Olaug Vervik Bollestad
 svarer 

Når ser statsråden for seg at CRPD-konvensjonen inkorporeres?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1652 (2023-2024)

15. januar fikk statsråden overlevert utredningen fra det juridiske ekspertutvalget som så på hvordan inkorporeringen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ofte omtalt som CRPD-konvensjonen, kan skje i norsk lov og hvilke lovendringer som vil være nødvendige.

Hva er status på å følge opp utredningen, og når ser statsråden for seg at CRPD-konvensjonen inkorporeres?

Svar fra tirsdag 9. april 2024

I desember 2022 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg for å utrede konsekvensene av inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Utvalget leverte sin utredning til kultur- og likestillingsministeren 15. januar i år. Utvalget har ikke avgitt en enstemmig innstilling.

Den 5. mars i år sendte regjeringen utredningen ut på bred høring. Høringsfristen i saken er 5. juni 2024. Regjeringen ønsker svar fra alle berørte parter, slik at vi får et best mulig beslutningsgrunnlag i saken.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil inkorporere konvensjonen i norsk lov. Regjeringen må få komme tilbake til når et eventuelt lovforslag vil kunne legges frem for Stortinget.

0:000:00