Sosialarbeiderne står klare til å avlaste helsepersonell

I Sverige jobber det rundt 4000 sosionomer på sykehus, mot bare 400 i Norge. Det er ikke alltid den beste løsningen å ansette enda en sykepleier, mener nestleder i Fellesorganisasjonen, Marianne Solberg. Hun ser på Helsepersonellkommisjonens utredning som et rungende ja til flere sosialarbeidere i helsetjenesten.

Marianne Solberg er nestleder i Fellesorganisasjonen, som organiserer sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre sosialarbeidere. Hun mener hennes medlemmer kan avlaste helsepersonell slik at de får bedre tid til helsefaglige oppgaver.
Marianne Solberg er nestleder i Fellesorganisasjonen, som organiserer sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og andre sosialarbeidere. Hun mener hennes medlemmer kan avlaste helsepersonell slik at de får bedre tid til helsefaglige oppgaver.Foto: Sara Angelica Spilling / FO
Silje Sjursen Skiphamn

Det kommer til å bli færre ansatte per pasient i det norske helsevesenet i årene fremover, var en av konklusjonene til Helsepersonellkommisjonen. Mangel på helsepersonell er og kommer til å bli en enda større utfordring, skrev kommisjonen i utredningen, som nå er ute på høring.

En av løsningene Helsepersonellkommisjonen foreslår, er bedre bruk av tilgjengelig kompetanse gjennom god oppgavedeling. «Knapphet på helsepersonell gjør at det er viktig å være bevisst på hva personellet skal gjøre og ivareta i løpet av en arbeidsdag», står det i utredningen.

«Det innebærer også å fordele oppgaver til annet personell der helsefaglig kompetanse ikke er nødvendig».

– Hovedbudskapet til Helsepersonellkommisjonen treffer våre profesjoner. Vi har sagt i mange år at vi må tenke annerledes om oppgavedeling og ressursbruk, sier Marianne Solberg, nestleder i Fellesorganisasjonen (FO).

Les også

– Mangler sosialfaglig perspektiv

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. De organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Nå står disse yrkesgruppene klare til å rykke inn på sykehus og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten med sin sosialfaglige kompetanse, ifølge Solberg.

Når det har vært et udekket behov i helsetjenesten, har den naturlige løsningen vært å peke på at det trengs flere sykepleiere.

Marianne Solberg
Nestleder i FO

– Hele det sosialfaglige perspektivet har forsvunnet ut av det offentlige ordskiftet. Når det har vært et udekket behov i helsetjenesten, har den naturlige løsningen vært å peke på at det trengs flere sykepleiere. Sånn trenger det ikke være, sier hun.

Mens det har blitt flere leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten de siste ti årene, er det bare vernepleiere som har hatt vekst blant de sosialfaglige yrkesgruppene. Antall sosionomer og barnevernspedagoger har holdt seg nokså stabilt i perioden 2011–2021, viser tall Helsepersonellkommisjonen har samlet inn.

I kommunehelsetjenesten har det vært en betydelig økning i antall vernepleierårsverk i samme periode. Det har også blitt flere sosionomer og barnevernspedagoger, men veksten har vært lavere for disse profesjonene enn for leger og sykepleiere.

Sosionomer på intensiven 

Solberg mener Helsepersonellkommisjonens utredning er en gylden mulighet til å tenke nytt om hvilke profesjoner som kan bidra i helsetjenesten:

– Oppgavefordeling er én ting. Ved å bruke sosialarbeidere til å gjøre sosialt arbeid i helsevesenet, kan det frigjøre til helsepersonell primæroppgaver. Samtidig er det samfunnsøkonomisk gunstig å bruke vår kompetanse. Det kan forkorte behandlingstiden og hjelpe folk å komme raskere tilbake til dagliglivet, sier hun.

– Sosialarbeiderne er utdannet til å se hele mennesket. Vi kan støtte pasienten i den vanskelige livssituasjonen der og da, men også jobbe med helheten i livet. Å få hjelp til praktiske, psykiske og sosiale problemer har veldig mye å si for hvor raskt man blir frisk.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mottok utredningen fra Helsepersonellkommisjonens leder, Gunnar Bovim.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mottok utredningen fra Helsepersonellkommisjonens leder, Gunnar Bovim. Foto: Javad Parsa / NTB

I Sverige trengs det bare halvparten så mange intensivsykepleiere for å bemanne én intensivplass som i Norge. En av årsakene er at svenskene har flere yrkesgrupper ansatt i helsetjenesten. For eksempel jobber det rundt 4000 sosionomer på offentlige sykehus i Sverige, mens det tilsvarende antallet i Norge er i overkant av 400.

– Sosionomer kan hjelpe til å fjerne mye av stresset både for den som er syk og de pårørende. De kan hjelpe til med inntektssikring, sykemelding, finne ut hva man har krav på fra Nav, hjelpe til om det er barn som ikke blir godt nok ivaretatt, ringe hjemmesykepleien hvis pasienten har gamle foreldre og kontakte kommunehelsetjenesten. Kort sagt kartlegge livet og de psykososiale behovene til pasienten, forklarer Solberg.

– Sosionomen kjenner systemene og har tid til å ta de telefonene. Det er mye mer hensiktsmessig å bruke en sosionom til slike oppgaver enn en intensivsykepleier.

Baserer seg på gamle tradisjoner

FO-nestlederen tror svenskene har vært flinkere til å tenke helhetlig enn det vi har vært i Norge. Mens de har sett hvilken kompetanse sosialarbeiderne sitter på, har den umiddelbare løsningen i Norge vært å ansette flere sykepleiere og leger.

Jeg tror både politikere og ledere i helsevesenet har utdatert kunnskap om hva de ulike utdanningene har med seg av kompetanse.

Marianne Solberg
Nestleder i FO

– Jeg tror både politikere og ledere i helsevesenet har utdatert kunnskap om hva de ulike utdanningene har med seg av kompetanse. De ansetter basert på gamle tradisjoner og gjør som de alltid har pleid å gjøre, uten å gjøre en reell vurdering av hva vi faktisk trenger, mener Solberg.

Hun viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom. Da må vi tenke nytt, mener Solberg. 

– Både Legeforeningen og Sykepleierforbundet har tidligere sagt at det ville hjulpet å ha flere sosialarbeidere på sykehus, og hvorfor ansetter ikke kommunene flere vernepleiere i eldreomsorgen? Vi vet at de har nøkkelkompetanse som tjenestene trenger. Hvis vi tar i bruk hele laget, kan vi faktisk få til den omstillingen vi er helt avhengige av å få til, og dette kan vi gjøre raskt, sier hun.

Solberg mener utredningen til Helsepersonellkommisjonen er ekstremt viktig, og hun håper den vil føre til et paradigmeskifte i måten helsetjenesten bemannes på.

– Nå blir tvunget til å tenke annerledes. Det kommer til å bli mange og vanskelige prioriteringer, men jeg tror dette kan få oss til å utvikle helsetjenesten i en mer bærekraftig og sunn retning, sier hun.

– Det aller viktigste med denne utredningen er at vi alle kan enes om virkelighetsbeskrivelsen. Uansett hvor mye penger og politisk vilje det er, vil det ikke være nok hoder. Alle kan ikke jobbe i helse- og omsorgsektoren!

Les også

Krever edruelige politikere

Selv om det blir tøffe tider for ansatte i helsetjenesten fremover, er Solberg positiv. Hun tror de ansatte selv både ser behovet for omstilling, og at de er villige til å gjøre det som kreves for å få det til.

Mange er fortvilet fordi de ser hvordan de kunne levert bedre tjenester men føler seg låst av rapportering og sjekklister. 

Marianne Solberg
Nestleder i FO

–  Ja, det tror jeg. Mange er fortvilet fordi de ser hvordan de kunne levert bedre tjenester men føler seg låst av rapportering og sjekklister. Det fører til et enormt fokus på å ha ryggen fri, istedenfor å se hva de kan gjøre for å gi folk et bedre liv, sier FO-nestlederen.

Hun gleder seg også til regjeringens tillitsreform, som blant annet skal føre til mindre detaljstyring og økt handlingsrom for de som jobber i førstelinjen.

– Vi må frigjøre tid til å gi direkte pasientkontakt ved å fjerne overdreven rapportering og kontroll. Løsningene må skapes nedenfra i møtet mellom brukeren og den ansatte. De som styrer må ha tillit til at de ansatte bruker kompetansen sin på riktig måte, sier Solberg.

– Også må vi kunne kreve edruelige politikere. De må slutte med å løse hver eneste krise med en ny rettighetsfesting som fører til mer detaljstyring og rapportering. Gå heller i dialog med oss ansatte. Vi vet hvor skoen trykker.

Omtalte personer

Marianne Solberg

Leder, Fellesorganisasjonen
Vernepleier, master i offentlig styring og ledelse

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00