Debatt

Sokkeldirektoratet svarer: Når gratis råd blir dyre

Debatter blir ofte bedre nå de forankres i fakta og riktig informasjon. Når Bård Bergfald i et debattinnlegg i Altinget spør om Sokkeldirektoratet kan regne, er det greit om en eventuell videre debatt baserer seg på riktig fakta og informasjon, skriver Ola Anders Skauby, direktør for kommunikasjon i Sokkeldirektoratet i et svar til miljørådgiver Bård Bergfald.

Stortingets åpning av havbunnen for mineralvirksomhet skaper debatt, også i Altinget. Bildet viser manganskorer hentet opp av Sokkeldirektoratet fra Jan Mayen-ryggen, en av de ressursene som finnes på norsk sokkel.
Stortingets åpning av havbunnen for mineralvirksomhet skaper debatt, også i Altinget. Bildet viser manganskorer hentet opp av Sokkeldirektoratet fra Jan Mayen-ryggen, en av de ressursene som finnes på norsk sokkel.Foto: Sokkeldirektoratet
Ola Anders Skauby
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Stortinget har med klart flertall – 80 for og 20 mot – bestemt at et område på norsk sokkel skal åpnes for mineralvirksomhet på havbunnen. Det er ulike meninger om slik virksomhet.

Det er viktig med gode debatter, og debatter blir ofte bedre nå de forankres i fakta og riktig informasjon. Når Bård Bergfald i et debattinnlegg i Altinget spør om Sokkeldirektoratet kan regne, er det greit om en eventuell videre debatt baserer seg på riktig fakta og informasjon.

Bakgrunnen for den kjente virkeligheten

Energidepartementet har fått i oppdrag å forvalte mineralvirksomheten på sokkelen, en virksomhet som også er regulert gjennom Havbunnsmineralloven. Sokkeldirektoratet er departementets fagetat på området, og har jobbet med kartlegging av kontinentalsokkelen i over 50 år. Fagfolk i direktoratet har jobbet med mineraler og metaller i og på havbunnen siden 2012, først gjennom arbeidet med Norges yttergrenser og International Seabed Authority (ISA). Siden 2017 har direktoratet gjennomført og deltatt på en rekke kartleggingstokt på oppdrag fra Energidepartementet.

Fagekspertisen på mineraler både på land og til havs enige om at begge områder behøver ytterligere kartlegging og analyser for å komme videre

Ola Anders Skauby
Direktør for kommunikasjon i Sokkeldirektoratet

31.03.2023 publiserte May Brit Myhr, direktør Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Torgeir Stordal, direktør Sokkeldirektoratet (den gang Oljedirektoratet) en felles artikkel hvor det står at: «Norge står i en unik posisjon med mulighet for å ta en større rolle innen bærekraftig mineralproduksjon, basert på et betydelig ressurspotensial både på land og på havbunnen. Mer kartlegging og flere undersøkelser er nødvendig hvis potensialet skal konkretiseres og utnyttes på sikt».

Altså er fagekspertisen på mineraler både på land og til havs enige om at begge områder behøver ytterligere kartlegging og analyser for å komme videre.

NGU har ikke kommentert Sokkeldirektoratets ressursvurdering. Kommentaren Bergfald viser til i sitt innlegg er trolig hentet fra NGUs kommentar til konsekvensutredningen (KU) og ikke til ressursvurderingen. Denne vurderingen var ikke publisert på tidspunktet NGU leverte høringssvaret til KU. NGU presiserer i et intervju med NRK at Sokkeldirektoratet har brukt andre metoder enn det NGU er vant til å bruke på landbaserte mineralressurser. Sokkeldirektoratets svar til dette er at det i ressursvurderingen er benyttet en metodikk som er beskrevet av United States Geological Survey (USGS) for å estimere det vi (og USGS) kaller uoppdagede ressurser («undiscovered resources»).

Les også

Regning og ressurser

Regning er ofte betraktet som en eksakt vitenskap. Men skal man regne på ulike typer naturressurser, for eksempel mineraler og petroleum, må man skille mellom det man vet (fakta), og det man estimerer. I ressursvurderingen har vi presentert hvilke fakta som ligger bak ressursestimatene.

I ressursvurderingen har vi presentert hvilke fakta som ligger bak ressursestimatene

Ola Anders Skauby
Direktør for kommunikasjon i Sokkeldirektoratet

Påstanden i Bergfalds debattinnlegg om at det har blitt lagt til grunn en tre centimeter avleiring, er helt feil. I ressursvurderingen har vi skrevet at gjennomsnittlig skorpetykkelse baseres på at innsamlede prøver på norsk sokkel varierer mellom de ulike delområdene. Gjennomsnittlig tykkelse varierer mellom 1,5 cm og 32 cm. Sokkeldirektoratets utregninger er statistiske simuleringer hvor ett uttrekk mellom maksimum 32 og et minimum 1,5 blir brukt (Dette er beskrevet på side 62 i ressursvurderingen, under delkapittelet om skorpetykkelse.) Et regnestykke for et kartlagt sjøfjell nordvest i Grønlandshavet er vist i tabell 6.7 på side 82, her er den forventede gjennomsnittlige tykkelsen på manganskorpe 28 cm.

Når det videre brukes sjeldne jordarter som eksempel blir dette også snevert. Skorper inneholder også en rekke andre metaller og mineraler, så som mangan, kobolt, magnesium, scandium, med mer. Skal man regne på ressursene, er det greit å ta med det som berget kan inneholde, ikke bare en liten del av metallene. Det er heller ikke bare skorper som har blitt kartlagt − også sulfider er regnet på og presentert i ressursrapporten. Disse kan ha en helt annen og større tykkelse enn som presentert i innlegget fra Berfald.

Påstanden om at «Avleiringene må sprenges vekk, og bitene plukkes opp og hentes til overflaten for videre prosessering» er ren spekulasjon, og kan fremstå som uvitenhet om den pågående teknologiutviklingen, som nettopp ser på hvordan utvinning av metaller og mineraler eventuelt kan foregå på en mest mulig bærekraftig og økonomisk lønnsom måte.

Bergfald sier at «Det skapes ideer om at metallene kan hentes opp fra havet, i en situasjon der vi trenger å ha fullt trykk på å etablere og utvide gruver på land». Det er nettopp et mangfold av ideer vi trenger for å møte verdens behov for mineraler og metaller til energiomstillingen. Å avskrive ressurser basert på gale regnestykker og feil forutsetninger, det kan fort vise seg å bli dyrt.

Les også

Omtalte personer

Bård Bergfald

Daglig leder, Bergfald Miljørådgivere

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00