønnsdelte tilbud både i egen regi og gjennom ideelle private leverandører i regionen. Tilbudene beskrives nærmere nedenfor.
Seksjon for korttids døgn i Helse Møre og Romsdal / Ålesund tilbyr delvis kjønnsdelt rusbehandling. Lengde for oppholdet er inntil 12 uker og det er 8 plasser som er øremerket til kvinner. Antall plasser for kvinner kan økes til 10 i perioder der en ser at der er stor innsøking på kvinner. Det gis også tilbud om brukerstyrte innleggelser. Ved brukerstyrte innleggelser av kvinnelige pasienter, blir de boende sammen med andre innlagte kvinner i egen kvinnefløy på huset.
Seksjon for langtids døgn i Helse Møre og Romsdal / Molde, ved Molde behandlingssenter, tilbyr også delvis kjønnsdelt behandling. Lengde for oppholdet er inntil 6 mnd. Det er en egen kvinnefløy med egen stue som fortrinnsvis skal benyttes til kvinnene i behandling.
Senteret har egen kvinnegruppe og det legges stor vekt på kvinneperspektivet i tillegg til rusbehandling og rusmestringsgrupper. Alle tilbys blant annet traumefokusert terapi og emosjonstrening, og det tilbys også utredning og samtaler med familieterapeuter.
Blå kors Lade, Trondheim, avdeling for alkohol- og medikamentavhengighet tilbyr kjønnsdelt behandling i en rendyrket modell med fysisk atskilt kvinne- og mannspost, hvor alt av program og aktiviteter foregår kjønnsdelt. Dette er i tråd med anbefaling i nasjonal faglig retningslinje for TSB. Også internasjonale studier gir god dokumentasjon for at kvinnerettede tiltak gir bedre behandlingseffekt enn tradisjonell kjønnsblandet behandling, og det er faglige grunner til at dette også gjelder for menn. Studiene viste høyere gjennomføringsgrad og bedre effekt med tanke på rusmestring og psykisk helse, samt reduksjon i seksuell risikoatferd. Både klinikkens erfaringer og nyere forskning viser at det foreligger en sterk sammenheng mellom stabilt belegg, høy fullføringsprosent og det kjønnsdelte tilbudet.
Avdelingen har jevnt høyt belegg på både kvinne- og mannsposten. Avdelingen har 16 døgnplasser, 7 for kvinner og 9 for menn inkludert tilbud om lettere avrusing og 2 brukerstyrte plasser.
Blå Kors Lade, Trondheim, avdeling for gravide og småbarnsfamilier er en regional spesialenhet som tilbyr behandlingstilbud for gravide og småbarnsfamilier. Avdelingen har 5 familieplasser, og hver familie har sin egen leilighet. Tilbudet er for gravide og familier med barn opptil skolealder. Her ivaretas både rusbehandling og styrking av foreldrefunksjoner både i parsammenheng og for enslige mødre.
Tyrilistiftelsen, Tyrili innretter sitt tilbud etter en «blandingsmodell» etter ulike pasientkategorier. Tyrilistiftelsen har lang og god erfaring med å behandle blandede pasientgrupper innenfor flere kategorier som alder, kjønn, LAR/ikke-LAR, og ulike tilleggslidelser. Tyrili gir tilpassede og separate tilbud og behandlingsinnretninger til de ulike pasientgruppene (pasientgruppe alvorlig rusavhengighet og unge med omfattende hjelpebehov). Det innebærer blant annet:

• Egne tverrfaglig team i de ulike gruppene.
• Økt fokus på særskilte livsområder som blant annet psykisk, fysisk helse, motivasjonsarbeid, familierelasjoner, aktivitet og relasjonsbygging og skolekartlegging.
• Psykoedukasjon, gjerne i kjønnsdelte grupper.

Tilbakemelding fra Helse Nord RHF:

I Helse Nord har flere institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling egne soner/lokaliteter inne på avdelingene hvor kvinner og menn bor atskilt. I behandlingen er det også kjønnsatskilte tiltak, som for eksempel kvinnegrupper.
Helse Nord oppgir at de i deres avtaler med private leverandører har bedt om kjønnsdelte behandlingstilbud. En av leverandørene har egne kjønnsdelte avdelinger, både for menn og kvinner.

Tilbakemelding fra Helse Vest RHF:

Helse Stavanger: Avdeling for rus og avhengighetsbehandling har kjønnsspesifikk behandling. Alle poliklinikker har egne kjønnsspesifikke behandlingstilbud både individuelle tilbud og gruppebehandling.
Helse Stavanger har i 25 år hatt kjønna gruppetilbud i døgninstitusjonene, og har vurdert at tilbudet må utbedres. De har hatt et læringsnettverk pågående i 3 år for å utvikle et mer differensiert behandlingstilbud, rettet både mot kvinners og menns særskilte behov. Alle døgnenheter har fokus på dette og særlig døgn-behandlingsenheten Veksthuset har endret innhold og innretning for å kunne tilby pasienter med komplekse traumer og rusavhengighet et bedre behandlingstilbud. Etter en slik endring er hovedvekten av pasientene kvinner.
Helse Førde: har ikke kjønnsspesifikk rusbehandling. De skriver at de henviser til kjønnsspesifikke tilbud i Helse Bergen når pasienten ønsker seg kjønnsspesifikk behandling.
Helse Fonna har Familieambulatoriet (poliklinisk oppfølging av foreldre med barn 0-6 år) som følger opp problemstillinger der kjønnsdelt tilnærming kan ivaretas.
Blå Kors Klinikk Haugaland (privat avtalepart med avtale med Helse Vest) har egne døgnplasser som kan gi en individuelt tilpassa innramming av tilbudet, men som ikke er kjønnsdelt som utgangspunkt.
Helse Bergen har kjønnsdelte døgntilbud:
Avdeling for rusmedisin (AFR) har per i dag kjønnsdelt avrusningstilbud ved AFR Skuteviken (15 plasser for menn og 13 plasser for kvinner) og kjønnsdelt døgnbehandling for kvinner ved AFR Tertnes (15 plasser + 1 familieplass) og døgnbehandling for menn ved AFR Klokkarvik (18 plasser) og AFR Askøy (12 plasser).
Kjønnsdelte polikliniske tilbud: AFR Tertnes Familieambulatoriet følger opp foreldre med barn 0-6 år og samarbeider tett med kvinneposten om innleggelser. Familieambulatoriet samarbeider også tett med AFR sin tvangspost om videre behandlingstilbud til gravide som er innlagt på tvang (etter Helse- og omsorgstjenesteloven).
AFR Poliklinikk Kanalveien tilbyr kjønnsdelt MBT-gruppebehandling. Per i dag er det ikke kjønnsdelt polikliniske tilbud i AFR LAR, men det vurderes som aktuelt å etablere kjønnsdelte traumegrupper.»

Jeg mener gjennomgangen viser at helseforetakene i stor grad tar særlige hensyn til kjønn innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I løpet av våren vil jeg legge fram en strategi for kvinnehelse som oppfølging av NOU 2023:5.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00