Bård Hoksrud
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Vil statsråden ta initiativ overfor Pasientreiser for å se hvordan man kan finne bedre løsninger?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1671 (2023-2024)

Vil statsråden ta initiativ overfor Pasientreiser for å se hvordan man kan finne bedre og smidigere løsninger som på en mye bedre måte ivaretar pasientene som er syke og som lang reisevei og krav om bytte av transportmiddel får en mye mer krevende reise enn de egentlig hadde trengt?

Pasientreiser har i en tid nå hatt endringer i regelverket for transport til og fra sykehusbehandling.

Undertegnede er nå flere ganger kontaktet av pasienter som ikke får lov til å benytte Helseekspressen når man blant annet skal til kreftbehandling. Man får beskjed om at man må velge annet kollektivtilbud. Så det betyr at pasienter blant annet som reiser fra Grenland og Vestfold og som skal til sykehusene i Oslo må reise med mange forskjellige transportmidler som taxi/buss/tog. Reisetiden kan bli flere timer ekstra på grunn et svært stivbeint regelverk som er innført hos Pasientreiser.

Svar fra torsdag 11. april 2024

Helse- og omsorgsdepartementet har i forbindelse med dette aktuelle spørsmålet innhentet en tilbakemelding på problemstillingen fra Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF opplyser at Pasientreiser gir støtte til reiseutgifter for pasienter, ledsagere og pårørende etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og den tilhørende pasientreiseforskriften. Ordningen skal legge til rette for at det å reise ikke skal være et hinder for å motta nødvendig helsehjelp.

Pasientreiseordningen er en stønadsordning som gir støtte til reisen, men som ikke gir rett til dekning av alle de faktiske kostnadene en pasient har som må reise til og fra behandling.

Pasientreiseordningen er en todelt ordning: Reiser uten rekvisisjon og reiser med rekvisisjon.

Pasienter som reiser uten rekvisisjon, administrerer reisene sine selv og søker om å få støtte i etterkant. Hovedregelen for reiser uten rekvisisjon er at reisen dekkes med en fast sats per kilometer, uavhengig av om pasienten eller ledsageren har hatt andre faktiske utgifter og uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. Dette følger av pasient- og brukerrettighetslovens § 2-6, tredje ledd. For 2024 er satsen bestemt av Stortinget til å være 3,- kroner per kilometer. Denne delen av pasientreiseordningen administreres av Pasientreiser HF.

Reiser med rekvisisjon er den andre delen av pasientreiseordningen. Dette er pasienter som må ha en tilrettelagt reise, enten på grunn av helsen sin eller fordi det ikke er mulig å bruke offentlig transport på strekningen. Rekvisisjon på medisinsk grunnlag utstedes av pasientens behandler, og rekvisisjon på trafikalt grunnlag utstedes av pasientreisekontoret ved helseforetaket. Helseforetakene kjøper inn tjenester i transportmarkedet til dette formålet. I hovedsak rekvireres drosje eller minibuss, men på lengre strekninger benyttes ofte helseekspress eller fly. Helseekspress er spesialbygd for pasienter som skal til behandling og er bemannet med helsepersonell. Dette er et tilbud som er forbeholdt pasienter med rett til tilrettelagt reise. Denne delen av pasientreiseordningen administreres av 17 ulike helseforetak.

For alle pasientreiser må pasienten betale en egenandel, som inngår i opptjening til frikort.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst om at Helseekspressen i Telemark hadde et tilbud til pasienter uten rekvisisjon før pandemien, hvor pasienter kunne ta kontakt for å benytte eventuelle ledige seter på reise fra Telemark til behandling i Oslo. Hensikten var først og fremst full utnyttelse av Helseekspressen. Dette tilbudet ble avviklet, fordi det medførte stor uforutsigbarhet. Helseekspressen er i dag, i tråd med regelverket, forbeholdt pasienter som har rekvisisjon for tilrettelagt transport.

0:000:00