Erlend Wiborg
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Vil statsråden legge til rette for en døgnåpen telefontjeneste der nybakte mødre kan få hjelp fra ammekyndig personell?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1635 (2023-2024)

Vil statsråden legge til rette for en døgnåpen telefontjeneste der nybakte mødre kan få hjelp fra ammekyndig personell?

Mange nybakte mødre opplever utfordringer knyttet til amming. Dette kan føre til mye usikkerhet, redsel og smerter. I dag kan man få hjelp fra helsestasjoner og fastlege, men ofte dukker det opp spørsmål en har på kveld/natt, helligdager etc. Det å kunne få gode faglige råd og hjelp til alle døgnets tider ville vært til stor hjelp for mange nybakte mødre

Svar fra tirsdag 9. april 2024

Jeg vil takke representant Wiborg for et viktig spørsmål. Amming er viktig for å fremme helse og forebygge sykdom hos både barn og mor, og er et av de første forebyggende tiltaket i livsløpet. Jeg er derfor glad for at det er så mange mødre som er motiverte for å amme.

Barselomsorgen er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Både sykehus, helsestasjon og fastlege kan bistå nybakte mødre som opplever utfordringer med amming. Vi har også Ammehjelpen som er et supplement til den offentlig helse- og omsorgstjenesten.

Regjeringen ønsker en god og sammenhengende barselomsorg, og har gjennomført en rekke tiltak for å oppnå dette.

For å lykkes med amming er det viktig at nybakte mødre får den hjelpen de trenger. Den første uken er spesielt viktig da ammingen skal etableres. Noen kvinner reiser hjem før ammingen er kommet i gang, og kan derfor fortsatt ha behov for oppfølging etter utskriving fra sykehus. Jeg har derfor gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å etablere rutiner for at mor kan henvende seg til barselavdelingen uten henvisning, den første uken etter utskriving.

I kommunene er helsestasjonen helt sentral i barselomsorgen. Både rammetilskudd og øre-merket tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er styrket av denne regjeringen. Det er også lagt til rette for at kommuner med jordmødre i delte stillinger mellom helsestasjon og sykehus kan prioriteres innenfor det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelse-tjenesten.

Ammehjelpen gir mødre gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål om amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. De hjelper også mødre via telefon, e-post og sosiale medier og drifter ammehjelpen.no som er en nettside med informasjon om amming og morsmelk. Ammehjelpen underviser på fødselsforberedende kurs, arrangerer ammekaféer og holder kurs om amming for mødre og helsepersonell. Helsedirektoratet har også utarbeidet praktisk informasjon om amming som kan finnes på helsenorge.no og zanzu.no.

Ved behov utenfor ordinær åpningstid må foreldre kontakte legevakt eller utskrivende sykehus. Fastlegeordningen og helsestasjonene er ikke dimensjonert for å tilby tjenester kveld, natt og helg. Å skalere opp disse tjenestene ville innebære et betydelig økt behov for helsepersonell og store økonomiske merkostnader for kommunene. Jeg mener at dagens tilbud er faglig forsvarlig, og jeg mener vi må videreutvikle barselomsorgen innenfor dagens organisering slik jeg har beskrevet over.

0:000:00