Debatt

Daniel Sørli: Med et offentlig og privat samarbeid vil innbyggerne få den helsehjelpen de trenger, når de trenger den

Antallet kommuner som ikke oppfyller det lovpålagte kravet om helsehjelp, er økende. Private aktører vil ikke erstatte den offentlige helsetjenesten, men være et supplement på det offentliges premisser, skriver daglig leder i Dr.Dropin Daniel Sørli.

Et offentlig og privat samarbeid gjør at Norge kan tilby den helsehjelpen innbyggerne våre trenger, når de trenger den. Det er budskapet til Daniel Sørli og Dr.Dropins i Altingets debattstafett om fastlegekrisen. 
Et offentlig og privat samarbeid gjør at Norge kan tilby den helsehjelpen innbyggerne våre trenger, når de trenger den. Det er budskapet til Daniel Sørli og Dr.Dropins i Altingets debattstafett om fastlegekrisen. 
Daniel Sørli
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Over 210.000 nordmenn står uten fastlege og stadig flere kommuner oppfyller ikke det lovpålagte kravet om helsehjelp. Antallet har doblet seg i løpet av bare to år.

Samtidig er det stadig flere fastleger som vurderer å slutte, og yrket appellerer til stadig færre nyutdannede. De neste tiårene vil pasientene stille større krav til tjenestene, andelen eldre i befolkning vil øke drastisk og legene vil stille større krav til egen arbeidshverdag.

Fem år etter vi startet Dr.Dropin har vi gjennomført over 1,5 millioner konsultasjoner. Vi leverer helsetjenester innen allmennmedisin, covid-testing, gynekologi, pediatri, hudlege, psykologi, fysioterapi og kiropraktikk. 

Fastlegekrisen – en debattstafett

Fastlegekrisen er nå en av de mest krevende sakene regjeringen står overfor.

Altinget Helse har invitert åtte sentrale aktører på helsefeltet til en debattstafett om fastlegekrisen. 

Disse vil delta i stafetten: 

Nylig etablerte vi også en bedriftshelsetjeneste. Det er mange som bruker oss som et tillegg til fastlege, og helsehjelpen som gis, avlaster fastlegens arbeidsbyrde. 

Dette gjelder både de som har fastlege i samme område, men også tilflyttede, studenter og turister. Vi mottar ikke henvisninger, men møter en uselektert pasientgruppe som oppsøker tilbudet vårt fysisk eller digitalt.

Fastlegeordningen er i stor grad privatisert allerede

Som en del av forhandlingene om statsbudsjettet, ble det før jul klart at Stortinget vil be regjeringen om å fremme tiltak for å styrke den offentlige allmennlegetjenesten, herunder å utarbeide hjemmel til å regulere etablering av helprivate kommersielle allmennlegekontorer. 

Dr.Dropin ville bedret situasjonen for både fastlegene med sprengt kapasitet og pasientene med lett tilgang til helsehjelp.

Daniel Sørli
Daglig leder, Dr.Dropin

Vi vet ikke hva som kommer, men politikerne fra Ap og SV har antydet tiltak som for eksempel forbud mot etablering visse steder og forbud mot å skrive ut sykemelding. 

Fastlegeordningen er imidlertid i stor grad privatisert allerede. Det er selvstendig næringsdrivende som utgjør majoriteten av legene. De tjener i snitt to millioner kroner etter alle kostnader er betalt. Istedenfor å debattere om hvordan man kan stenge ned de private allmennlegetjenestene, kanskje vi heller bør spørre hvordan de kan bidra til mer tilgjengelige og effektive helsetjenester?

Dette spørsmålet fikk Dr.Dropin da vi i høst ble invitert til å presentere våre tanker for ekspertutvalget som har fått i oppdrag å gjennomgå fastlegeordningen. Slik Dr.Dropin ser det, er det to faktorer som er avgjørende i fremtidens primærhelsetjeneste:

  1. Rekruttering av et tilstrekkelig antall helsepersonell.
  2. En mer effektiv leveranse av helsetjenestene.

Dr.Dropin og de andre aktørene som tilbyr allmennlegetjenester kan bidra med begge to.

Offentlig og privat samarbeid gunstig for både leger og pasienter

Vår eksistens er avhengig av å være en attraktiv arbeidsplass og å innfri de kravene pasientene stiller til oss, innenfor det lovverket som gjelder. Derfor utvikler vi digitale verktøy som gjør legene lettere tilgjengelig for pasientene, og vi har innført automatiserte prosedyrer som fristiller tid til god pasientbehandling. Dette gir også rom for at legene våre kan ha et godt og balansert liv ved siden av jobben.

Ved å inkludere private aktører som Dr.Dropin, kan myndighetene levere bedre helsetjenester for alle, også de mest sårbare og de som ikke bor i de store byene.

Daniel Sørli
Daglig leder, Dr.Dropin

Norske kommuner sliter mer enn noensinne med å tilby det allmennlegetilbudet Stortinget har pålagt dem å gi innbyggerne. Noen av dem spør hvordan vi kan bidra.

Et eksempel var en henvendelse fra Eidskog kommune i august i år. Kommunen fortalte oss at den ønsker å tiltrekke seg kompetanse, arbeidsplasser og innovative løsninger. Et annet eksempel er Klepp kommune på Jæren, der pasienter som har behov for helsehjelp utenom legevakt og som ikke har fastlege, nå kan bestille time på hjemmesiden til Dr.Dropin. 

Andre vil ikke bruke private aktører til å løse fastlegekrisen. Bergen kommune er ett eksempel, der over 6000 av innbyggerne står uten fastlege. Dr.Dropin har tilbudt kommunen både digitale og fysiske legetjenester til bergensere uten fastlege.

Byråd for helse og omsorg, Ruth Grung (Ap), uttalte til Bergensavisen at de ikke kunne se hvordan et slikt samarbeid ville «bedre situasjonen vesentlig for fastlegene». Det er et utsagn vi ikke forstår. Dr.Dropin ville bedret situasjonen for både fastlegene med sprengt kapasitet og pasientene med lett tilgang til helsehjelp.

Les også

Vi ønsker å bidra til å lage fremtidens helsetjenester, og det er et samfunnsoppdrag vi tar på alvor. Et offentlig og privat samarbeid gjør at Norge kan tilby den helsehjelpen innbyggerne våre trenger, når de trenger den.

Vi har bistått for eksempel Ullensaker kommune med å gi helsehjelp til nyankomne flyktninger fra Ukraina siden mars. Og under pandemien bisto vi med vaksinasjon, smittesporing og utførte nesten én million covid-tester på oppdrag fra norske kommuner.

Ved å inkludere private aktører som Dr.Dropin, kan myndighetene levere bedre helsetjenester for alle, også de mest sårbare og de som ikke bor i de store byene.

Dessverre ser det ut til at politisk ideologi står i veien for å tilby best mulig helsehjelp til Norges befolkning, samtidig som vi forbedrer legenes arbeidshverdag.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00