Naturvern, kompensasjon og arealbruk: Dette forhandler verden om på naturtoppmøtet

Advarsler om død og kollaps runger i bakgrunnen på toppmøtet om biologisk mangfold, COP15, som startet onsdag. Få en oversikt over hva verdens ledere faktisk må enes om for å komme frem til en avgjørende avtale her.

Kartet er en visuel fortolkning af WWFs kart over de viktigste biodiversitets-hotspots i verden.
Kartet er en visuel fortolkning af WWFs kart over de viktigste biodiversitets-hotspots i verden. Foto: Illustration: Mads Outzen

Toppmøtet handler helt grunnleggende om å sikre bedre global beskyttelse av naturen. Det handler om å ta vare på det biologiske mangfoldet som er igjen, og restaurere det som allerede er ødelagt.

I den forbindelse har WWF Verdens naturfond laget et kart over de områdene hvor det i dag er flest arter og økosystemer både på land og i vann, som de kaller hotspots for biologisk mangfold, som er ekstra viktig å beskytte. Se kart nedenfor.

Foto: WWF Verdens naturfond

Selve toppmøtet tar utgangspunkt i 22 konkrete mål, som er formulert under forberedende forhandlinger. Forhandlingslederne i Canada vil forsøke å bli enige om disse målene i løpet av de neste ukene. Ved starten av møtet var det hele 1.400 merknader om uenigheter i utkastet til avtaletekst, så forhandlerne har en stor jobb å gjøre med å lande en avtale.

Nedenfor kan du få en oversikt over de 22 målene, og hva forhandlingene for toppmøtet handler om.

 1. Fysisk arealplanlegging. Økosystemene bør være omfattet av en arealplan, som tar hensyn til naturmangfoldet. Det har vært uenighet om hvorvidt landene skal sette konkrete mål på dette området.
 2. Restaurering av økosystemer. Det har vært diskusjon om hvor bredt økosystemer her skal forstås. Mange land ønsker konkrete mål.
 3. 30 prosent av land- og havområder må vernes. I de tidligere forhandlingene har landene diskutert en konkret tekst der målet gjelder både nasjonalt og globalt. Det er imidlertid flere som ønsker at målet skal gjelde globalt, men ikke nasjonalt.
 4. Forvaltning av arter. Målet handler om å unngå utryddelse av dyre- og plantearter.
 5. Fangst og handel med ville arter. Målet handler om å begrense menneskers bruk av ville dyrearter.
 6. Fremmede arter. På COP15 vil deltakerne diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for å bekjempe fremmede arter, arter som flytter seg til steder de ikke hører hjemme, de vi i Norge setter på fremmedartslista.
 7. Redusere forurensning. Under dette målet har partene diskutert hvordan verden kan redusere flere typer forurensning. Dette gjelder både forurensning fra plantevernmidler, plast, lys og støy.
 8. Klimaendringer. Målet handler om å minimere virkningen klimaendringer har på biologisk mangfold.
 9. Bruk av ville arter. Målet handler om å sikre en bærekraftig forvaltning av ville arter, som er til sosial, økonomisk og miljømessig nytte for alle mennesker. 
 10. Bærekraftig landbruk og havbruk. Målet handler om å sikre en bærekraftig, men effektiv forvaltning av arealer til jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri.
 11. Økosystemtjenester. Under dette målet diskuterer partene hvordan tjenester fra økosystemer og natur kan reguleres.
 12. Grønne oaser i byer. I tett befolkede områder bør det være grønne og blå områder. Det kan bidra til å forbedre folks helse og livskvalitet.
 13. Fordeling av ressurser. Målet handler om å sikre tilgang til grunnleggende naturressurser, og en rettferdig fordeling av fordelene som kommer fra å bruke ressursene.
 14. Biologisk mangfold i politiske tiltak. Hensynet til biologisk mangfold må integreres i alle politiske tiltak.
 15. Selskaper og finansinstitusjoner.  Målet gjelder selskapers og finansinstitusjoners handlinger i forhold til naturen.
 16. Bærekraftig forbruk. Mål 16 handler om å oppmuntre forbrukerne til å ta bærekraftige valg.
 17. Biosikkerhet. Biosikkerhet handler blant annet om sikkerhet for mennesker som jobber med levende organismer.
 18. Bevaring av biologisk mangfold. Det arbeides med insentiver for å ivareta naturmangfoldet. Ambisjonen er at det skal være mer lønnsomt å jobbe for bedre naturmangfold, og mindre lønnsomt å forverre det.
 19. Finansielle ressurser. Det pågår en diskusjon om hvorvidt og hvordan rike land skal kompensere mindre rike land økonomisk for tiltak for biologisk mangfold. Diskusjonene handler om både økonomi og kapasitetsbygging.
 20. Tilgjengelig kunnskap. Målet handler om å sikre at informasjon av høy kvalitet er tilgjengelig over hele verden for beslutningstakere som har innflyelse på biodiversitetsfeltet.
 21. Urfolk. Lokalsamfunn og urfolk bør delta fullt ut i beslutninger om biologisk mangfold. Deres territorier og ressurser må respekteres.
 22. Kvinner skal ha en del av kaken. Kvinner og jenter må ta del i fordelene ved bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Det har vært diskutert om målet bør utvides til andre kjønnsidentiteter og ungdom.

 Artikkelen er først publisert i danske Altinget, og oversatt og tilrettelagt av Elisabeth Bergskaug.

Les også


E-post Politikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon