Erlend Wiborg
 svarer 
Erling Sande

Hva er gjennomsnittlig kostnad for det offentlige pr barnehageplass, pr elev i grunnskolen, pr elev i videregående skole og pr beboer på sykehjem?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1659 (2023-2024)

Hva er gjennomsnittlig kostnad for det offentlige pr barnehageplass, pr elev i grunnskolen, pr elev i videregående skole og pr beboer på sykehjem?
Kostnadene vil åpenbart variere mye ut fra alder, helsetilstand, kostnadsnivå i kommunen og mange andre faktorer. Ber derfor om en gjennomsnittlig kostnad der alle offentlige utgifter er medregnet uavhengig hvilke forvaltningsnivå som står for kostnaden.

Svar fra fredag 12. april 2024

Spørsmåla frå representanten gjeld fagområda til kunnskapsdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet. Svaret er førelagt desse departementa og tala gjeld utgifter i kommunesektoren.

Korrigerte brutto driftsutgifter er eit omgrep som best kan nyttast til å berekne utgifter per mottakar av kommunale og fylkeskommunale tenester. Korrigerte brutto driftsutgifter er (fylkes)kommunane sine utgifter til eigenproduksjon av tenester.

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage var på 295 267 kroner i 2023. Tala inkluderer utgifter til ordinær barnehage, styrkt tilbod til førskulebarn, barnehagelokale og skyss. Det er her ikkje trekt ut til foreldra sine bidrag til finansieringa av tenestene.

Kommunane sine korrigerte brutto driftsutgifter per elev i kommunale grunnskular var i 2023 på 156 046 kroner. Tala inkluderer utgifter til ordinær grunnskuleundervisning, skulelokale og skyss.

Korrigerte brutto driftsutgifter per elev i vidaregåande opplæring i 2022 var 161 513 kroner på studieforberedande program, og 195 790 kroner på yrkesfaglege program. I tillegg har det offentlege utgifter til lån og stipend i Lånekassen.

Korrigerte brutto driftsutgifter i institusjon, per kommunal plass var på 1 650 754 kroner for 2023. I denne berekninga er det inkludert sjukeheimar, aldersheimar og barne- og avlastningsbustader. Det er ikkje publisert data på sjukeheimar for seg sjølv.

Tala over er henta frå SSB si KOSTRA-database. Tal for 2023 er ikkje-reviderte tal, publisert av SSB den 15. mars, medan tal frå 2022 er reviderte tal.

0:000:00