Spaltist:  
Knut Einar Rosendahl

Teknisk beregningsutvalg for klima er i mål – dette kom vi fram til

Hvilke klimamål skal Norge sette, og hvordan ligger vi egentlig an i forhold til målene vi har? Og hva er klimaeffekten av statsbudsjettet? For å svare på slike spørsmål, trengs det gode metoder, skriver Altingets spaltist Knut Einar Rosendahl, som også ledet det regjeringsnedsatte Teknisk Beregningsutvalg for klima.

Altingets spaltist Knut Einar Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi, og har ledet Teknisk Beregningsutvalg for klima. I denne ukens spaltistinnlegg forteller han om hva utvalget kom fram til.
Altingets spaltist Knut Einar Rosendahl er professor i samfunnsøkonomi, og har ledet Teknisk Beregningsutvalg for klima. I denne ukens spaltistinnlegg forteller han om hva utvalget kom fram til.Foto: Montasje: Håkon Sparre/NMBU/Fredrik Varfjell/NTB
Knut Einar Rosendahl

Ved nyttår var Teknisk beregningsutvalg (TBU) for klima ferdig med sitt arbeid, og på vegne av utvalget overrakte jeg våre siste rapporter til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i starten av januar. TBU klima ble opprettet i 2018 i forbindelse med klimaloven. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere metoder som forvaltningen kan bruke i ulike typer klimaanalyser – gode analyser krever gode metoder.

Hva slags klimaanalyser snakker vi om, og hva har vi kommet fram til?

Scenarioanalyse for utredning av 2050-målet

Det er særlig fire typer klimaanalyser utvalget har tatt for seg. Den første dreier seg om klimamål. De viktigste klimamålene er nedfelt i klimaloven. Det gjelder målene for 2030 (55 prosent utslippsreduksjon fra 1990) og 2050 (lavutslippssamfunn). Snart skal myndighetene bestemme Norges klimamål for 2035. Da er det en fordel å vite mest mulig om konsekvensene av ulike mål, og hvordan et bestemt mål kan nås.

Forvaltningen har i forbindelse med 2030-målet benyttet både makroøkonomiske analyser og tiltaksanalyser. Miljødirektoratets tiltaksanalyser gir en oversikt over potensialet for utslippsreduksjoner fra ulike fysiske tiltak, og gir også noe informasjon om barrierer, mulige virkemidler og kostnader ved selve tiltaket. I tillegg bruker forvaltningen en modell for norsk økonomi som Statistisk sentralbyrå har utviklet (SNOW-NO). Denne brukes til å analysere makroøkonomiske konsekvenser og undersøke hvor høy CO2-pris som trengs for å redusere utslippene tilstrekkelig. 

Klimautvalget 2050 leverte i høst en grundig NOU, men har ikke kommet med noen kostnadsanslag for å bli et lavutslippssamfunn.

Knut Einar Rosendahl
Spaltist

TBU klima peker her på at det i tillegg er behov for mer helhetlige analyser av samlede ressursbehov knyttet til blant annet kraft og areal. Hvor mye vil kraftbehovet øke når klimamålene forsterkes? Vil det innebære økt press på arealer knyttet til utbygging av for eksempel vind- og solparkanlegg? Slike spørsmål er viktige å svare på, slik at myndighetene eventuelt kan iverksette tiltak som motvirker uheldige utslag av klimapolitikken. Vi skriver også at det i liten grad eksisterer gode metoder for å studere sammenhenger mellom økonomisk aktivitet og utslipp og opptak i skog- og arealbrukssektoren.

Utvalget viser videre til at 2050-målet ikke har vært grundig utredet. Klimautvalget 2050 leverte i høst en grundig NOU, men har ikke kommet med noen kostnadsanslag for å bli et lavutslippssamfunn. Det henger nok sammen med at dette er svært usikkert. TBU klima anbefaler derfor å bruke scenarioanalyse for nærmere utredning av 2050-målet. En slik analyse kan skissere ulike scenarioer, og hva disse innebærer av kostnader og bruk av ulike ressurser.  

Spaltister i Altinget Klima og Energi

Altinget Klima og Energi har seks faste spaltister. De skriver innlegg om aktuelle politiske saker hver sjette uke. Dette er spaltistene:

 • Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant (H) og medlem av energi- og miljøkomiteen.
 • Ingrid Lilandnestleder i Miljøpartiet De Grønne.
 • Knut Einar Rosendahlprofessor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU. Han forsker på miljø- og energiøkonomi, og leder det regjeringsutnevnte Teknisk beregningsutvalg for klima.
 • Benedicte Solaasdirektør klima og miljø i Offshore Norge, og kommunestyrerepresentant (Ap) i Stavanger kommune.
 • Marte Hansen Hauganleder i Changemaker.
 • Geir Ramnefjell, sjef for myndighetsspørsmål i Deep Wind Offshore. Tidligere politisk redaktør og politisk kommentator i Dagbladet.

Forbedring av framskrivingene av klimagassutslipp

Når man har satt seg et mål, og til og med lovfestet det, vil man gjerne prøve å nå det. Da er det nyttig å vite hvordan man ligger an, og da kommer vi til den andre typen klimaanalyser. Forvaltningen utarbeider framskrivinger av klimagassutslipp for de nærmeste årene, der de legger til grunn politikk som allerede er vedtatt. Den nyeste framskrivingen går til 2035. Forvaltningen lager også framskrivinger som inkluderer regjeringens planlagte klimapolitikk, som for eksempel den annonserte opptrappingen av CO2-avgiften fram mot 2030. Ved å sammenligne framskrivingene med et bestemt klimamål, får man innsikt i om klimapolitikken bør forsterkes.

Å framskrive klimagassutslipp for årene som kommer, er utfordrende. Det er mange ulike faktorer som påvirker utslipp, både økonomisk utvikling, teknologiutvikling og ulike typer politikk. Ikke bare regjeringens egen politikk, men også EUs politikk. Og hva er egentlig effekten av den planlagte klimapolitikken? Her er kunnskapen varierende. TBU klima peker på hvordan framskrivingene kan forbedres, og anbefaler at forvaltningen ikke bare framskriver utslippseffekten av planlagt klimapolitikk, men også av annen politikk som fører til vesentlige utslippseffekter. Det vil gi et riktigere bilde av i hvilken grad regjeringens politikk fører oss nærmere klimamålet. 

Ved å sammenligne framskrivingene med et bestemt klimamål, får man innsikt i om klimapolitikken bør forsterkes.

Knut Einar Rosendahl
Spaltist

Grundigere evalueringer av ulike støtteordninger

Den tredje typen klimaanalyser handler om å utrede ulike typer virkemidler, slik som CO2-avgift, omsetningskrav for biodrivstoff, støtte via Enova, satsing på CO2-fangst etc. Utredningsinstruksen sier at før et nytt virkemiddel innføres, må det utredes. Hvilken effekt har det på utslipp, hva er den samfunnsøkonomiske kostnaden, og fins det alternative virkemidler?

For noen typer virkemidler fins det egnede modeller og andre metoder forvaltningen kan bruke for å undersøke dette. For andre virkemidler er det mer mangelfullt. Det gjelder særlig støtteordninger. Eksempel: Enova kan gi støtte til kjøp av elektrisk lastebil, som kan erstatte en dieseldrevet lastebil. Det er forholdsvis enkelt å beregne den direkte klimaeffekten av dette, men hovedformålet med støtten er at det skal føre til en raskere utbredelse av elektriske lastebiler. Denne mer langsiktige effekten er langt vanskeligere å anslå. TBU klima mener det er behov for grundigere evalueringer av ulike støtteordninger for å få mer innsikt i disse langsiktige effektene. 

Les også

Klimaeffekten av statsbudsjettet

Da klimaloven ble vedtatt og TBU klima opprettet, var det særlig fokus på den fjerde og siste typen klimaanalyse, nemlig å utrede klimaeffekten av statsbudsjettet. Dette har jeg skrevet om i en tidligere spalte. Der pekte jeg på mange av utfordringene ved å beregne hvor mange tonn CO2 statsbudsjettet reduserer (eller øker). Kort fortalt anbefaler utvalget å plukke ut de budsjettpostene

 1. som anses å ha vesentlige effekter på utslipp (uavhengig av om det er klimapolitikk eller annen politikk), og
 2. der det fins egnede metoder til å beregne utslippseffektene.  

  Det er viktig at forvaltningen i større grad formidler usikkerheten i de ulike beregningene, både i ord og ved å lage alternative beregninger.

  Knut Einar Rosendahl
  Spaltist

Mange poster er viktige, men vanskelige å beregne, og utvalget anbefaler derfor at regjeringen også gir en god kvalitativ vurdering av disse postene. I tillegg advarer utvalget mot ensidig fokus på det som kan kvantifiseres.

«All models are wrong, but some are useful»

Et sentralt spørsmål utvalget måtte ta stilling til, var om det er hensiktsmessig å utvikle et stort modellsystem som kan brukes til de aller fleste typer klimaanalyser. I Danmark utvikler de noe slikt, modellsystemet GreenREFORM, og forvaltningen der har satt av store ressurser til dette. Fordelen med et slikt system, er at det sikrer økt konsistens på tvers av klimaanalyser, og det er lettere å vurdere hvordan ulike typer politikk virker sammen. TBU klima valgte likevel å heller anbefale (videre)utvikling av ulike modeller og andre metoder, dels fordi det er stor variasjon i hva slags klimaanalyser som utføres, og dels fordi det er sårbart å bare satse på en stor modell.

TBU klima har en rekke anbefalinger om forbedringer av modeller og andre metoder. Samtidig er det viktig å huske på at «all models are wrong, but some are useful» (George Box). Vi mener derfor det er viktig at forvaltningen i større grad formidler usikkerheten i de ulike beregningene, både i ord og ved å lage alternative beregninger. Det gjelder både når de framskriver utslipp og når de anslår klimaeffekten av budsjettet.

Som Magnus Takvam skrev i etterkant av pressekonferansen vår i januar, anbefaler TBU klima at det opprettes et mer permanent faglig råd som kan bistå forvaltningen i å evaluere viktige klimaanalyser og komme med råd om forbedringer i både metoder og analyser. Det vil ofte være noe skjønn involvert i slike analyser, for eksempel hvilke budsjettposter man skal kvantifisere og på hvilken måte. Et slikt råd kan derfor også ha et kritisk blikk på de valgene og forutsetningene forvaltningen legger til grunn i sine analyser, og dermed være både «sparringspartner og vaktbikkje». 

Les også

Omtalte personer

Andreas Bjelland Eriksen

Klima- og miljøminister (Ap)
siviløkonom (Norges Handelshøyskole, 2017)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00