Mehl snur og tar på seg ansvaret for NSM-saken

Kontrollkomiteen anser dette som en «viktig og nødvendig bekreftelse» fra justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Justisminister Emilie Mehl (Sp) bekrefter at hun har ansvaret for NSM-saken i et brev til Kontrollkomiteen på Stortinget.
Justisminister Emilie Mehl (Sp) bekrefter at hun har ansvaret for NSM-saken i et brev til Kontrollkomiteen på Stortinget.Foto: Heiko Junge / NTB
Frode Andresen

«Som justis- og beredskapsminister har jeg det overordnede konstitusjonelle, administrative og budsjettmessige ansvaret for NSM».

Slik lyder setningen som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité opplever som en nødvendig bekreftelse fra justisminister Mehl. Setningen skrev hun i et brev til komiteen, datert 10. mai.

Komiteen skriver følgende i sine merknader til den midlertidige innstillingen i saken, som ble avgitt tirsdag:

«Komiteen registrerer med dette at justis- og beredskapsministeren erkjenner sitt konstitusjonelle ansvar for de feil som er blitt begått i NSM. Komiteen anser dette som en viktig og nødvendig bekreftelse fra statsråden».

Komitémedlem Grunde Almeland (V) uttaler til Altinget at det er justisministeren som har det øverste ansvaret i saken.

– Det er det også viktig at hun erkjenner for at det skal være mulig å lære av de ganske oppsiktsvekkende feilene som er gjort. Derfor er det bra at hun i brev til komiteen er tydelig på sitt konstitusjonelle ansvar, uttaler Almeland.

Han legger til at komiteen har vært tydelig på at Justisdepartementet burde ha satt seg bedre inn i den økonomiske og administrative styringen av og i NSM da overføringen skjedde i 2019.

– Det har også sviktet på flere punkter i departementets oppfølging av NSM. Det er en viktig del av det justisministeren må ta innover seg i opprydningsjobben.

Komitémedlem Grunde Almeland (V).
Komitémedlem Grunde Almeland (V). Foto: Terje Pedersen/NTB

Skal sette seg inn i innstillingen

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en uttalelse til Altinget at de nå vil bruke tid på å sette seg inn i den midlertidige innstillingen fra komiteen.

«Men vi bemerker oss for øvrig at komiteen mener at NSM bærer det primære ansvaret for det ulovlige lånet som ble tatt opp», skriver de.

Videre uttaler departementet at det umiddelbart ble iverksatt tiltak for å rydde opp da NSMs inngåelse av ulovlige låneavtaler ble gjort kjent for dem, og at det har vært avgjørende å ha full åpenhet om saken.

«I rapporten fra Gjedrem-utvalget er det blant annet påpekt forhold som kunne vært gjort annerledes i denne saken, i perioden fra 2019 og frem til låneavtalen ble avdekket. Tidligere ledelse i NSM gjorde låneopptaket som førte til den økonomiske situasjonen virksomheten kom i», skriver de og fortsetter:

«NSM følges fortsatt tett opp gjennom månedlige etatsstyringsmøter med fokus på økonomistyring og internkontroll».

Som justis og beredskapsminister har jeg det overordnede konstitusjonelle, administrative og budsjettmessige ansvaret for NSM.

Emilie Mehl
Justisminister

Tilbud fra Frølich

Altinget har ved to ulike anledninger spurt Mehl om hennes eget ansvar i saken. Begge gangene har hun vist til at ansvaret for NSM ble overført fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet i 2019, lenge før Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt i regjeringen, og lenge før Mehl ble utnevnt til statsråd.

Hun har imidlertid også sagt at de tar selvkritikk og ansvar for saken.

Leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich, har tidligere advart Mehl mot å bruke NSM-overføringen i 2019 som en unnskyldning.

Nylig presenterte han følgende tilbud til justisministeren i Altinget: Dersom Mehl tok på seg ansvaret for NSM-saken, ville det ikke bli noen høring om saken.

Dette tilbudet ser det nå ut til at Mehl har slått til på.

I merknadene til den midlertidige innstillingen understreker Kontrollkomitéen at de mener at det er NSM og etatsledelsen som bærer det primære ansvaret for det ulovlige lånet som ble tatt opp, selv om de også mener at det har vært på plass å se på Justisdepartementets håndtering av saken.

Videre står det skrevet at komiteens flertall, Høyre, Frp, SV, Rødt, Venstre og MDG, mener at det er svært alvorlig når Riksrevisjonen beskriver låneopptaket som et brudd på Grunnloven, og at riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fastslår at man aldri tidligere har opplevd noe lignende.

«Flertallet merker seg den helt særegne situasjonen at Riksrevisjonen velger å trekke sin avsluttede revisjonsberetning for 2022 og utarbeide en ny revisjonsberetning», skriver de i merknadene.

Komitéleder Peter Frølich (H).
Komitéleder Peter Frølich (H). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Komiteens vurderinger

De samme partiene mener at kritikken av NSM som etat og Justis- og beredskapsdepartementet som eier viser alvorlige svakheter i styringen av en stor og meget viktig offentlig etat.

«Flertallet er bekymret for om departementets mangelfulle oversikt og oppfølging i etatsstyringen også kan innebære svakheter i den øvrige oppfølgingen av NSM. Flertallet understreker at det er justis- og beredskapsministerens ansvar å sikre at etatsstyringen gjennomføres på en god og tillitsvekkende måte».

Ap og Sp finner sammen med SV, Rødt og MDG for å understreke at «departementets oppfølging av NSM over tid må sees i lys av manglende oppfølging av oppdragsbrevet fra oktober 2020 og at møtene som ble gjennomført i etterkant mangler en felles omforent oppsummering».

Les også

Skandalen vokser i omfang

NSM-saken handler om etatens omstridte avtale med utleier Norwegian Property om å låne 200 millioner kroner. Avtalen kom på plass i forbindelse med leie av nye lokaler på Fornebu, og ledet til Sofie Nystrøms avgang som NSM-direktør i desember.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett gikk det frem at skandalen vokser i omfang. Der foreslo nemlig regjeringen å øke bevilgningene til NSM med ytterligere 90 millioner kroner for at de skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag.

«NSM har utløst forpliktelser til lønn og husleie som overstiger bevilgningen for 2024. Virksomheten viderefører og gjennomfører betydelige kostnadsreduserende tiltak i 2024 for å bidra til å bringe forbruket i samsvar med bevilget budsjett», skriver Justisdepartementet i en uttalelse og fortsetter:

«Tiltakene vil imidlertid ikke gi store nok innsparinger til å bringe budsjettet for 2024 i balanse. For at NSM fortsatt skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag foreslår derfor regjeringen å øke bevilgningen på kap. 457, post 01 med 90 mill. kroner i 2024».

Les også

Omtalte personer

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister (Sp), stortingsrepresentant
master, rettsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2017)

Grunde Almeland

Vara innpisker (V), stortingsrepresentant Oslo, leder, Familie- og kulturkomiteen, medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Masterprogram i rettsvitenskap (Universitet i Oslo, pågående)

Peter C. Frølich

Stortingsrepresentant Hordaland (H), leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Master i rettsvitenskap (Universitetet i Bergen 2012)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00