Dette vet vi om Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Sykehusøkonomien skal bli bedre, og fødetilbudet skal bestå som i dag. Kommunene og sykehusene skal samarbeide tettere, og det er slutt på store felles IT-prosjekter. Dette er noe av det som kommer i den viktige helseplanen på fredag.

Helseminister Ingvild Kjerkol skal legge fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan på Lovisenberg Diakonale Sykehus fredag klokken 12. 
Helseminister Ingvild Kjerkol skal legge fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan på Lovisenberg Diakonale Sykehus fredag klokken 12. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

Planen skal være førende for helsepolitikken de kommende fire årene, og skulle egentlig blitt lagt fram før jul. Den avløser Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023, som ble lagt fram av Solberg-regjeringen.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan kommer i form av en stortingsmelding, og den skal dekke både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Helseministeren har varslet at samhandling for å skape gode pasientforløp og likeverdige tjenester i hele landet, vil være et sentralt tema.

Regjeringen har satt ned to utvalg som skal følges opp i planen: Sykehusutvalget og Helsepersonellkommisjonen. I tillegg skal kursen for e-helsepolitikken de kommende fire årene stakes ut.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol legger fram planen på Lovisenberg Diakonale Sykehus på fredag. Her er det vi så langt vet at kommer: 

Bedre økonomi for sykehusene

Allerede i sykehustalen varslet helseministeren tre endringer i finansieringen av sykehusene:

 1. Stopper effektiviseringskutt: Hvert år beregner staten hvor mye sykehusenes kostnader vil øke for å dekke behovet i befolkningen. I 15 år har sykehusene bare fått dekket 80 prosent av kostnaden som et insentiv for å effektivisere. Nå vil regjeringen dekke 100 prosent, noe som ifølge helseministeren kan utgjøre 500 millioner kroner ekstra til sykehusene i året.
 2. Tilbake til gammel rentemodell: Når helseforetakene låner penger til bygg eller nytt utstyr, må de betale renter. I 2018 endret Solberg-regjeringen modellen slik at foretakene måtte betale markedsrente. Nå vil regjeringen tilbake til statens innlånsrente, noe som vil redusere rentesatsen. Ifølge helseministeren kan det dreie seg om 200–300 millioner kroner i årlige besparelser for sykehusene.
 3. Redusert krav til egenkapital: Når helseforetakene skal låne penger til investeringer, må de ha spart opp 30 prosent egenkapital. Pengene får de ved å gå med overskudd på driften eller selge eiendom. Nå vil regjeringen redusere egenkapitalkravet til ned mot 10 prosent. Dermed kan sykehusene komme fortere i gang med bygging eller bytte ut gammelt utstyr raskere, men de får større lån som skal betales tilbake.

Professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Terje P. Hagen, tror endringene vil bidra positivt til sykehusenes økonomi. Han mener likevel at de ikke er så veldig kraftfulle.

Les også

Fødetilbudet skal ikke endres

I sykehustalen sa helseministeren også at regjeringen vil opprettholde dagens fødetilbud. Lovnaden kom med to klare forutsetninger:

 • Den gjelder for denne planperioden, altså de kommende fire årene.
 • Driften må være forsvarlig, og den avgjørelsen er det fagfolkene som skal ta.

– Forsvarligheten er alltid grensen. Stortinget har rammet inn det faglige ansvaret hos ansvarlige ledere og fagfolk lokalt. Det må være trygt og forsvarlig, understreket Kjerkol i sykehustalen.

Helseministeren røpet noen høydepunkter fra den kommende planen da hun holdt sykehustalen i januar.
Helseministeren røpet noen høydepunkter fra den kommende planen da hun holdt sykehustalen i januar. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Hva som er trygt og forsvarlig, defineres av Nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oppdatert retningslinjen, men den har foreløpig ikke blitt offentliggjort. 

Altinget vet at det er HOD som har holdt igjen i påvente av framleggingen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Helsedirektoratet opplyser nå at retningslinjene skal offentliggjøres mandag 4. mars.

Helsedirektoratet fikk også i oppdrag fra HOD å anbefale normtall for bemanning og krav til kompetanse på fødeinstitusjoner. Dette kan potensielt skape problemer for regjeringens løfte om at dagens fødetilbud skal opprettholdes de fire kommende årene. 

Les også

Prøve ut ett nivå i helsetjenesten

Helsepersonell må utnyttes bedre, og det er stort potensial for å gi pasientene mer sammenhengende helsetjenester. Derfor har regjeringen allerede varslet at den i Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil prøve ut og innføre nye organisasjonsformer.

Dette innebærer blant annet prosjekter hvor kommuner samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten. Regjeringen ser særlig for seg to områder til å begynne med:

 1. Kombinerte stillinger for jordmødre
 2. Integrerte psykiske helsetilbud for barn og unge

Et flertall i Helsepersonellkommisjonen gikk inn for å utrede sammenslåing av kommune- og spesialisthelsetjenesten til ett nivå. Flertallet mente at det er et kunstig skille for pasientene, og at samhandlingen mellom nivåene ikke alltid fungerer.  I tillegg var kommisjonen opptatt av at en sammenslåing til ett nivå kan medvirke til at det trengs mindre helsepersonell.

Les også

Regjeringen anser dette forslaget som for radikalt, men ønsker å prøve det ut på noen områder. Hvis prøveprosjektene blir vellykket, kan prinsippet om ett nivå gradvis overføres til andre deler av helsetjenesten.

Helsepersonellkommisjonen kom også med et forslag om kombinerte stillinger eller «hus og hytte», som kommisjonen omtaler det som. Det går ut på at for eksempel jordmødre både kan jobbe med svangerskapsomsorg i kommunene, men også på en fødeavdeling på sykehus.

Dette kan både gi en bedre fordeling av belastningen ved å jobbe turnus, og føre til at helsepersonell utnyttes bedre.

Mer penger til samhandling

For å få fart i samhandlingen mellom kommunene og sykehusene, er regjeringen villig til å bruke penger. Det startet allerede med en egen samhandlingspott til Helse Nord i årets statsbudsjett.

Pengene kan bare brukes hvis sykehuset og kommunene er enige om hva de skal brukes på. I Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil det komme flere insentiver for slike felles prosjekter, som regjeringen ønsker skal spre seg til hele Norge.

Styreleder Renate Larsen (t.v.) og administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord fikk ekstra penger til samarbeidsprosjekter med kommunene i statsbudsjettet.
Styreleder Renate Larsen (t.v.) og administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord fikk ekstra penger til samarbeidsprosjekter med kommunene i statsbudsjettet. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Fagarbeiderløft og bedre oppgavedeling

Regjeringen er allerede i gang med et fagarbeiderløft, og det vil fortsette i Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Det trengs flere fagarbeidere, og de skal få bedre kompetanse. Regjeringen vil ha flere fagarbeidere inn i sykehusene, og de ser på mulighetene for mer spesialiserte fagutdanninger, som for eksempel barnepleier.

Regjeringen har også varslet andre tiltak for helsepersonell i planen:

 • Flere LIS1-stillinger
 • Innføring av offentlig tjenestenær spesialistutdanning til flere helsepersonellgrupper
 • Mer vekt på generalist- og breddekompetanse
 • Mer hensiktsmessig oppgavedeling mellom ulike personellgrupper

Slutt på store IT-prosjekter

Regjeringens strategi for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten skal også komme i planen som legges fram på fredag. Mens det har kommet fram stadig nye problemer i kjølvannet av Helseplattformen, har helseministeren vært helt klar på én ting:

– I stedet for stort skal vi heretter gjøre ting smått og godt. Vi skal raskt få nytte, sa statsråden da hun talte på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse tidligere i måneden.

Det innebærer at store prosjekter skal erstattes med mindre og mer oversiktlige deler. Istedenfor store sprang, skal man i digitaliseringen satse på gjenbruk og stegvis utvikling. Felles innføring av nye store systemer, skal erstattes av testing og evaluering av nye løsninger i det små, før de skaleres opp.

Omtalte personer

Ingvild Kjerkol

Stortingsrepresentant (Ap), leder, Trøndelag Ap

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00