Debatt

Sebastian H. Mernild: Hva gjør vi med kystbyene i Skandinavia?

København, Oslo og Stockholm har ting til felles, også når det gjelder klima og klimatilpasning. Byene bidrar hver for seg til klimaendringene – og de vil selv bli påvirket av klimaendringene. Hvor er vi på vei, hvilke utfordringer skaper vi for oss selv og hva står på spill, spør Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer og glasiologi ved Syddansk Universitet og leder av SDU Climate Cluster.

Mulighetene er mange, utfordringene like så, skriver Sebastian Mernhild. Storbyene står for mest klimautslipp og er også i fare for å bli rammet av økende havnivåer. For å løse disse utfordringene er vi nødt til å ta i bruk naturen, mener klimaforskeren ved Syddansk Universitet.
Mulighetene er mange, utfordringene like så, skriver Sebastian Mernhild. Storbyene står for mest klimautslipp og er også i fare for å bli rammet av økende havnivåer. For å løse disse utfordringene er vi nødt til å ta i bruk naturen, mener klimaforskeren ved Syddansk Universitet.
Sebastian H. Mernild
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Vi er på vei mot et varmere klima, og mot et raskt skiftende klima, for eksempel sett opp mot siste 2.000 årene. Vi fortsetter å utsette globale klimatiltak med unnskyldninger som finanskrisen, covid-krisen, forsyningskrisen, Russlands invasjon av Ukraina og så videre.

Nordisk debattstafett:

Fremtidens energisystemer i Skandinavia: Venner eller fiender?
Midt i energikriser og det grønne skiftet står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store utfordringer på energi- og forsyningsområdet.

Kan et styrket samarbeid i regionen være veien videre, eller er landene best tjent med å se til seg selv? Altinget inviterer til temadebatt om dette på tvers av hele Skandinavia.

Les mer om debatten og bidragsyterne her.

Om debattstafetter:

I Altingets debattstafetter deltar en rekke aktører som skriver debattinnlegg om aktuelle temaer.

Innholdet i debattinnleggene står for skribentenes regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Debattinnlegg kan sendes til debattredaktør i danske Altinget, Caroline Boas.

Hvis vi mennesker varmer jordens gjennomsnittstemperatur med for eksempel to til tre grader i forhold til 1850, hva skjer når de naturlige fysiske prosessene, for eksempel vippepunkter og selvforsterkende prosesser, annonserer sin ankomst? Og hva betyr dette for byområdene, som i dag allerede i gjennomsnitt er varmere enn det åpne og omkringliggende landskapet?

Det er ingen tvil om at byområdene spiller en viktig rolle i klimaregnskapet, men er også truet av klimaet på flere måter.

Utslippene, også fra byer

Vi forurenser som samfunn, inklusivt fra byene, ikke ubetydelige klimagasser til atmosfæren – over tid er dette akkumulerte mengder med klimagasser som påvirker klimasystemet.

Når det gjelder globale CO2e-utslipp kommer utslippene ifølge FNs klimapanel (IPCC) fra ulike sektorer. I størrelsesorden kommer 34 prosent (omtrent 20 gigatonn CO2-ekvivalent, GtCO2e) av de totale menneskeskapte nettoutslippene av klimagasser fra energiforsyningssektoren, 24 prosent (ca. 14 GtCO2e) fra industrien, 22 prosent (omtrent 13 GtCO2e) fra jordbruk, skogbruk og annen arealbruk, 15 prosent (ca. 9 GtCO2e) fra transport og 6 prosent (ca. 3 GtCO2-ekvivalenter) fra bygninger. Vi kjenner makrokildene.

Når det gjelder den globale andelen av utslipp som geografisk kan henføres til for eksempel byer, har andelen fra byer vært økende over tid. Tilbake i 2015 ble utslippene fra byene fastsatt til ca. 62 prosent (omtrent 25 GtCO2e) av den globale andelen, hvor prosentandelen i 2020 er høyere, omtrent 70 prosent (omtrent 29 GtCO2e). 

Byene – deres innbyggere, myndigheter, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner – er alle viktige for klimaendringene dersom utslippene skal reduseres og Parisavtalen skal overholdes.

Sebastian H. Mernild
Professor, klimaforandringer og glasiologi

Byområdene spiller en betydelig rolle i utslippsregnskapet, og vil som også bli hardt rammet av endret klimasystem av for eksempel store nedbørsmengder og flom og/eller av stigende havnivå. Dette er samtidig som en økende andel av verdens befolkning over tid har søkt seg nettopp til byene (byområder inneholder i dag mer enn halvparten av verdens befolkning). Flere vil fortsatt søke urbane områder i tiårene som kommer, og dermed bidra til trenden som øker fremtidige utslipp.

Men omvendt gir byene også en unik mulighet til å redusere bruken av fossilt brensel. Dette kan gjøres på mange måter – for eksempel gjennom styring og optimalisering av energi, energiforsyningssektoren og transportsektoren (listen er uendelig). Byene – deres innbyggere, myndigheter, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner – er alle viktige for klimaendringene dersom utslippene skal reduseres og Parisavtalen skal overholdes. De 25 største megabyene står alene for mer enn halvparten av klodens urbane klimagassutslipp.

Les også

De tre skandinaviske hovedstedene – ingen er på trygg grunn

Vi står overfor store samfunnsutfordringer – også fra et skandinavisk perspektiv og for de tre kysthovedstedene København, Oslo og Stockholm.

For København var planen at hovedstaden skulle ha vært verdens første CO2-nøytrale hovedstad i 2025: Dette skjer ikke og viser et mislykket forsøk på å nå den ambisiøse målsettingen. For Oslo er målet å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 (sammenlignet med 2009-nivåer), og for Stockholm er planen å bli CO2-nøytral innen 2040. Veien til reduksjon i utslipp er annerledes og virker lang, og dersom den menneskeskapte globale oppvarmingen må begrenses til et visst nivå, krever det at de akkumulerte CO2-utslippene reduseres, ikke minst fra byene.

En stormflo som i dag statistisk sett forekommer hvert 100. år vil forventes hvert år innen slutten av dette århundret på over halvparten av stedene hvor vannstanden er observert.

Sebastian H. Mernild
Professor, klimaforandringer og glasiologi

Byene står ikke på sikker grunn. Som et resultat av tidligere utslipp vil havet fortsette å varmes opp og isbreer vil fortsette å smelte i flere tiår, opp til århundrer. Iskappene på Grønland og Antarktis vil fortsette å smelte gjennom dette århundret. Det vil få betydelige konsekvenser for kystregioner og byområder. Mange av endringene forårsaket av klimagassutslipp frem til i dag og i fremtiden er irreversible i århundrer, opp til årtusener. Dette gjelder spesielt endringer i hav, iskapper og globalt havnivå. Hyppigheten av ekstreme vannstandshendelser vil øke i det 21. århundre, slik at en stormflo som i dag statistisk forekommer hvert 100. år vil forventes hvert år innen slutten av dette århundret på over halvparten av stedene hvor vannstanden er observert.

Havnivåstigninger bidrar til hyppigere og voldsommere oversvømmelser av lavtliggende kystområder og til kysterosjon langs de fleste strender. Nylig har FNs generalsekretær António Guterres annonsert at blant andre København kan ende opp som et offer for høyere vannstand. Det samme kan også, for den saks skyld, forventes å skje med både Oslo og Stockholm. Konturene av en fremtid der havnivået vil stige, dukker opp. Og hvor endringene vil skje raskere: Hastigheten som det globale havnivået har steget med siden 1900 er, ifølge IPCC, høyere enn i noe annet århundre de siste 3000 årene. Etter år 2100 vil havnivået fortsette å stige i århundrer, opp til årtusener, som følge av dyphavets fortsatte varmeopptak og massetap fra iskappene.

Naturen kan hjelpe oss før vi blir rammet av økende havnivåer

På tvers av Skandinavia har vi en felles utfordring når det gjelder byer, deres klimagassutslipp og deres fremtidige tilpasning til et endret klima og stigende havnivå. En utfordring vi ikke kan unngå – en utfordring som over tid potensielt kan påvirke et stort antall av landenes befolkning.

Så hva kan vi eventuelt gjøre?

En idé som kan tenkes på over hele Skandinavia kan være at naturen selv hjelper oss før vi blir rammet av havnivåstigningen. 

Vi må tenke nytt – finne nye måter å beskytte byene og lokalsamfunnene våre på. 

Sebastian H. Mernild
Professor, klimaforandringer og glasiologi
Vi må tenke nytt – finne nye måter å beskytte byene og lokalsamfunnene våre på. I disse løsningene bør vi inkludere naturen, de såkalte naturbaserte løsningene, nettopp for å tilpasse oss klimaet og avbøte mot fremtidens havnivå.

En idé blant mange kan være å etablere et naturbasert stormflosikringsanlegg som skaper en bred vegetasjonssone mellom land og vann, som i tillegg til å beskytte mot vannmassene, også forsøker å bidra til økt biologisk mangfold over og under vann. Tanken er å utvide kystsonen, etablere membranstruktur, mellom land og vann, samt lage en buffersone med stor variasjon i sedimenter og tekstur (her vegetasjon) – litt etter samme prinsipp som for eksempel saltmyrene fungerte før de forsvant fra våre kystområder.

Mulighetene er mange, utfordringene like så!

Les også

--

Dette innlegget er opprinnelig skrevet på dansk, og er oversatt av Oscar Solvang Bergersen


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00