Guro Holm Skillingstad
 svarer 
Ingvild Kjerkol

Om fastlegetjenester gjennom SiO: Ønsker statsråden å utvide denne ordningen til å gjelde alle studentsamskipnadene?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1728 (2023-2024)

I dag har studenter i Oslo tilbud om å få fastlegetjenester gjennom SiO. Samskipnadsrådet og Norges Studentorganisasjon har etterspurt at alle studentsamskipnadene skal får muligheten til å gi dette tilbudet.
Ønsker statsråden å utvide denne ordningen til å gjelde alle studentsamskipnadene, slik at studenter i hele landet får et like godt helsetilbud som studentene i Oslo?

Studenter er ungdom, unge vokse og godt voksne, og har et sammensatt behov for helsetjenester. En stor andel av disse er bosatt i studiebyen sin, men folkeregistrert på sitt hjemsted. Dette medfører at de ikke har tilgang på ordinære fastlegetjenester.

Som eneste kommune i landet, har Oslo kommune mulighet til å tilby studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) fastlege. Ved innføringen av fastlegeordningen fikk SiO dispensasjon under "forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 3, Helsetjenesten ved Universitetet i Oslo".

Svar fra onsdag 17. april 2024

Slik jeg forstår representanten, så stilles spørsmålet på bakgrunn av at det er uklart om man som student har rett på fastlege på studiestedet dersom studenten velger å være folke-registrert på sitt hjemsted. Med det premisset oppfatter jeg at det stilles spørsmål om flere studiesteder bør få etablere fastlegetilbud til studenter i regi av studentsamskipnadene, på samme måte som studentsamskipnaden i Oslo.

Ifølge forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 2 har enhver som er bosatt i en norsk kommune, rett til å stå på liste hos fastlege. Innbyggerne står fritt til å velge fastlege og det er adgang til å velge fastlege utenfor bostedskommunen. Dette gjelder også studenter når de beholder sin folkeregistrerte bostedsadresse.

I samme forskrift § 4 bokstav b står det at tidligere tilmeldt innbygger på en fastlegeliste som flytter tilbake til kommunen etter midlertidig flytting til en annen kommune i en periode som ikke overstiger tre år, har rett på å bli tatt inn igjen på listen. Dette gjelder også studenter.

Studenter kan dermed fritt velge fastlege på studiested jf. § 2 og ved flytting tilbake til hjemkommune innen tre år, har studenten rett til å bli tilmeldt tidligere fastleges liste, jf. § 4.

Allmennlegetjenestetilbudet ved Studentsamskipnaden i Oslo var alt etablert ved innføringen av fastlegeordningen og dette tilbudet ble videreført. Regjeringen er opptatt av å styrke vår felles fastlegeordning slik at alle innbyggere har tilgjengelige fastlegetjenester med kapasitet og kvalitet. Det vil bidra til gode fastlegetjenester for alle innbyggere, også studenter. Regjeringen har ingen planer om å endre regelverket for studentsamskipnader eller andre, for å legge til rette for egne fastlegetjenester til enkelte innbyggergrupper.

0:000:00