Irene Ojala
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Mener statsråden det er forsvarlig at øre-nese-hals-virksomheten ved Klinikk Alta legges ned?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1680 (2023-2024)

Mener statsråden det er forsvarlig at øre-nese-hals-virksomheten ved Klinikk Alta legges ned, og at det finnes kvalifiserte leger, audiografer og annet nødvendig personell andre steder i Finnmark som kan dekke Altas befolknings behov for øre-nese-hals-tjenester?

I 2023 ble det gjennomført 4300 konsultasjoner og 115 dagkirurgiske inngrep i narkose ved Klinikk Alta.

Dersom dette tilbudet legges ned, vil altså mer enn 4000 polikliniske konsultasjoner måtte tilbys et annet sted.

Det vil medføre et ytterligere svekket spesialisthelsetilbud i Alta og store reiseutgifter både for Finnmarkssykehuset, pasienter og arbeidsgivere.

Det vil bli mye ekstra reising både i forbindelse med vurderinger og operasjoner, og oppfølging etter operasjoner, for barn og eldre og syke pasienter.

Svar fra mandag 15. april 2024

Til dette spørsmålet har jeg innhentet informasjon fra Helse Nord RHF, som opplyser følgende:

«ØNH-virksomheten i Alta skal ikke legges ned, og det har heller aldri vært intensjonen.
Det er utelukkende ØNH kirurgi som flyttes fra Alta til Hammerfest. Finnmarkssykehuset HF har en pågående prosess om hvordan ØNH-faget i foretaket skal organiseres for fremtiden. ØNH er en del av sykehustilbudet både i Hammerfest og Kirkenes, og da som ett av flere kirurgisk fag som benytter den tunge infrastrukturen som ligger i akuttsykehusene.

I tillegg er ØNH et volumfag med mange pasienter til utredning som er viktig å tilby i områder med relativ stor befolkningstetthet. Det har inntil nå vært to ØNH-leger tilknyttet Klinikk Alta. Den ene skal nå flytte og den andre skal gå av med pensjon. Finnmarkssykehuset HF er i dialog med Helse Nord RHF om hvorvidt disse stillingene skal erstattes med ØNH-leger ansatt i Finnmarkssykehuset HF med tjenestested primært i Alta eller om behovet skal dekkes opp med opprettelse av hjemmel for avtalespesialist(er).

Det er viktig å understreke at rekruttering av ØNH-spesialister er krevende i Finnmark. Rekruttering av audiografer er i tillegg særdeles krevende; ikke bare i Finnmark, men over hele landet.»

Det er altså øre-nese-hals-kirurgi som flyttes internt i Finnmarksykehuset HF fra Klinikk Alta til Hammerfest sykehus, og så pågår det en prosess for hvordan hele øre-nese-hals-virksomheten skal organiseres videre i Finnmarksykehuset HF.

0:000:00