Gir regjeringen klimakritikk: – Viser at Støre ikke har kontroll

Regjeringen får kritikk for manglende samordning i klimapolitikken. – Det er alvorlig, sier MDGs Lan Marie Berg. 

OPPGITT: – Nå har vi hatt 40 år med klimapolitikk i Norge, uten at noen har klart å lage et ordentlig styringssystem for hvordan alle sektorer skal jobbe sammen, sier MGDs Lan Marie Berg til Altinget. 
OPPGITT: – Nå har vi hatt 40 år med klimapolitikk i Norge, uten at noen har klart å lage et ordentlig styringssystem for hvordan alle sektorer skal jobbe sammen, sier MGDs Lan Marie Berg til Altinget. Foto: Vidar Ruud / NTB
Eira Lie JorBalder Haarklou Jensen

– Rapporten viser at Støre ikke har kontroll på klimapolitikken til regjeringen, og mangler kontroll på at vi når klimamålene, er det klare budskapet fra MDGs Lan Marie Berg etter at Riksrevisjonen la fram sin rapport om klimapolitikken til regjeringen. 

Hun møter Altinget på pressekonferansen til Riksrevisjonen, som akkurat har lagt fram rapporten som kritiserer klimasamhandlingen til regjeringen. 

Riksrevisjonen kritiserer at det er manglende samordning på tvers av de aktuelle departementer og etater og peker på manglende konkretisering i klimaarbeidet. 

– Klimaendringene krever en omfattende omstilling på mange områder. Da er det avgjørende at departementene samarbeider, at arbeidet koordineres og at det er tydelig hva de enkelte departementene skal bidra med. Vår undersøkelse viser at denne samordningen er for svak. Det øker risikoen for at Norge ikke når klimamålene, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i forbindelse med fremleggingen. 

 

Her er Riksrevisjonen anbefalinger

Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet:

  • styrker samordningen mellom departementene slik at den videre utviklingen av tiltak og virkemidler blir effektiv
  • sørger for nødvendig framdrift og retning i klimapolitikken ved å ytterligere konkretisere og synliggjøre i Regjeringas klimastatus og ‑plan den planlagte framdriften i arbeidet med å utvikle og gjennomføre aktuelle virkemidler

Energidepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruksog matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet:

  • konkretiserer hvordan de ulike sektorene skal bidra til å nå klimamålene, for eksempel ved å gi tydeligere føringer til underliggende etater og vurdere behovet for sektorvise strategier 

Klima- og miljødepartementet:

  • i større grad synliggjør veivalgene rundt, og usikkerheten ved, bruk av mulighetene for å kjøpe kvoter gjennom Parisavtalen og utslippsenheter og skogkreditter gjennom klimaavtalen med EU

Finansdepartementet:

  • synliggjør usikkerheter ved utslippsframskrivningene i tråd med FNs retningslinjer, slik at regjeringen og Stortinget får et bedre grunnlag for å vurdere statusen og framdriften i klimapolitikken

Kilde: Riksrevisjonens rapport
 

 

– En slags fallitterklæring

MDGs Lan Marie Berg er klar på at dette ikke er et nytt problem som har oppstått med denne regjeringen, men peker på et problem over tid.  

– Det er alvorlig, for nå har vi hatt 40 år med klimapolitikk i Norge, uten at noen har klart å lage et ordentlig styringssystem for hvordan alle sektorer skal jobbe sammen for hvordan vi når klimamålene, sier hun til Altinget og legger til: 

– Det er en slags fallitterklæring for klimapolitkken i Norge og viser at det har vært manglende politisk vilje til at hele statsapparatet og alle sektorer skal være med, sier hun. 

Hun peker på diskusjonen rundt hvorvidt det skulle finnes et sektorovergripende departement som jobbet med klima og ulike klimatiltak. 

– Jeg er redd for at denne regjeringen, og andre regjeringer, har hatt en interesse av at det ikke er et sektorovergripende departement. Fordi man har ønsket at, for eksempel, olje- og energipolitikken kan ture videre som før, samtidig som regjeringen snakker pent om klima, sier hun og legger til:  

– Nå begynner det å haste. 

Overordet konklusjon fra Riksrevisjonen:
  • Klimaproblemene har vært kjent i en årrekke, og Norge står foran en omfattende samfunnsomstilling. Det er kritikkverdig at de ansvarlige departementene ikke har etablert en styring og samordning som er tilpasset en av vår tids største sektorovergripende samfunnsutfordringer.
  • Det er ikke tilfredsstillende at det i utslippsframskrivningene i den årlige rapporteringen er lite synliggjort hvor stor usikkerheten er. Lite informasjon om usikkerhet svekker beslutningsgrunnlaget når Stortinget og regjeringen vurderer behovet for endringer i virkemiddelbruken.

– Mangler kontroll

Heller ikke klimaorganisasjonene er videre imponert over det som kommer fram i Riksrevisjonens rapport. 

– Menneskeheten står foran tidenes største, mest omveltende og livstruende krise. Likevel mangler regjeringen kontroll og fører en politikk som undergraver egne klimamål, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han viser til Klimautvalget 2050 og deres rapport, og viser til at man må bruke resurssene rett om Norge skal klare målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. 

– Dommen fra det historiske klimasøksmålet i Strasbourg viser at klima ikke er en artig hobby vi kan drive med på siden, det må ligge til grunn for alle beslutninger, sier han videre. 

Framtiden i våre hender-nestleder Ida Thomassen er heller ikke videre imponert, og viser blant annet til regjeringens arbeid med matsvinn. 

«Regjeringen har et mål om å kutte matsvinnet med 50 prosent innen 2030, men har fortsatt ingen politiske tiltak for hvordan de skal klare det», skriver de i en pressemelding. 

Nå etterlyser også de konkrete planer. 

– Vi har nok utredninger om hva som skal til. Nå må regjeringen bli konkrete og fortelle oss hvordan de skal nå klimamålene, sier hun. 

Les også

Krever Grønn bok-grep 

Zero-sjefen peker på viktigheten av å utvikle grønn bok til å bli et faktisk og reellt styringsdokument. 

– Regjeringen må gi en ærligere og mer usminket versjon om hvordan det står til i norsk klimapolitikk. Å innføre Grønn bok er et viktig første skritt, men nå må Grønn bok bli et styringsdokument der vi faktisk teller utslipp som vi teller penger, sier fungerende leder i Zero, Stig Schjølset. 

Også Zero-Schjølset er opptatt av hvor alvorlig manglende samordning og styringseffektivitet er. 

– Det er alvorlig at regjeringen mangler en plan for hvilke departementer som har ansvar for utvikling og innføring av ulike virkemidler for å kutte utslipp. Det bremser det viktige klimaarbeidet i en tid der det haster stadig mer å ta grep, sier han. 

– Potensielt svært alvorlig

Også Bellona har klare meninger.

– Riksrevisjonen leverer sylskarp kritikk av regjeringens arbeid med klima. Styringen er for svak, koordineringen for dårlig, og ansvarliggjøring ut i departmenter og etater mangler. Budskapet vi sitter igjen med er at regjeringen ikke gjør jobben de er satt til, sier fagsjef Christian Eriksen.

Han merker seg to kommentarer fra riksrevisoren.

– Departementene har for lite eierskap til omstillingen. Og gruppen som skal samordne har brukt flere år bare på å finne ut hvordan de skal jobbe sammen.

– For Bellona er det rimelig å konkludere at dette handler om vilje, og at tunge departementer i regjeringen enten ikke bidrar eller aktivt motarbeider internt. Det er potensielt svært alvorlig, fortsetter han.

Bellona-representanten går også ut mot regjeringens Grønn bok. 

– Støres prestisjeprosjekt Grønn bok skulle sørge for at regjeringen teller utslipp som de teller penger. Det har de ikke lyktes med. Grønn bok er mislykket som styringsdokument, og det mener vi i Bellona at Riksrevisjonen langt på vei bekrefter i sin kritikk, avslutter han.

Les også

Omtalte personer

Lan Marie Nguyen Berg

Stortingsrepresentant for Oslo (MDG), medlem i finanskomiteen, nestleder i MDG
Master fra senter for utvikling og miljø (Universitetet i Oslo, 2013)

Truls Gulowsen

Leder, Naturvernforbundet
NMBU

Stig Schjølset

Fungerende leder, Miljøstiftelsen Zero
hovedfag, statsvitenskap (Universitetet i Oslo)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024