Himanshu Gulati
 svarer 
Jan Christian Vestre

Er det noen føringer/vilkår fra staten om hvilke aldersgruppe BPA kan tilbys?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1980 (2023-2024)

Jeg vil begynne med å gratulere statsråd Vestre med den nye viktige jobben og ønske han lykke til.

Jeg vil videre spørre om det er noen føringer/vilkår fra staten om hvilke aldersgruppe BPA kan tilbys?

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at en person som har fått påvist aggressiv kreft og er under et svært krevende behandlingsløp og har bedt om BPA for å gjennomføre hverdagslige gjøremål som innkjøp av mat og matlaging, er blitt nektet dette av sin kommune som følge av alder.

Svar fra onsdag 15. mai 2024

Innledningsvis vil jeg takke for hyggelig gratulasjonshilsen. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere kommunale helse- og omsorgstjenester på (i praksis tjenestene praktisk og personlig bistand – personlig assistanse) for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA-organiseringen er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For brukerne oppleves BPA som et frigjøringsverktøy som setter en i stand til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 slår fast at kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Loven inneholder ingen bestemmelser knyttet til alder, og det er således ingen føringer for hvilke aldersgrupper som kan tilbys BPA. Kommunene har ansvaret for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen. Ved tildeling av tjenester står den enkelte kommune relativt fritt til å avgjøre hvordan tjenestetilbudet skal organiseres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d gir en særskilt rett for tjenestemottakeren til å kreve tjenester organisert som BPA dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. Rettigheten gjelder for personer under 67 år med et langvarig og stort behov for personlig assistanse, og for foreldre med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelse under 18 år som har behov for avlastningstiltak. Retten omfatter også personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse.

Den enkelte kommune står imidlertid fritt til å organisere tjenester som BPA for tjenestemottakere som faller utenfor rettighetsbestemmelsen dersom kommunen finner det hensiktsmessig og adekvat.

0:000:00