Ingjerd Schou
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Om Phoenix House Haga: Hvordan vurderer statsråden konsekvensene for institusjonens fremtid og innhold?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1262 (2023-2024)

Helse Sør-Østs utlysning av anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling legger opp til reduksjon i antall døgnplasser og kutt i langtidsbehandling. Dette går imot regjeringens mål om å styrke samarbeidet med ideelle aktører. Helse- og omsorgsministeren har sagt at døgnkapasiteten på rus og psykiatri skal opp; utlysningen viser det motsatte. Jeg er urolig for tilbudet på Phoenix House Haga i Indre Østfold kommune.
Hvordan vurderer statsråden konsekvensene for institusjonens fremtid og innhold?

Svar fra fredag 23. februar 2024

Jeg kan forsikre representanten Schou om at jeg følger med på at de regionale helseforetakene sørger for å ha tilgjengelige og gode tilbud til pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Mitt overordnede oppdrag til de regionale helse-foretakene er å styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
TSB skal være en fullverdig og integrert spesialitet i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at disse tjenestene skal integreres fullt og helt i vår felles helsetjeneste. Derfor har jeg vært tydelig på at basistjenester skal bygges opp i alle helseforetak innen TSB.
Basistjenester innebærer at pasienter skal få tilgang til akutte tjenester, avrusning, poliklinikk, ambulant virksomhet og døgntilbud. Gode basistjenester er en forutsetning for å lykkes med god oppfølging av pasientene og nødvendig for å realisere målet om tilgjengelige tilbud, tidlig intervensjon og forsvarlig oppfølging. I tillegg til å bygge opp basistjenestene skal alle helseforetakene holde ventetider nede og gjennomsnittlig kortere enn for annen sykehusbehandling.
I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene fremgår mine prioriteringer og målsetninger for spesialisthelsetjenesten. Blant annet stiller jeg krav om at døgnaktiviteten i psykisk helsevern skal være høyere i 2024 sammenlignet med 2023. Det er imidlertid ikke riktig, slik det fremgår av spørsmålet, at jeg har bedt de regionale helseforetakene om å øke døgnkapasiteten innen rusbehandling. Helseforetakene har gjort grundige behovs-vurderinger, som ligger til grunn for planlegging av kapasiteten fremover. Dette gjelder også for den pågående anskaffelsen i Helse Sør-Øst.
I oppdragsdokumentet fremgår ellers et nytt krav til de regionale helseforetakene om at veksten i ressursbruken både til psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn veksten i de generelle bevilgningene til sykehusene. I tillegg fremgår det av oppdrags-dokumentet at den polikliniske aktiviteten både innen psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere i 2024 sammenlignet med 2023. Disse to kravene har jeg stilt for å følge opp det overordnede målet om at psykisk helsevern og TSB skal styrkes.
Regjeringen ønsker å videreutvikle det gode samarbeidet med ideelle aktører innenfor helse- og omsorgssektoren, og utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet. Dette er noe av bakgrunnen for at vi avviklet godkjenningsordningen innen fritt behandlingsvalg.
Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for tilstrekkelig kapasitet slik at pasientenes rett til forsvarlig behandling sikres. Dette løses gjennom tilbud i egne helseforetak og gjennom avtaler med private leverandører. Dersom situasjonen skulle tilsi det, vil helseforetakene på kort varsel enten øke kapasiteten i egne helseforetak, utvide gjeldende avtaler med private leverandører eller inngå nye avtaler.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00