Grunde Almeland
 svarer 

På hvilke likestillings- og diskrimineringsvern-områder mener statsråden det særlig hadde tjent utviklingen at Norge var fullverdig medlem av EU?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1731 (2023-2024)

Er statsråden enig i at Norge har fått drahjelp fra EU i utviklingen av norsk likestillingspolitikk når det kommer til rettigheter som ikke har hatt den samme oppmerksomheten i norsk politikkutvikling som i EU, og på hvilke likestillings- og diskrimineringsvern-områder mener statsråden det særlig hadde tjent utviklingen av norsk og europeisk likestillingspolitikk at Norge var fullverdig medlem av EU?

I artikkelen «Norsk likestilling kan få drahjelp fra EU», publisert på kjonnsforskning.no 14. desember 2023, peker Cathrine Holst, professor ved UiO, og Mari Teigen, forsker ved ISF, på at nasjonalstatene har stor frihet til å utforme familie- og velferdspolitikk selv om de forholder seg til EU og EØS. På likestillingsområder hvor Norge har ligget i tet, har norske løsninger blitt eksportert til andre land. Samtidig har en del rettigheter som ikke har hatt den samme oppmerksomheten i norsk politikkutvikling som i EU, fått drahjelp fra EU.

I artikkelen «Kjønnsmakt i likestillingslandet», publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift nr. 4-5 2023, skriver Holst og Teigen:

«I Norden har det […] vært en tendens til å se på EUs likestillingspolitikk som politikk på et minimumsnivå som land som Norge og Sverige for lengst har passert. Denne oppfatningen kommer også til uttrykk i den siste offentlige utredningen om Norges forhold til EU, Europautredningen (NOU 2012: 2), som slår fast at EUs likestillingspolitikk fremfor alt fastsetter minstestandarder, og at EU derfor i liten grad har påvirket likestillingspolitikken i Norge, på tross av det omfattende avtaleverket som gjelder gjennom EØS.

Dette blir likevel for enkelt og til og med misvisende. Rett og politikk i EU påvirker likestillingslovgiving og repertoaret av likestillingstiltak, også i nordiske land.
[…]

EU [har] bidratt til en styrket likestillingslovgivning og et bedre diskrimineringsvern i Norden, og i Norge spesielt. […] Blant de mest substansielle endringene i norsk likestillingslovverk som følge av EØS, er inkorporeringen av mer effektive juridiske virkemidler i møte med diskriminering, for eksempel prinsippene om objektivt ansvar og delt bevisbyrde. Videre har norsk likelønnslovgivnings definisjoner av «likt arbeid» og «arbeid av lik verdi» blitt utvidet som en følge av tilpasning til EU-retten, noe som har ført til færre restriksjoner på lønnssammenligninger for å fastslå ulik lønn. Også nye regler som gjelder beskyttelse mot trakassering og seksuell trakassering, samt oppreisning, er direkte knyttet til nasjonal innlemming av EUs reguleringer […]. En stadig sterkere beskyttelse av gravide kan knyttes til et sett av dynamiske fortolkninger og dommer i EU-domstolen […].»

Svar fra torsdag 18. april 2024

Norge har vært et foregangsland og gjennomført flere sentrale likestillingspolitiske lovendringer som har hatt ringvirkninger internasjonalt. Norge var tidlig ute med å vedta en egen likestillingslov. Likestillingsloven av 1978 har både vært et forbilde for andre land, og bidratt til utviklingen av et vern for andre diskrimineringsgrunnlag her i Norge. Samtidig har utviklingen som har skjedd i EU hatt betydning for nasjonal diskrimineringslovgivning. Innenfor likestillingsregelverket, som for flere andre rettsområder, er det snakk om en vekselvirkning mellom norsk og europeisk regelverk.

Det er utfordrende å skulle vurdere hva som eventuelt ville bli annerledes i utviklingen av likestillingspolitikken dersom Norge i fremtiden skulle bli fullverdig medlem av EU. Hvilken type tilknytningsform Norge har til EU er bestemmende for blant annet hvordan nytt regelverk tas inn, hvem som kan reise sak for EU-domstolen og hvordan tilsynet med overholdelse av EU-regelverket er innrettet.

0:000:00