Alfred Jens Bjørlo
 svarer 
Jan Christian Vestre

Er helseministeren samd i at skadepoliklinikken er eit sentralt element i den nasjonale modellen for «Framtidas Lokalsjukehus»?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2029 (2023-2024)

Nordfjord Sjukehus er av Ap og Sp i regjering, med noverande statsminister som helseminister, blinka ut som ein nasjonal modell for «Framtidas Lokalsjukehus». Eitt sentralt element i modellen er ein skadepoliklinikk som behandlar pasientar med mindre alvorlege skadar og kirurgiske lidingar som kan avklarast og eventuelt behandlast lokalt.

Er helseministeren samd i at skadepoliklinikken er eit sentralt element i den nasjonale modellen for «Framtidas Lokalsjukehus» for å sikre eit fullgodt akuttilbod for befolkninga i Nordfjord?

Då Ap og Sp sist sat i regjering (2005-2013), vart ortopedisk avdeling og fødeavdelinga ved Nordfjord Sjukehus lagt ned. I staden ga Ap/Sp/SV-regjeringa Helse Vest i oppdrag å utvikle ein nasjonal modell for «Framtidas Lokalsjukehus» ved Nordfjord sjukehus, med øyremerka midlar løyvd til dette.

Modellen for «Framtidas Lokalsjukehus» vart utvikla i perioden 2011-2013, jmf sluttrapport frå mars 2013, og implementert ved Nordfjord sjukehus bygd på tilrådingane og føringar frå regjeringa Stoltenberg, mellom anna i eit eige brev om Nordfjord sjukehus si framtid stila til Helse Vest frå dåverande Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) i 2013, der Støre m a skriv følgande: «Modellen som er føreslått for Nordfjord sjukehus inneber eit sjukehus med indremedisinsk døgntilbod, skadepoliklinikk, eit breitt dagbehandlingstilbod, utvida og nye polikliniske tenester, psykisk helsevern og rusbehandling, ei «God Start»-eining og støttetenester.»

Skadepoliklinikken er som Helseminister Støre her understrekar eit sentralt element, ikkje minst fordi Nordfjord sjukehus ikkje lenger har ei ortopedisk avdeling slik andre sjukehus som hovudregel har. Skadepoliklinikken har to hovudfunksjonar; akutthjelp og kontrollar etter operasjon eller skadar. Det er også viktig å merke seg at dei ulike elementa i modellen heng nøye saman – og at dersom eitt eller fleire av elementa vert fjerna, vil heile modellen fort «falle saman».

Helse Førde har nyleg varsla at dei vurderer å legge ned skadepoliklinikken ved Nordfjord Sjukehus. Etter underteikna si vurdering er det ikkje berre svært uheldig for befolkinga og samfunnstryggleiken i Nordfjord – meng også eit krystallklart brot med den samla modellen for Framtidas Lokalsjukehus i Nordfjord som Ap og Sp i regjering fekk på plass i 2011-13 som ei alternativ løysing etter at Ap og Sp i regjering sto ansvarleg for nedlegging av ortopedisk avdeling og fødeavdelinga ved sjukehuset.

Når Ap og Sp på nytt sit i regjering, legg eg til grunn at Helseministeren umiddelbart vil klargjere overfor Helse Vest/Helse Førde at modellen for «Framtidas Lokalsjukehus» skal ligge fast, og at ikkje folk i Nordfjord endå ein gong skal oppleve at Ap og Sp i regjering gir grønt lys for nedbygging av helsetilbod og kvardags-tryggleik for folk i Nordfjord.

Svar fra torsdag 23. mai 2024

For å belyse den aktuelle saken som representanten Bjørlo stiller spørsmål ved, er det innhentet en uttalelse fra Helse Vest RHF. De kan på vegne av Helse Førde HF opplyse at skadepoliklinikken ved Nordfjord sjukehus er i full drift. Det gjøres imidlertid noen vurderinger av mulige endringer i driften av klinikken, men det er ikke fattet noen beslutning om dette.

Helse Vest RHF opplyser følgende:

Skadepoliklinikken ved Nordfjord sjukehus har to hovedfunksjoner, henholdsvis akutthjelp og kontroller etter operasjon eller skader. Ved gjennomgang av pasientvolumet i 2023 har Helse Førde HF sett at skadepoliklinikken tar imot få pasienter på kveld, natt og helg. Dette gjelder pasienter som kommer inn til behandling av lettere skader. Mer alvorlige skader blir sendt til Førde sentralsjukehus eller Haukeland universitetssjukehus, og dette gjelder uavhengig av om skadepoliklinikken blir opprettholdt som i dag eller om det gjøres endringer. Bakgrunnen for at Helse Førde HF vurderer tilbudet, er at skadepoliklinikken har en kostbar vaktordning som treffer relativt få pasienter – og helseforetaket har behov for en god og hensiktsmessig bruk av ressursene. Vurderingene som pågår blir gjort sammen med berørte parter, og det er i vår gjennomført møter med kommuner, brukerrepresentant, ansatte sine organisasjoner og vernetjeneste.

En avgjørelse vil først bli tatt etter at tilbudet er grundig gjennomgått, både med hensyn til hvordan det er innrettet i dag og hvordan det eventuelt kan bli organisert i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Framtidas lokalsjukehus ved Nordfjord sjukehus» som representanten Bjørlo viser til, var et nasjonalt pilotprosjekt gjennomført i samarbeid mellom Helse Vest RHF og Helse Førde HF. Prosjektperioden var fra november 2011 til mars 2013, og Helse Førde HF har i etterkant hatt ansvar for å iverksette definerte og vedtatte tiltak.

Et grunnleggende hensyn for meg er at pasienter og brukere i hele landet skal ha tilgang til trygge og gode helse- og omsorgstjenester til rett tid, og på rett sted. Prinsippet om å desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må av hensyn til kvalitet, skal fortsatt gjelde. I Nasjonal helse- og samhandlingsplan har vi sagt at regjeringen vil sikre et fortsatt desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud av god kvalitet. Det vil imidlertid være nødvendig med endringer og utviklingsarbeid for å kunne ivareta dette også i årene framover. Ved eventuelle endringer i tjenestetilbud, legger jeg til grunn at pasienter skal bli godt ivaretatt. Regjeringen vil arbeide for å sikre innbyggerne tilgjengelige spesialisthelsetjenester av god kvalitet gjennom samarbeid mellom store og små sykehus, ambulante tjenester, hjemmesykehus, samarbeid med kommunene og ved bruk av digitale løsninger.

0:000:00