Debatt

Helse- og omsorgsministeren: Alle skal ha en fastlege å gå til

Regjeringen har en historisk satsning på fastlegeordningen i årets statsbudsjett. Fastlegeordningen er i krise. Det er alvorlig for landets innbyggere. Vi skal derfor gjøre endringer for å sikre en bærekraftig allmennlegetjeneste.  

Ingvild Kjerkol
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Altingets debattstafett belyser viktige utfordringer med dagens fastlegeordning. Over 210.000 innbyggere står nå uten fast lege. Selv om de de aller fleste av disse får fastlegetjenester av en vikar eller en annen lege, er det en alvorlig situasjon.

Vi ser at medisinstudenter og unge leger oppgir at de ikke vil søke seg til yrket, fastlegene har for høy arbeidsbelastning, og stadig flere kommuner sliter med å rekruttere. Dette er en utvikling vi må snu.

Etter åtte år med manglende satsing på fastlegeordningen under regjeringen Solberg, skal vi ta ansvar for å sikre at alle får en fastlege å gå til.

Historisk satsning i statsbudsjettet 

Fastlegeordningen er grunnplanken i vår felles helsetjeneste. Det er viktig for regjeringen å sørge for at alle innbyggere har denne tryggheten over hele landet. Det er avgjørende for å forhindre en forverring av den privatisering og todeling av helse- og omsorgstjenesten som de borgerlige åpnet for.

En grunnleggende forskjell på høyresiden og oss er at vi er opptatt av at alle innbyggere skal ha helsetjenester av høy kvalitet, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Da må vi styrke den offentlige helsetjenesten.

Det er derfor vi styrker fastlegeordningen med nesten en milliard. Det er en historisk satsing!

Etter åtte år med manglende satsing på fastlegeordningen under regjeringen Solberg skal vi ta ansvar for å sikre at alle får en fastlege å gå til.

Ingvild Kjerkol
Helse- og omsorgsminister

Bedre oppfølging av pasienter med store behov

Samtidig som vi bevilger friske midler, gjør vi også nødvendige endringer i finansieringen av fastlegeordningen. Det gjør vi for at fastlegen skal kunne ha kortere liste og få mer tid til pasientene som trenger det mest.

Samtidig vil leger som fortsetter med lengre lister få en bedre økonomi som for eksempel kan benyttes til å ansette flere i praksisen. Det skal også gjøre det enklere for legene å kombinere jobb med et godt familieliv.

Endringen innebærer at fastlegene får et høyere tilskudd for pasienter med store behov. Egenskaper som innbyggernes alder, kjønn og helsetilstand skal avgjøre hvor mye tilskudd fastlegen får.

Dette er et første, viktig steg i arbeidet for å sikre en mer bærekraftig ordning. Tiden frem til innføringen 1. mai bruker vi til å finne en best mulig innretning i tett dialog med Legeforeningen og KS.

Arbeidsbelastningen må ned

Fastlegene melder om stort arbeidspress og lange arbeidsdager. Regjeringen jobber med ulike tiltak som skal redusere arbeidsbelastningen. Vi går nå gjennom hvilke arbeidsoppgaver som kan fjernes eller overtas av andre profesjoner. Det gjelder blant annet ulike typer attester og administrative oppgaver.

Vi vet også at legevakt gir høy vaktbelastning for mange fastleger, og mange kommuner sliter med å rekruttere til legevakt. Vi har derfor etablert en egen tilskuddsordning for legevakt i distriktskommuner.

Vi har også satt ned en arbeidsgruppe på legevakt sammen med partene som skal se på helhetlige løsninger for allmennlegetjenesten. Målet er å redusere arbeidsbelastningen, styrke fagmiljøene og gjøre det mer attraktivt å være lege i distriktene. 

En grunnleggende forskjell på høyresiden og oss er at vi er opptatt av at alle innbyggere skal ha helsetjenester av høy kvalitet, uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Ingvild Kjerkol
Helse- og omsorgsminister

Langsiktige grep

Selv med en historisk satsing i år, løses ikke fastlegekrisen bare med økte bevilgninger. Vi står overfor en utvikling hvor vi får flere eldre med kronisk sykdom og mangel på fagfolk. Det krever at vi må tenke nytt, og ta nye grep.

Regjeringen har derfor satt ned et ekspertutvalg som skal foreslå konkrete tiltak til forbedringer fra 2024. Vi har mottatt første delrapport i form av en løypemelding. Her er det flere interessante forslag innen kompetanse og utdanning som vi nå vurderer.

Utvalget skal levere endelig rapport 15. april. Her vil utvalget se på helheten i fastlegeordningen. Regjeringen vil ta stilling til anbefalingene og foreslå nødvendige tiltak overfor Stortinget fra 2024 og framover.

Bærekraftig allmennlegetjeneste

Utfordringene i fastlegeordningen har utviklet seg over minst 10 år, men denne regjeringen skal ta ansvar for å løse krisen.

Jeg forstår at folk er utålmodige. Det er vi også. Min viktigste jobb som helse- og omsorgsminister er å snu den negative utviklingen og sikre en bærekraftig fastlegeordning, sånn at alle skal ha en fastlege å gå til.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00