Debatt

Åsa Petterson: Klimaomstillingen er en felles nordisk mulighet

De nordiske landene har alltid hatt et spesielt bånd til hverandre. Nå har vi i fellesskap sjansen til å være hele verdens forbilde i en grønn energiomstilling hvor alle fossilfrie energityper trengs, skriver administrerende direktør i Energiföretagen Åsa Petterson.

Administrerende direktør for Energiföretagen, Åsa Petterson, oppfordrer de nordiske landene til økt samarbeid og påpeker at landene har mye å lære av hverandre for å skape en effektiv og forutsigbar omstilling av energiindustrien.
Administrerende direktør for Energiföretagen, Åsa Petterson, oppfordrer de nordiske landene til økt samarbeid og påpeker at landene har mye å lære av hverandre for å skape en effektiv og forutsigbar omstilling av energiindustrien.
Åsa Pettersson
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

I Sverige pågår det for tiden et stort skifte. Verdensledende selskaper innen tungindustri og transportsektoren restrukturerer sine produksjonsprosesser og produkter ved hjelp av elektrisitet og hydrogen. Gruvedrift og stålindustri er eksempler på tungindustri som har gått foran, men det er økt behov for elektrisitet i flere bransjer som kjemisk industri, tremasse- og papirindustrien og tilleggsbatteriindustrien.

For å lykkes med disse industrielle satsingene kreves det store mengder elektrisitet. En ny rapport fra Energiföretagen, basert på alle annonserte investeringer til og med mai 2022, indikerer at Sveriges strømbehov vil mer enn dobles de neste 20 årene, fra 140 TWh (2022) til 330 TWh i 2045.

Økt nordisk samarbeid

Nordisk Debattstafett:

Fremtidens energisystemer i Skandinavia: Venner eller fiender?
Midt i energikriser og det grønne skiftet står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store utfordringer på energi- og forsyningsområdet.

Kan et styrket samarbeid i regionen være veien videre, eller er landene best tjent med å se til seg selv? Altinget inviterer til temadebatt om dette på tvers av hele Skandinavia.

Les mer om debatten og bidragsyterne her.

Om debattstafetter:

I Altingets debattstafetter deltar en rekke aktører som skriver debattinnlegg om aktuelle temaer.

Innholdet i debattinnleggene står for skribentenes regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Debattinnlegg kan sendes til debattredaktør i danske Altinget, Caroline Boas.

 

For å kunne bygge ut kraftsystemet i så stor grad, er det behov for lovendringer som fjerner hindringer for alle fossilfrie krafttyper og forkorter behandlingsprosessene for både kraftproduksjon og strømnett. Vi må også jobbe sammen – politikk, næringsliv og lokalsamfunn – for å øke aksepten for etablering av infrastruktur i hele Sverige og Norden. En viktig nøkkel er økt regionalt samarbeid, og planlegging mellom næringsliv, kommuner og innbyggere. Men også samarbeid og erfaringsutveksling mellom nordiske land.

Hvis man ønsker bedriftsetablering og arbeidsplassene dette skaper velkommen, så må man også være forberedt på å ta godt imot elektrisitetsinfrastrukturen som trengs for å realisere disse investeringene. Lokalt og regionalt handler det om arbeidsplassene og å bygge lokalsamfunnet, men for Sverige og Norden handler det om å gå foran og vise resten av verden at et grønt energisystem skaper konkurransekraft.

Vi må slutte å diskutere hvilke typer kraft som skal bygges og heller begynne å diskutere hvor – og ikke minst når – de skal bygges.

Åsa Petterson
Administrerende direktør, Energiföretagen

Vi må ønske velkommen og investere i utvidelse av alle fossilfrie former for kraft. Det handler om effektivisering av vannkraft og investeringer i eksisterende så vel som ny atomkraft, vindkraft til land og sjø, solparker, samt nye løsninger vi kanskje ikke har sett ennå. Vi må slutte å diskutere hvilke typer kraft som skal bygges og heller begynne å diskutere hvor – og ikke minst når – de skal bygges.

Peker ut flere områder egnet for samarbeid

Energiföretagen ser at de nordiske landene kan samarbeide og lære av hverandre på flere områder, blant annet:

  • Hydrogen, hvor Sverige har et annet utgangspunkt enn både Norge og Danmark fordi vi ikke håndterer gass som energibærer i særlig grad. I dag har vi ikke noe regelverk for hydrogeninfrastruktur, men den svenske regjeringen må ta initiativ for å få det på plass. En fremtidig hydrogeninfrastruktur vil måtte planlegges sammen med våre naboland for å få størst mulig nytte. Det nordiske elektrisitetsmarkedet er et godt eksempel på hvordan man kan få felles fordeler av en nordisk infrastruktur gjennom samarbeid.
  • Havvind er et område der Sverige bør lære av særlig Danmark. Et første skritt er at den svenske regjeringen godkjenner havvindparkene som ligger på bordet. Det handler også om at Svenska kraftnät må lage rutiner for å administrere disse forbindelsene på en effektiv og forutsigbar måte. I dag dreier det seg om 60-70 TWh vindkraft til havs – et energivolum som, dersom alle prosjekter når kommersialisering, vil bidra sterkt til å bringe industriomstillingen nærmere målet.
  • Solenergi er på kraftig anmarsj i Norden. Solenergi  kan ikke løse alle utfordringene på energifeltet alene, men er et godt supplement i energisystemet. For tiden er også mange store solcelleparker til behandling. Prosessen med å innhente tillatelser tar imidlertid tid, noe som skyldes lang saksbehandlingstid og manglende erfaring med å administrere store solcelleanlegg. Den svenske regjeringen må korte ned saksbehandlingstiden og styrke kompetansen til berørte myndigheter.
  • Strømnettet er en sentral infrastruktur. For å takle den raske elektrifiseringen må Sverige bygge hundrevis av mil med overføringskabler i løpet av de neste 20 årene. Men utvidelse av nettverket forsinkes også av lange saksbehandlingsprosesser. Også i for eksempel Finland må tempoet i kabelinvesteringene øke, men den finske tillatelsesprosessen muliggjør dobbelt så rask bygging. Her må Sverige raskt lære av Finland.

Les også

Et forbilde for grønn energiomstilling

Hele Norden befinner seg midt i en grønn omstilling som allerede skaper nye muligheter i form av arbeidsplasser og økt konkurransekraft. Norden har potensial som en fossilfri sone til å bli et eksportknutepunkt og et fyrtårn for andre lands overgang.

Nå har vi sjansen til i fellesskap å være hele verdens forbilde i en grønn energiomstilling hvor alle fossilfrie energityper trengs.

Åsa Petterson
Administrerende direktør, Energiföretagen

Skal vi lykkes kreves det ikke bare stor innsats innen hvert av de nordiske landene, men også økt samarbeid mellom landene. Vi må derfor finne synergier mellom ulike myndighetsnivåer for å bli mer effektive, for eksempel for å implementere EU-lovgivningen på en enhetlig måte. På bransjenivå er det allerede et fortjenstfullt samarbeid innen Nordenergi, ikke minst knyttet til EU. Vi ønsker også å understreke viktigheten av økt samarbeid mellom de nordiske landene om stamnettene.

De nordiske landene har alltid hatt et spesielt bånd til hverandre – nå har vi i fellesskap sjansen til å være hele verdens forbilde i en grønn energiomstilling hvor alle fossilfrie energityper trengs.

Dette innlegget er opprinnelig skrevet på svensk, og er oversatt av Oscar Solvang Bergersen.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00