Departementet mener Fosen-dommen ikke gir grunnlag for å rive vindturbiner

For å markere at det har gått 500 dager siden dommen fra Høyesterett falt i Fosen-saken, demonstrerer Natur og Ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat utenfor flere departement. Olje- og energidepartementet svarer med at forvaltningsvedtak er underveis. Her er noen av de viktigste momentene i saken. 

Olje- og energiminister Terje Aasland snakker med aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat da de blokkerer inngangene til Olje- og energidepartementet. 
Olje- og energiminister Terje Aasland snakker med aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat da de blokkerer inngangene til Olje- og energidepartementet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Oscar Solvang Bergersen

Denne saken ble publisert 28. februar 2023.

11. oktober 2021 kom Høyesterettsdommen som nå er gjenstand for stor oppmerksomhet.

I den står det: «Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse». 

Fortsatt står vindturbinene på Fosen. Denne uken er hundrevis av demonstranter i Oslo for å markere sin støtte til urfolk og sin motstand mot utbygging. 

Høyesteretts avgjørelse tolkes ulikt av Regjeringen, Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) og av demonstrantene utenfor OED. 

Altinget oppsummerer de ulike synene og mulige løsninger på det som er hevdet å være en «pågående menneskerettighetskrenkelse». 

Dommen: Kort fortalt

– Konklusjonen i dommen er at «konsesjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen». Det er nokså klar tale, skriver direktør for NIM, Adele Matheson Mestad i en e-post til Altinget.

At vindturbinene på Fosen er i strid med urfolks menneskerettigheter er den «enkle» delen av saken. Dommen sier at «vindkraftkonsesjonærene kan gjøre inngrep som berører arealrettigheter, mot å betale erstatning», men spesifiserer ikke hva som er tilstrekkelig erstatning. Dette er opp til OED å utarbeide.

Les også

Nye konsesjonsvedtak

Olje- og energiminister, Terje Aasland, uttalte på et møte i januar at konsesjonene for de omstridte vindkraftanleggene på Fosen er «gyldige». I en e-post til Altinget skriver statssekretær i OED, Elisabeth Sæther, at avgjørelsen i Høyesterett «ikke (medfører) at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort». 

Det er farlig å innbille seg at avbøtende tiltak vil være tilstrekkelig

Gina Gylver
Leder, Natur og Ungdom

Med andre ord tolker OED dommen som at konsesjonene i seg selv ikke er ugyldige, men at det heller dreier seg om grunnlaget for vedtaket. OED har derfor siden oktober 2021 arbeidet med å fatte nye vedtak som skal imøtekomme reindriftsutøvernes folkerettslige vern. Et varsel ble sendt ut i desember 2021 til Sametinget og vindkraftselskapene om at OED vil vurdere å omgjøre konsesjonene. 

Høyesteretts avgjørelse gir ikke grunnlag for å rive vindkraftverkene på Roan og Storheia, mener statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther.
Høyesteretts avgjørelse gir ikke grunnlag for å rive vindkraftverkene på Roan og Storheia, mener statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther. Foto: REUTERS/Nora Buli via NTB

På spørsmålet om hvor langt departementet er kommet med å utarbeide de nye forvaltningsvedtakene svarer statssekretæren:

– På bakgrunn av departementets brev av desember 2021, oversendte selskapene forslag til utredningsprogram i februar 2022. Departementet drøftet dette med reindriften og nye forslag ble presentert mot sommeren 2022. Reindriften mente utredningsprogrammet var for omfattende, og departementet gjorde ytterligere justeringer i september 2022. Disse dannet grunnlag for konsultasjoner med reindriften og Sametinget. 

Les også

Samtalene er fremdeles pågående og Sæther bekrefter at det er avtalt et nytt konsultasjonsmøte mellom olje- og energiministeren og sametingspresidenten 2. mars.

Til VG har statsminister Jonas Gahr Støre uttalt at han ikke vil bruke begrepet «pågående menneskerettighetsbrudd» om Fosen-utbyggingen, men at han er enig i at situasjonen er fastlåst. 

– Jeg hører at det begrepet blir brukt, men jeg tror ikke vi kommer noe nærmere en løsning ved at jeg setter den merkelappen på det. Vi skal gi et godt og varig svar på det som er Høyesteretts dom. Høyesterett er tydelige på at samenes rett til kulturutførelse ikke er ivaretatt av konsesjonen som er gitt, og det må vi rette opp – samtidig sier ikke Høyesterett noe om hvordan det skal gjøres, og har heller ikke sagt om disse vindmøllene skal stå eller skal ned, sa Støre til VG mandag. 

Hva kan være «avbøtende tiltak»?

– Det er farlig å innbille seg at avbøtende tiltak vil være tilstrekkelig, sier leder for Natur og Ungdom, Gina Gylver til Altinget.

I forslaget til utredningsprogram har departementet pekt på om å stanse turbinene eller styring av arealbruken ved bruk av gjerder kan være aktuelle tiltak.

Elisabeth Sæther
Statssekretær, Olje- og energidepartementet

Ifølge Gylver er det eneste tiltaket som kan aksepteres av demonstrantene og av Sametinget er at vindmøllene rives og naturen blir restaurert. Gylver siterer også tidligere president av Sametinget, Aili Keskitalo, som vil «gjøre Fosen til et flaggskip for naturrestaurering».

Hvilke tiltak som er tilstrekkelig for Høyesteretts avgjørelse, er avhengig av hvem du spør.

Om det er nødvendig å rive vindmøllene, har ikke Høyesterett tatt stilling til, påpeker direktør i NIM, Adele Matheson Mestad.

– Hvilke avbøtende og reparerende tiltak som er tilstrekkelig for å bringe inngrepet inn under den rettslige relevante terskelen, må vurderes konkret. Dette er komplekst, og det er tunge interesser i spill. Men utgangspunkt for prosessen må være at myndighetene må ta ansvar for at det er gjort en feil ved at vedtakene krenker samiske rettigheter, og at det bruddet er pågående så lenge samiske rettigheter på Fosen, ikke kan ivaretas. I praksis fra FNs menneskerettskomité ser man eksempler på ulike avbøtende tiltak, for eksempel tildeling av erstatningsområder eller  kompensasjon, men dette må vurderes konkret, forklarer direktøren.

Les også

På spørsmål om hvilke tiltak OED vurderer som tilstrekkelig, er ikke riving av vindturbinene nevnt som aktuelt. 

– I forslaget til utredningsprogram har departementet pekt på om å stanse turbinene eller styring av arealbruken ved bruk av gjerder, kan være aktuelle tiltak. Dette er eksempler på spørsmål som departementet må ha svar på for å kunne fatte nye vedtak i saken, svarer statssekretær Sæther.

Veien videre

For at det skal forekomme noen som helst endringer på Storheia og Roan vindpark må departementet først fatte nye konsesjonsvedtak. Disse kan først fattes etter at det er innført nye forvaltningsvedtak. Og for å gjøre det, jo da må saken, ifølge statssekretæren, først være «tilstrekkelig opplyst».

Arbeidet med å endre konsesjonsvedtaket er ifølge OED i «tilstrekkelig opplyst»-fasen.

––––

Fosen-saken har siden rettens dom vært sentral i norsk klima- og miljøpolitikk og engasjerer også Stortingspolitikerne. Her kan du lese spørsmålene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Geir Jørgensen (R) denne uken har stilt til statsminister Jonas Gahr Støre og Olje- og energiminister Terje Aasland. Svarene oppdateres fortløpende. 

Omtalte personer

Adele Matheson Mestad

Direktør, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Master of Laws - LLM, International Legal Studies (New York University, 2012), Master, rettsvitenskap (Universitet i Oslo, 2006), Forsvarets Sjefskurs (Forsvarets Høyskole)

Gina Gylver

Tidl. leder, Natur og ungdom

Elisabeth Sæther

Statssekretær (Ap), Olje- og energidepartementet
master, statsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2011)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00