Debatt

Karen Ellemann: Energikrisen bør styrke det nordiske energisamarbeidet

Den pågående energikrisen har virkelig vist at verdien av et sterkt regionalt nordisk energisamarbeid aldri kan overvurderes, og vi bør derfor styrke det nordiske energisamarbeidet fremover, skriver generalsekretæren i Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann.

Generalsekretæren i Nordisk ministerråd, Karen Ellemann, oppfordrer de nordiske landene til å fortsette og styrke en samlet nordisk energiinfrastruktur. 
Generalsekretæren i Nordisk ministerråd, Karen Ellemann, oppfordrer de nordiske landene til å fortsette og styrke en samlet nordisk energiinfrastruktur. Foto: norden.org
Karen Ellemann
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

«En skal aldri la en god krise gå til spille,» sa Winston Churchill. Det høres kanskje provoserende ut, men nå tillater jeg meg å gjenta ham, og må heller utdype det. 

Nordisk debattstafett:

Fremtidens energisystemer i Skandinavia: Venner eller fiender?

Midt i energikriser og det grønne skiftet står Danmark, Norge og Sverige alle overfor store utfordringer på energi- og forsyningsområdet.
Kan et styrket samarbeid i regionen være veien videre, eller er landene best tjent med å se til seg selv? Altinget inviterer til temadebatt om dette på tvers av hele Skandinavia.

Les mer om debatten og bidragsyterne her.

Om debattstafetter:
I Altingets debattstafetter deltar en rekke aktører som skriver debattinnlegg om aktuelle temaer.

Innholdet i debattinnleggene står for skribentenes regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Debattinnlegg kan sendes til debattredaktør i danske Altinget, Caroline Boas.
 

Det er absolutt ingenting godt å si om den nåværende energikrisen som har oppstått i kjølvannet av det russiske angrepet på Ukraina. Energikrisen har sendt sjokkbølger gjennom internasjonal økonomi. Også her i Norden har vi fått kjenne på konsekvensene, forsyningssikkerheten har blitt utfordret med store økonomiske konsekvenser for både bedrifter og husholdninger. 

Men hvorfor innleder jeg så med Churchills kyniske sitat? Historisk har det vist seg at nettopp «kriser» fremmer nye eller glemte agendaer.

Den pågående energikrisen har virkelig vist at verdien av et sterkt regionalt nordisk energisamarbeid aldri kan overvurderes, og vi bør derfor styrke det nordiske energisamarbeidet fremover. Et intensivert nordisk energisamarbeid vil ikke bare ruste oss mot fremtidige geopolitiske utfordringer, men også generelt sett fremme det grønne skiftet.

Nordisk lederposisjon

De globale klimaendringene krever radikal omstilling av energiproduksjonen og -forbruket over hele verden. 

Heldigvis er den grønne utviklingen av det nordiske energisystemet i dag både effektiv og konkurransedyktig, så hva venter vi på?

Karen Ellemann
Generalsekretær, Nordisk ministerråd

I Norden har vi potensial til å lede an. I et globalt perspektiv er de nordiske landene storeksportører av grønn energiteknologi, og etter hvert som tempoet i det grønne skiftet også øker i resten av verden, vokser de nordiske selskapenes eksportmuligheter for grønn teknologi og kunnskap.

Fra rapporten «Renewable Energy in the Nordics 2021», utgitt av Nordisk Energiforskning, vet vi at fornybar energi utgjorde mellom 36 og 73 prosent av det totale årlige energiforbruket i de fem nordiske landene i 2019. I EU utgjorde fornybar energi bare 19 prosent av det totale energiforbruket i samme periode. Og hvis vi ser på strømforbruket, kommer tre fjerdedeler av det nordiske strømforbruket fra fornybar energi, sammenlignet med en tredjedel i EU.

I Norden har vi imidlertid fortsatt et stort forbruk av olje og gass. En massiv utbygging av fornybar energi er derfor en helt avgjørende forutsetning for at de nordiske landene skal kunne nå de klimamålene vi allerede har forpliktet oss til. Heldigvis er den grønne utviklingen av det nordiske energisystemet i dag både effektiv og konkurransedyktig, så hva venter vi på?

Temasesjon om energiforsyning

Forrige uke møttes Nordisk råd og Nordisk ministerråd til temasesjon i Reykjavík, der hovedtemaet var nordisk energiforsyning i en urolig tid. 

Vår lange tradisjon for samarbeid på energiområdet har vist seg å være et effektivt bolverk mot eksterne utfordringer.

Karen Ellemann
Generalsekretær, Nordisk ministerråd

Behovet for nye og innovative løsninger knyttet til det grønne skiftet og fornybar energi vokser globalt, og den internasjonale konkurransen innen eksport av grønn teknologi og kunnskap øker. Et aktuelt eksempel er «The Inflation Reduction Act 2022», der den amerikanske regjeringen har valgt å kanalisere store pengesummer fra det offentlige, til private selskaper som jobber med grønne teknologiløsninger. I EU ble motreaksjonen på det amerikanske initiativet «The Green Deal Industrial Plan». Uansett handling og mothandling, vil konkurransen innen grønn teknologi og kunnskap bare bli tøffere i årene som kommer.

Energikrisen har som nevnt store konsekvenser, men heldigvis står de nordiske landene sterkere sammenlignet med andre deler av Europa og verden. Vår lange tradisjon for samarbeid på energiområdet har vist seg å være et effektivt bolverk mot eksterne utfordringer. Vårt eksisterende energisamarbeid – med en miks av forskjellige energikilder – styrker den nordiske forsyningssikkerheten og gjør Norden mindre avhengig av energiimport fra ustabile regioner.

Nordens billigste og største fornybare energikilder er vindkraft, vannkraft og solenergi, samt biomasse og geotermisk energi. Geografisk er de fornybare energikildene fordelt ulikt mellom de nordiske regionene, noe som bare understreker betydningen av et intensivert energisamarbeid i Norden.

Fremtidens energisystem

Et presserende tema i forbindelse med energikrisen og det grønne skiftet, er hvordan vi i Norden på best mulig måte kan sikre et økende energibehov basert på elektrisitet fra fornybare energikilder i fremtiden? Er Nordens strømnett og -infrastruktur lagt til rette for økende strømforbruk  – ikke minst fra Power-to-X-anlegg (også kalt PtX – en teknologi for å omdanne strøm til noe annet, red.anm) – samtidig som en større andel av produksjonen skal komme fra fornybare energikilder? 

Energikrisen og det grønne skiftet har aktualisert behovet for et styrket nordisk energisamarbeid.

Karen Ellemann
Generalsekretær, Nordisk ministerråd

Å fremtidssikre det nordiske strømnettet for betydelig større strømforbruk, basert primært på fornybare energikilder, krever en felles innsats. Det er derfor helt avgjørende at vi i Norden fortsetter og utvider det nordiske energisamarbeidet.

Rapporten «The Nordic Energy Trilemma – Security of Supply, Prices and Just Transition», som nettopp er utgitt av Nordisk Energiforskning, kartlegger denne utfordringen. Rapporten understreker blant annet viktigheten av:

  1. At det nordiske strømnettet og -infrastrukturen kontinuerlig tilpasses for å fylle samfunnets behov og ønsker om å levere et grønt og rettferdig energiskifte, og samtidig opprettholde en høy forsyningssikkerhet. I denne forbindelse bør hensiktsmessige roller, ansvarsområder for markedsaktører/regjeringer og antall markedsforbindelser overveies.
  2. At Norden utnytter de ulike teknologienes og energibærernes styrker og muligheter til å utvikle lokale energisystemer, samtidig som avhengigheten av én teknologi, ett anlegg eller én forsyningsrute begrenses. Dette forutsetter at Norden diversifiserer sine kilder til energiproduksjon, -bærere og -lagring i tråd med nasjonale klimamål.

Energikrisen og det grønne skiftet har aktualisert behovet for et styrket nordisk energisamarbeid. Jeg ønsker derfor å oppfordre til at vi i Norden fortsetter og styrker en samlet nordisk energiinfrastruktur.

---

Dette innlegget er opprinnelig skrevet på dansk, og er oversatt av Ingrid Skovdahl.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00