11. juni 202410:00 - 15:00
Storting

Dagsorden 10. juni 2024:

 1. Endringer i privatskolelova (ny tilskuddsmodell for private grunnskoler)
 2. Endringer i barnehageloven (unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt og forbudet mot annen virksomhet m.m.) 
 3. Endringar i tannhelsetjenesteloven mv. (rett til tannhelsetenester for unge vaksne, personar med rusmiddelavhengigheit mv.) 
 4. Endringar i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (administrative reaksjonar, karantenetid før søknad om ny autorisasjon mv.)
 5. Endringer i legemiddelloven og apotekloven (styrket legemiddelberedskap m.m.)
 6. Endringer i valgloven (offentliggjøring av valgresultater og valgdagsmålinger på valgdagen)
 7. Endringer i plan- og bygningsloven og åndsverkloven (plikt til innrapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre mv.) 
 8. Midlertidige endringer i utlendingsloven (beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere) 
 9. Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33) 
 10. Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)
 11. Nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven) 
 12. Endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering) 
 13. Finanstilsynet (finanstilsynsloven) 
 14. Endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked) 
 15. Endringer i straffegjennomføringsloven (erstatning for skader under pålagt organisert trening mv.)
 16. Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)
 17. Endringer i grenseloven og utlendingsloven mv. (interoperabilitet og visuminformasjonssystemet mv.) 
 18. Forsvarsløftet - for Norges trygghet - Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2036 
 19. Investeringer i Forsvaret og andre saker 
 20. Endringer i el-tilsynsloven (hjemmel for gebyr for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mv.) 
 21. Endringar i rettsgebyrloven (justering av multiplikator for forliksklage og forkynning av betalingsoppmoding) 
 22. Felles verdier - felles ansvar - Styrket innsats for forebygging og bekjempelse av økonomisk kriminalitet
 23. Representantforslag fra Venstre om å etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi 
 24. Representantforslag fra KrF om krav om kinesisk nedsalg i TikTok
 25. Representantforslag fra stortingsrepresentantene fra MDG om forbud mot engangsgrill 
 26. Representantforslag fra Frp, KrF, Rødt, Høyre, MDG og Pasientfokus om gransking av Birgitte Tengs-saken 
 27. Representantforslag fra Frp om endring av lov om foreldelse av fordringer
 28. Oppfølging av Dokument 21 (2020-2021) - bevisførsel om opplysning underlagt taushetsplikt hos Sivilombudet
 29. Årsrapport for 2023 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag 
 30. Interpellasjon fra Lan Marie Nguyen Berg til justis- og beredskapsministeren om regjeringens arbeid med tilstrekkelig sikkerhetstiltak for skeive arrangementer og for andre utsatte grupper.
 31. Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordningsprosessen) 
 32. Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap
 33. Endringer i ekteskapsloven (forbud mot ekteskap mellom nære slektninger)
 34. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 74/2024 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1158 om balanse mellom arbeidsliv og familieliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU 
 35. Endringer i folketrygdloven (styrking av fedres rett til foreldrepenger) 
 36. Referatsaker

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00