Dagfinn Henrik Olsen
 svarer 
Jan Christian Vestre

Vil statsråden ta grep ovenfor Helgelandssykehuset for å stoppe deres nedbygging?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2215 (2023-2024)

Mange i distriktene i Nordland betegner det som risikosport å bo der, fordi en opplever at tryggheten til folk flest blir dårligere og dårligere og er nok en årsak til nedgang i antallet innbyggere faller. «Tjenester nært folket er et slagord» som flere har benyttet seg av opp igjennom årene også dagens regjering.
Synes statsråden at det er forenelig med deres politikk at folk flest skal oppleve utrygghet i hverdagen og vil statsråden ta grep ovenfor Helgelandssykehuset for å stoppe deres nedbygging?
Det pågår en stille sentralisering av helsetjenester på Sør-Helgeland. Ytterkantene av distriktet svekkes, med økt responstid som resultat.
Flytting av ambulansebåt fra Vega til Tjøtta er ett eksempel som undertegnede har tatt opp i et tidligere spørsmål. Nå er fokuset flyttet til ambulansestasjonen i Sømna som Helgelandssykehuset ønsker å flytte til Brønnøysund.
En svekket ambulansetjeneste på Sømna vil ha flere negative konsekvenser, flyttingen vil påvirke responstiden for pasienter i Sømna og konsekvensen kan være tap av liv.
Det sies at responstiden fra Brønnøysund til Sømna bør være 23 minutter, men man rekker ikke engang til kommunegrensen på den tiden, Om de skal i enden av kommunen vil det ta enda lengre tid. I en ulykke som nettopp fant sted, brukte ambulansen 45 minutter fra Brønnøysund til ulykkesstedet Sømna. (Midt i kommunen) Dessverre sto ikke livet til å redde.
Det bor 1985 mennesker i kommunen og innbyggerne er opprørt og undertegnede har mottatt 1000 underskrifter fra i et opprop for å berge ambulansen.
Helt overordnet er det viktig at pasienten sine behov ikke lider under dårlig økonomi i helseforetaket.
Ambulansetjenesten og brannvesenet samarbeider ofte ved alvorlige hendelser. Flyttingen vil påvirke denne samhandlingen, spesielt hvis det oppstår situasjoner der begge tjenestene må rykke ut samtidig på ulike oppdrag. Dette vil gå ut over brannvesenets kapasitet og vil påføre kommunene betydelige merkostnader som følge av flere utrykninger for å bistå i akutte helseoppdrag.
Brannvesenet er avhengig av ambulansetjenesten for assistanse ved ulykker med personskade. Redusert kapasitet og tilgjengelighet til ambulansetjenesten, vil dermed kunne påvirke brannvesenets arbeid ved ulykker da de vil kunne bli nødt å prioritere sine ressurser på å håndtere pasienter før de kommer i gang med sitt arbeid inntil ambulanse er på stedet.
Nærhet mellom ambulansestasjon og brannstasjon er viktig for effektiv kommunikasjon og koordinering. Flytting av ambulansetjenesten fra Sømna vil føre til utfordringer med å samhandle raskt og effektivt i nødssituasjoner. Dette medfører risiko for alle berørte.

Svar fra mandag 10. juni 2024

Regjeringen er opptatt av at befolkningen skal være trygge på at de får forsvarlig helsehjelp ved akutt sykdom og skade. Vi har derfor startet et arbeid med en stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester. Meldingen vil omhandle hele akuttkjeden utenfor sykehus (dvs. medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og kommunenes øyeblikkelige hjelp-tjenester og annen døgnkontinuerlig beredskap), akuttmottak i sykehus, andre nødetater og frivillige organisasjoner, samt befolkningens kunnskap om førstehjelp. Det har kommet mange gode innspill til meldingen om hvordan vi kan styrke den lokale akuttberedskapen gjennom samhandling, nye samarbeidsformer, bruk av teknologi og god ressursutnyttelse. Dette er innspill som vi tar med i arbeidet om hvordan vi kan videreutvikle den akuttmedisinske kjeden og slik bidra til trygghet i befolkningen.

Regjeringen er opptatt av god ambulanseberedskap, særlig der det er langt til sykehus.
Når det gjelder ambulansetjenesten ved Helgelandssykehuset, er det sykehuset som må gjøre de konkrete vurderingene av hva som gir best beredskap. Det er også budskapet som jeg ga til kommunene da jeg besøkte Brønnøysund 29. mai i år. Når det gjelder responstider for ambulansetjenesten mer generelt og samarbeid med andre nødetater, er dette temaer som inngår i den kommende stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024