Silje Hjemdal
 svarer 
Tonje Brenna

Kan statsråden fremskaffe en oversikt over hvor mange VTA-plasser som er etablert eller er planlagt til tiltaksarrangører i de ulike fylkene i 2024?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2032 (2023-2024)

Kan statsråden fremskaffe en oversikt over hvor mange VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) som er etablert eller er planlagt til tiltaksarrangører i de ulike fylkene i 2024, og kan statsråden redegjøre for hvor mange nye VTA-plasser Bergen har fått hittil i 2024?

I Dokument nr. 15:160 (2023-2024) spurte jeg arbeidsministeren om hun kunne redegjøre for hvor mange av de lovede 500 nye VTA- plassene som kunne forventes å komme til Vestland, og Bergen spesielt i 2024. Statsrådens svar var ikke klart eller særlig forpliktende.

Nå er det gått 7 måneder og mange lurer på hvor og når disse VTA- plassene kommer. Bare i Bergen på Nordnes Verksteder står 12 stk på venteliste, det er grunn til å tror at ventelistene er lange også andre steder.

Dette vekker selvsagt bekymring og står i sterk kontrast til de lovnadene tiltaksaktører, familier og ikke minst enkeltmenneskene dette gjelder opplevde som forpliktende og meget klare.

Svar fra tirsdag 21. mai 2024

For å besvare spørsmålene har Arbeids- og inkluderingsdepartementet innhentet tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Spørsmål om hvor mange nye plasser som er etablert hittil i år:
Det ble etablert 290 nye VTA-plasser på landsbasis fra desember 2023 til april 2024. Av disse ble 33 nye plasser opprettet i Vestland fylke hvorav 21 plasser i VTA i ordinær virksomhet og 12 plasser i VTA i forhåndsgodkjent virksomhet.

I samme periode økte antall VTA-plasser ved NAV Bergen fra 495 til 508, en vekst på 13 plasser. Ni av plassene ble opprettet i VTA i ordinær virksomhet og fire i VTA i forhåndsgodkjent virksomhet.

Når det gjelder tall for øvrige fylker viser jeg til vedlagte tabell.

Spørsmål om planlagte plasser i 2024
Representanten har også stilt spørsmål om hvor mange plasser som er planlagt i de ulike fylkene. Arbeids- og velferdsdirektoratet fordeler ikke plasser, men tiltaksmidler. VTA har to varianter, VTA i ordinær og VTA i forhåndsgodkjent virksomhet, med ulike tiltakssatser. Det faktiske antall plasser vil være avhengig av hvordan NAVs fylkesledd prioriterer mellom de to variantene av VTA innenfor tildelt ramme.

I 2024 er NAV Vestlands andel av VTA-midlene 233,4 mill. kroner. Det er en vekst på 18,9 mill. kroner fra året før.

Når det gjelder øvrige fylker henviser jeg til vedlagte tabell.

Fordeling av nye VTA-plasser mellom arbeid i ordinær virksomhet og forhåndsgodkjent virksomhet:
Når det opprettes nye plasser i VTA, vurderer Arbeids- og velferdsetaten sammensetningen på bakgrunn av individuelle behov og eksisterende tilbud i forhåndsgodkjente virksomheter og muligheter i ordinære virksomheter lokalt. For noen vil VTA i ordinær virksomhet være det beste tilbudet, mens andre vil ha et oppfølgingsbehov som tilsier plass i forhåndsgodkjent virksomhet, hvor oppfølgingen av deltakerne er tettere. De siste årene har de fleste nye plasser i VTA blitt etablert i ordinære virksomheter. Hittil i år er nær halvparten av de nye plassene opprettet i forhåndsgodkjente virksomheter.

Klikk her for å se vedlegg.

0:000:00