Erlend Svardal Bøe
 svarer 
Jan Christian Vestre

Mener statsråden det er riktig å legge ned det medikamentfrie behandlingstilbudet ved UNN Åsgård?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1965 (2023-2024)

Mener statsråden det er riktig å legge ned det medikamentfrie behandlingstilbudet ved UNN Åsgård, og mener statsråden det er i tråd med regjeringens politikk at det gjøres?
I 2015 ga daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre oppdrag til alle de regionale helseforetakene om å etablere tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helse. https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/hod/nyheter/2015/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/

I 2017 åpnet UNN Åsgård en av landets første medikamentfrie behandlingstilbud, og behandlingstilbudet har siden den gang hatt gode resultater. Nå er behandlingstilbudet foreslått nedlagt og mangfoldet blir med det betydelig mindre for pasientene. Det vises til dette debattinnlegget fra ansatte ved Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN Åsgård: https://www.nordnorskdebatt.no/vi-trenger-medisinfrie-behandlingstilbud/o/5-124-301847

Da Stortinget behandlet opptrappingsplan for psykisk helse 2023 til 2033 påpekte Arbeiderpartiet og Senterpartiet følgende i merknadene til innstillingen: «Desse medlemene syner i denne samanhengen til at medisinfri behandling har vore tilbydd i psykisk helsevern sidan 2017 og har redusert bruken av lite naudsynt psykofarmakon. Desse medlemene syner til at det har vore stor variasjon i implementeringa av medisinfrie tilbod. Desse medlemene meiner disse tilboda er viktige og føreset at regjeringa fortset arbeidet med å sikre god implementering av dei».

Høyre fremmet også i forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse forslag om at regjeringen skulle sikre at det er mulig å velge medikamentfrie behandlingstilbud i rusomsorgen og i psykisk helsevern. Det forslaget ble stemt ned.

Svar fra tirsdag 14. mai 2024

Det er viktig at det finnes et medikamentfritt alternativ til den tradisjonelle, medisinstøttede behandlingen av psykiske helseutfordringer. Som det fremgår av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2023-2033), er medikamentfrie behandlingstilbud et viktig bidrag til økt egenmestring og reduksjon av unødvendig bruk av psykofarmaka. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) har tidligere evaluert tilbudet og funnet at det langt på vei har svart til brukernes forventninger med hensyn til å få hjelp til nedtrapping eller til å avslutte behandling med psykofarmaka.

Til representanten Svardal Bøes spørsmål om endringen i det medikamentfrie behandlingstilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Åsgård, viser Helse Nord RHF til at helseforetakene har løst oppdraget på forskjellige måter. I tillegg til regionale sengeposter, finnes det eksempler på at tilbudet er integrert i den ordinære strukturen og/eller med konsultasjonsteam som bidrar til å spre kunnskap om medikamentfri behandling ut i virksomheten og til samarbeidende parter som for eksempel kommunene.

Helse Nord RHF opplyser at Universitetssykehuset Nord-Norge har foreslått å omgjøre behandlingstilbudet til en recovery-basert døgnenhet på totalt 8 sengeplasser, hvorav 3 sengeplasser skal være avsatt til medikamentfri behandling. Foretaket mener at dette er en løsning som vil bidra til å beholde et engasjert og kompetent fagmiljø, samt gjøre det mulig på kort sikt å øke døgnkapasiteten ved sykehuset. Dette vil også være et godt utgangspunkt for å videreutvikle tilbudet i retning av et ambulant konsultasjonsteam, ifølge Helse Nord RHF.

Basert på redegjørelsen fra Helse Nord RHF, har jeg tillit til at Helse Nord RHF vil sørge for å videreutvikle det medikamentfrie behandlingstilbudet til pasientene i regionen, innenfor rammen av den større omstillingen i helseregionen.

0:000:00