Debatt

WWF: Havvind og havnatur kan gå hånd i hånd i Norden

De ambisiøse planene for utbygging av havvind i Norden trenger ikke være dårlig nytt for den marine naturen. Hvis Norden går foran i EU og etablerer et tett samarbeid, kan vi løse energi-, klima- og naturkrisene samtidig.

Foto: WWF Verdens naturfond/Carli Hyland
Bo Øksnebjerg
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

For å takle klimakrisen og den nåværende energikrisen, er det et akutt behov for å redusere etterspørselen etter fossile brensler drastisk. Skal vi lykkes, må vi sette turbofart på den fornybare kraftproduksjonen – samtidig som vi prioriterer den marine naturen svært høyt. I WWF jobber vi for at fornybar energi skal dekke 50 prosent av EUs sluttforbruk av energi innen 2030, samtidig som vi når våre mål for naturen.

Nordisk debattstafett

Fremtidens energisystemer i Skandinavia: Venner eller fiender?

Midt i energikriser og det grønne skiftet står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store utfordringer på energi- og forsyningsområdet.
Kan et styrket samarbeid i regionen være veien videre, eller er landene best tjent med å se til seg selv? Altinget inviterer til temadebatt om dette på tvers av hele Skandinavia.

Les mer om debatten og bidragsyterne her.

Om debattstafetter:
I Altingets debattstafetter deltar en rekke aktører som skriver debattinnlegg om aktuelle temaer.

Innholdet i debattinnleggene står for skribentenes regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Debattinnlegg kan sendes til debattredaktør i danske Altinget, Caroline Boas.

I desember ble alle land i verden enige om et overordnet globalt mål om å stanse og reversere tapet av biologisk mangfold innen 2030, og å beskytte 30 prosent av verdens land, ferskvann og havområder innen 2030.

For å nå målet om mer fornybar energi må vi bygge flere havvindturbiner i hele Norden, og for å nå våre globale naturmål må vi beskytte og restaurere mer natur. Vi tror at riktig utbygging av havvind kan bidra til å løse energi-, klima- og naturkrisene samtidig. Faktisk tror vi at hvis vi gjør det riktig, kan vi sikre både bærekraftig elektrisitet for millioner av husholdninger, mer biologisk mangfold og mer fisk for fiskere.

Vi må tenke på naturen fra starten av

Jeg tror mange umiddelbart tenker at utbygging av havvind automatisk vil påvirke naturen, og det er absolutt også en risiko for dette hvis vi ikke tenker på naturen fra starten av. Hvis vi gjør det riktig, unngår sensitive naturområder som fiskehabitater, fugletrekkruter, pattedyrs trekkruter, truede artshabitater og områder med naturlig høy CO2-lagring, samtidig som vi lar havbunnen i store havvindsoner være i fred, kan utvidelsen av havvind trolig gi oss flere store havområder med uforstyrret havbunn, som kan supplere våre lands naturvernområder og dermed øke det biologiske mangfoldet og sikre mer ro og mat til fisken.

Hvis vi gjør havvind riktig, kan vi sikre både bærekraftig elektrisitet for millioner av husholdninger, mer biologisk mangfold og mer fisk for fiskere

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Danmark

Dette er bra for naturen, våre mange truede arter og en presset fiskeindustri.

Når det er sagt, er det ingen tvil om at havvindparker er store strukturer, og konstruksjonen av dem vil påvirke både havbunnen og den marine naturen, spesielt i byggefasen. Alle midler må derfor brukes for å beskytte livet i havet. Og hvis vi ikke har dem i dag, må vi finne dem opp – det er slik det er å være en first mover.

Det er imidlertid mange områder der havvind ikke bør ligge i det hele tatt. Og vi må få bedre oversikt over det totale presset på alle prosjekter i havene våre. Hvis vi får den oversikten, og plasserer og bygger havvindparkene klokt, kan andre fordeler oppnås. Ved å lage store verneområder med helt urørt natur som gjenoppretter det marine miljøet i landskapet rundt havvindparkene, vil naturen kunne gjøre et stort comeback også i landskapet der turbinene befinner seg.

Derfor tar WWF til orde for at anbud på havvindparker ikke bare skal baseres på pris og kvalitet, men at forsiktighet, naturrestaurering og vern også skal være en naturlig og integrert del av anbudet.

Les også

Vi bør etablere et nordisk organ for utrulling av havvind og maritime planer

I hele Norden er vår marine natur allerede under maksimalt press. Hvis de nye havvindparkene bygges på riktig måte og ligger på de riktige stedene, vil vi supplere verneområdene våre med enda flere områder som kan utvikle seg til sunn natur når støvet har lagt seg etter byggefasen. Når vi bygger ut havvind, har vi en unik mulighet til å få mer natur ved å tenke i større områder og lage en plan for hele havet og industriområdene vi utpeker for havvind. Vi må både tenke på naturen der turbinene ligger og gjøre naturen bedre andre steder der det er størst muligheter for å ha størst effekt.

Fisk og annet marint dyreliv kjenner ingen grenser, og det må vi ha i bakhodet når vi legger planer for havet

Bo Øksnebjerg
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Danmark

Samtidig er det også avgjørende at vi jobber tett sammen i Norden. Det er en risiko for at vi påvirker vår marine natur negativt hvis vi ikke har et sterkt nordisk samarbeid. Selv om havet er stort, er avstandene i havet også korte. For eksempel kan en art som vi fisker i Kattegat ha vokst opp langs norskekysten. Det samme gjelder fuglenes trekkruter, som også krysser grenser.

Utrulling av havvind i ett nordisk land, kan derfor påvirke arter og naturtyper i et annet nordisk land. Vi bør etablere et nordisk organ som har en helhetlig oversikt i hele Norden og sikre et tett nordisk samarbeid både om utrulling av havvind, men også i forbindelse med våre danske, svenske og norske maritime planer – herunder et felles økologisk sammenhengende nettverk av sterke naturvernområder. Fisk og annet marint dyreliv kjenner ingen grenser, og det må vi ha i bakhodet når vi legger planer for havet.

Vi har flere ganger blitt spurt om det ikke er en dyr løsning å både rulle ut havvind og gjenopprette marin natur. Og det er sant at bygging av havvind vil koste litt mer hvis man også tar hensyn til naturvern og restaurering. Men denne investeringen vil betale seg selv fordi den marine naturen i de uforstyrrede områdene skal restaureres og blant annet kan gi grobunn for større fiskebestander. Det er rett og slett god butikk å gi tilbake til naturen mer enn vi tar.

---

Dette debattinnlegget er opprinnelig skrevet på dansk, og er oversatt av Elisabeth Bergskaug.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00