Spaltist:  
Marie Louise Sunde

Maskerer vi omfanget av uønsket seksuell oppmerksomhet i iveren etter nulltoleranse?

Én av fem ansatte har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb de siste 12 månedene. Hvorfor driver folk fremdeles med seksuell trakassering i en slik utstrekning? Og hvorfor er arbeidsgiver tilsynelatende helt uvitende om omfanget? spør Equality Check-leder Marie Louise Sunde i ukens spalte for Altinget Arbeidsliv.

Foto: Thomas Ekström
Marie Louise Sunde

Nylig publiserte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) med flere en rapport som viste at én av fem ansatte har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb de siste 12 månedene.

Som forventet har rapporten utløst en rekke reaksjoner fra ansatte, ledere og andre aktører i arbeidslivet som i sjokk og vantro maner til nulltoleranse. Vi har imidlertid hatt «nulltoleranse» for seksuell trakassering i samfunnet i mange år. 

Jeg har fått min dose av sugevitser på operasjon, hender på bryst og rumpe, og seksualiserte kommentarer om hva jeg duger til.

Hvorfor driver folk fremdeles med seksuell trakassering i en slik utstrekning? Og hvorfor er arbeidsgiver tilsynelatende helt uvitende om omfanget?

Jeg har jobbet som kirurg på et av landets største sykehus. Helsevesenet trekkes frem i rapporten som en av bransjene som er spesielt utsatt. Det er gammelt nytt for oss som kommer derfra. Etter #MeToo gjorde Legeforeningen en undersøkelse som viste at 22 prosent av alle kvinnelige leger hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, de aller fleste fra en kollega eller overordnet. På min avdeling gjorde vi en uformell undersøkelse blant legene i spesialisering, og fant at det tilsvarende tallet hos oss var 50 prosent. Jeg har fått min dose av sugevitser på operasjon, hender på bryst og rumpe, og seksualiserte kommentarer om hva jeg duger til.

Erfaringen er nyttig for å kunne gi noen hypoteser på spørsmålene over.

Hva er uønsket seksuell oppmerksomhet?

Uønsket seksuell oppmerksomhet sees på som svært alvorlig i samfunnet. Og misforstå meg rett – det er bra at samfunnet har kommet dit at vi som konsept ikke aksepterer seksuell trakassering.

Min opplevelse er imidlertid at selv om det er bred enighet om at seksuell trakassering er uakseptabelt, er det veldig stor variasjon i hva folk mener kvalifiserer som seksuell trakassering.

Ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er seksuell trakassering definert som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har til formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Det er med andre ord helt tydelig for meg at det er den som utsettes for opplevelsen, som selv avgjør hvorvidt det er uønsket seksuell oppmerksomhet eller ikke.

Grunnen er at det er mye mer enn selve handlingen som bidrar til hvor ydmykende, plagsom eller skremmende situasjonen oppleves for den som er mottaker av oppmerksomheten. Blant annet:

  • Maktforhold: Hvorvidt det kommer fra en overordnet som kan avgjøre videre arbeidsforhold, karriere eller annet.
  • Akkumulert omfang: Hvorvidt du utsettes for slike hendelser ofte.
  • Minoritet: Hvorvidt du tilhører en minoritet som oppmerksomheten rettes mot
  • Tidligere opplevelser: Hvorvidt du har opplevd at situasjoner tidligere har eskalert og blitt truende.

Les også

Hvorfor driver folk fremdeles med seksuell trakassering på jobb?

Min erfaring er at det er to årsaker til at folk driver med seksuell trakassering på jobb. Den vanligste er at man er assimilert inn i en sjargong, uten å reflektere nok rundt kontekst, maktforhold og stilling. Jeg er ganske sikker på at hvis de overordnede på min tidligere avdeling hadde blitt spurt om de hadde seksuelt trakassert eller sett andre seksuelt trakassere på jobb, ville tallet vært mye lavere enn 50 prosent. 

Hvorfor driver folk fremdeles med seksuell trakassering i en slik utstrekning? Og hvorfor er arbeidsgiver tilsynelatende helt uvitende om omfanget?

Marie Louise Sunde
Daglig leder, Equality Check

Enkelte arbeidsplasser har utviklet en kultur hvor uønsket seksuell oppmerksomhet er en sentral del av tonen og humoren. Hvis jeg skal generalisere, vil jeg si at dette typisk gjelder arbeidsplasser som tradisjonelt har vært mannsdominert og «macho», f.eks. kirurgien, forsvaret, meglerhus, bygg og anlegg osv. Selv om det vanligste er at menn seksuelt trakasserer (yngre) kvinner, går det også andre veien. Undersøkelser viser at unge menn på kvinnedominerte arbeidsplasser opplever det samme. 

Mange av de toneangivende for sjargongen er det vi vil kalle «keitete». De er uvant med å ha yngre kvinner som kollegaer, og skjønner ikke at de skal oppføre seg annerledes mot damer på jobb enn damer på byen. De er kanskje ikke vant med å få oppmerksomhet fra (unge) kvinner, og misforstår den manglende avvisningen (som skjer fordi kvinnen er langt under vedkommende i hierarkiet) som en invitasjon til å fortsette. 

De bedriver det samfunnet gjerne refererer til som «misforstått flørting». De mener ikke selv at de påfører andre uønsket seksuell oppmerksomhet, og føler seg ofte utsatt hvis de konfronteres med at noen har reagert på oppførselen.

Den andre gruppen som driver med seksuell trakassering, er de som bevisst eller ubevisst bruker det som maktmisbruk og hersketeknikk. Dette utgjør mindretallet av de som utøver uønsket seksuell oppmerksomhet.

Risikoen for å bli eksponert, sammen med risikoen for at varselet ikke fører til noe, gjør etter min erfaring at nesten ingen varsler.

Marie Louise Sunde
Daglig leder, Equality Check

Uønsket seksuell oppmerksomhet er en svært effektiv måte å trakassere på, fordi det er så ydmykende og eksponerende for den som utsettes. Det er oftest ingen vitner, det blir ord mot ord, det er lett å nekte for at det har skjedd, eller fremstille den ansatte som innbilsk, sensitiv, hevnlysten eller annet. Det er med andre ord veldig vanskelig å «bevise», og risikoen for den som utfører denne form for maktmisbruk er derfor lav. Risikoen ved å si fra for den som utsettes, er imidlertid høy. I tillegg til den personlige ydmykelsen man må gjennom ved å eksponere hendelsen videre, risikerer man at ingenting skjer med varselet. Da er du enda mer utsatt for maktmisbruk, reduserte karrieremuligheter og forverring av arbeidssituasjonen.

Arbeidsplasser med stor grad av maktasymmetri mellom ledelse og ansatte, er mer utsatt for en trakasseringskultur. Eksempler er sykehus, media, kultur og forsvaret. Med andre ord ofte overlappende med arbeidsplasser som har en seksualisert sjargong. Sannsynligheten er stor for at en ansatt som er utsatt for en seksualisert sjargong, også har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet som en hersketeknikk. 

Hvorfor er arbeidsgiver tilsynelatende uvitende om omfanget?

En ukontroversiell påstand er at «alle» arbeidsgivere har nulltoleranse for seksuell trakassering. I teorien skulle det bety at det er enkelt for ansatte å varsle om slike hendelser.

En nesten like ukontroversiell påstand er at det i praksis ikke er enkelt for ansatte å varsle om seksuell trakassering. Derfor er det fremdeles store mørketall når det kommer til omfanget.

En litt mer kontroversiell påstand, er at nulltoleransen for seksuell trakassering er en av grunnene til at risikoen ved å varsle oppleves for høy til at folk gjør det. 

Iveren etter nulltoleranse på utsatte arbeidsplasser kan ha en paradoksal effekt, fordi både den personlige og profesjonelle risikoen ved å si fra blir for høy.

Marie Louise Sunde
Daglig leder, Equality Check

Alle som varsler skal holdes anonyme. Samtidig er arbeidsgiver pålagt å følge opp slike varsler. Det betyr at den omvarslede må konfronteres med varselet og få mulighet til å gi sin versjon. I de aller fleste tilfeller betyr det at den varslede eksponeres, selv om identiteten holdes anonym.

Risikoen for å bli eksponert, sammen med risikoen for at varselet ikke fører til noe, gjør etter min erfaring at nesten ingen varsler.

Et alternativ til dagens varslingsrutiner kan være at det også blir mulig å melde inn hendelser til arbeidsgiver, uten at arbeidsgiver umiddelbart tar varselet videre eller griper inn. Hvis det kommer flere varsler, kan arbeidsgiver konfrontere den omvarslede uten å eksponere enkeltindivider. Samtidig reduseres sannsynligheten for at slike saker ender som «ord mot ord», hvor ansatte lavere i hierarkiet nesten alltid stiller svakere.

En slik praksis kan også gjøre det enklere å akseptere korreksjoner for de som utfører seksuell trakassering uten å skjønne det selv. Det er lettere å internalisere at oppførselen ikke er akseptabel når flere enn én person har reagert.

Regjeringen inviterte nylig til et innspillsmøte i forbindelse med en stortingsmelding om seksuell trakassering. Mitt innspill er at iveren etter nulltoleranse på utsatte arbeidsplasser kan ha en paradoksal effekt, fordi både den personlige og profesjonelle risikoen ved å si fra blir for høy.

Så vil det selvfølgelig finnes noen type varsler som alltid må tas videre.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00