Debatt

Einar Øverbye: Er arbeid et onde eller et gode?

Det er nødvendig å beholde en solid porsjon tvisyn, for ikke å si ambivalens, både hos de som utsettes for og de som administrerer arbeidslinja. Arbeid er et gode for noen, men ikke for andre, og for de fleste er det begge deler, skriver professor i statsvitenskap, Einar Øverbye.

Arbeid er et gode for noen, men ikke for andre, og for de fleste er det begge deler. Det er viktig å minne seg selv om at det ikke finnes noe vitenskapelig svar på hva et godt liv består i. Det eneste som er noenlunde sikkert, er at det neppe er det samme livet for alle, skriver Einar Øverbye, professor i statsvitenskap.
Arbeid er et gode for noen, men ikke for andre, og for de fleste er det begge deler. Det er viktig å minne seg selv om at det ikke finnes noe vitenskapelig svar på hva et godt liv består i. Det eneste som er noenlunde sikkert, er at det neppe er det samme livet for alle, skriver Einar Øverbye, professor i statsvitenskap.Foto: OsloMet/Altinget
Einar Øverbye
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det er nyttig hvis flest mulig jobber. Hvis for mange heller vil – og får lov til – å leve et liv på arbeidsfri inntekt, øker velferdsutgiftene samtidig som færre tjener penger som de kan betale skatt av. Da øker risikoen for at velferdsstaten ikke er økonomisk bærekraftig på lang sikt. Dette er den samfunnsøkonomiske begrunnelsen for arbeidslinja i sosialpolitikken. 

Trass i de siste månedenes kritikk av stønadsnivåene har vi forholdsvis høye trygder sammenliknet med andre europeiske land.

Einar Øverbye
Professor i sosialpolitikk

Noen land praktiserer arbeidslinja slik: Mange har rett til å søke stønad, men stønadsnivået er veldig lavt. Da er det bare de virkelig desperate som søker stønader, ettersom de da dømmer seg selv til å leve resten av livet i fattigdom. Det er ikke mange som er så desperate, og uansett er lave stønader billige. Det gir staten kostnadskontroll.  

Andre land har stønader som er til å leve av, men reserverer retten til å søke til lønnsmottakere som har vært fulltids sysselsatte i mange år. Det begrenser også statens velferdsutgifter, for folk som er i risikosonen for å trenge stønad – folk som er mye syke for eksempel – er sjelden i stand til å holde på en fulltidsjobb i mange år før de må ha støtte. De «hektes av» den sjenerøse delen av trygdesystemet, og må ta til takke med minstesikring – eller greie seg med hjelp fra familien og frivillige organisasjoner.

Norge praktiserer arbeidslinja på en tredje måte. Trass i de siste månedenes kritikk av stønadsnivåene har vi forholdsvis høye trygder sammenliknet med andre europeiske land, og det er heller ikke nødvendig å være sysselsatt i lang tid for å ha rett til å søke de fleste av dem. Vår metode for å oppnå statlig kostnadskontroll, er å kreve gjentatte runder med aktiveringstiltak før, under og etter at folk mottar stønader. Særlig før folk får permanent uføretrygd – uformelt omtalt som «pokalen» på noen Nav-kontor. Unge og gamle, kvinner og menn, friske og syke: Alle skal med. Ingen slipper unna.

Debattstafetten «Har arbeidslinja blitt et skjellsord?»:

Altinget Arbeidsliv ønsker å ta tak i relevante spørsmål som rører seg på den politiske agendaen. Vi vil skape en plattform for en faktabasert, saklig og interessant debatt der ulike stemmer kommer til orde og bringer samtalen videre.

Allerede i begynnelsen av 1990-årene lanserte regjeringen begrepet «arbeidslinja», hvor tanken var at alle i yrkesaktiv alder som kan arbeide, har en plikt til å gjøre det, mens trygder er forbeholdt dem som ikke kan arbeide. Kort oppsummert; det skal lønne seg å arbeide fremfor å leve av offentlige ytelser.

Det skapte debatt da Oslos byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) gikk ut i media og mente at arbeidslinja i sosialpolitikken er utdatert.

Vi i Altinget Arbeidsliv har derfor invitert inn sentrale stemmer fra det politiske miljøet, organisasjoner, akademia og næringslivet for å belyse spørsmålet «Har arbeidslinja blitt et skjellsord?».

Andre innlegg i stafetten

Hva er arbeid?

«Aktivering» kan være en bedre strategi for å oppnå kostnadskontroll enn å senke stønadene, eller reservere retten til å søke høye stønader bare til de som har lav sannsynlighet for å trenge dem. Men hvis arbeid er mer slit enn glede, kan aktivering likevel være vanskelig å «selge» til det norske folk. Så hva er arbeid? Er det et onde eller gode? 

Å betrakte arbeid som et onde har idéhistoriske røtter helt tilbake til det gamle testamentets beskrivelse av syndefallets konsekvenser. «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød» er Guds bud til Adam og Eva etter utdrivelsen fra Paradiset.

At arbeid er et onde er også utgangspunktet i økonomisk teori. Det er fordi lønnsarbeid ikke er frivillig at noen er villig til å betale den som utfører det. Inntekt er kompensasjon for tapet av den mer attraktive fritiden. Arbeid er et slit, men er nødvendig for at kostnadene ikke skal løpe løpsk – så vil du ikke, så skal du. På individnivå er dette den kalde, paternalistiske begrunnelsen for arbeidslinja.

Arbeid er et ambivalent gode. Det har både positive og negative sider.

Einar Øverbye
Professor i sosialpolitikk

Imidlertid er det også et lysere syn på arbeid, som sosiologer ofte målbærer: Arbeid gir mål og retning i livet, og en følelse av å være til nytte. Det er et gode. Dette er den varme, maternalistiske begrunnelsen for arbeidslinja: Arbeid er fint for deg, skjønner du, selv om du kanskje ikke mener det selv.

Hvem har rett, økonomen eller sosiologen?

Kanskje begge to. For det er en tredje mulighet: Arbeid er et ambivalent gode. Det har både positive og negative sider. Det er morsomt å sitte på kafé og drikke øl mens andre jobber. Det er et gode. Det er ikke fullt så morsomt å måtte svare «har ikke jobb», hvis den attraktive personen ved nabobordet spør hva du driver med. Fritid gir mulighet til å gjøre hva som helst snarere enn det vi får betalt for, men gjør oss samtidig mer sårbare for andres og egen tvil om hvem vi er, og hvor godt vi har lyktes å bli den vi har lyst til å være.

Tilsvarende er det morsomme sider ved å være på jobb, så som arbeidskamerater og mestringsfølelse. Men det er også kjedelige rutiner, generelt slit og det spesielle slitet med å stå opp av den varme senga.

Les også

Arbeidets ambivalens

Det er gjort psykologiske studier av ambivalente goder. Det viser seg at når man er langt unna et ambivalent gode, i fysisk eller sosial forstand, dominerer de positive sidene ved godet i bevisstheten. Men jo nærmere man kommer, jo tydeligere blir også de negative sidene ved godet – ambivalensen øker.

Kjøper vi uten forbehold den sosiologiske retorikken som sier at det eneste lykkelige liv er et liv i arbeid, forsterker vi vanskene med å fastholde et positivt selvbilde for de som av ulike grunner ikke er i stand til å arbeide.

Einar Øverbye
Professor i sosialpolitikk
Den som selv har vært nær eller i en søkersituasjon, det være seg på grunn av trussel om arbeidsledighet, sykdom, skade eller andre problemer, vil ofte merke at de negative sidene ved et liv utenfor arbeidsstyrken vokser i bevisstheten jo nærmere man kommer det første møtet med saksbehandleren. Det samme skjer ofte med den som nærmer seg pensjonsalderen. 

Hva betyr arbeidets ambivalente karakter for aktiveringsarbeidet, som er hovedoppgaven for titusenvis av offentlig ansatte? Ettersom arbeidets lyst og ulyst er blandet sammen på måter som neppe lar seg skille fra hverandre uten gjennom psykoanalyse (om i det hele tatt), kan måten Navs saksbehandlere oppfører seg på, bli avgjørende for utfallet, for små signaler fra folk rundt en kan vippe mennesker som opplever sterk ambivalens begge veier.

Arbeidets ambivalens smitter over på aktiveringstiltakene, som også blir ambivalente goder. Aktivering inneholder samtidig kapasitetsfremmende og disiplinerende elementer, ofte blandet sammen i ett og samme tiltak.

Klassedimensjon

Det er i tillegg en klassedimensjon i insisteringen på at arbeid alltid skal være førstevalget.

Arbeid er et gode for noen, men ikke for andre, og for de fleste er det begge deler.

Einar Øverbye
Professor i sosialpolitikk

Sannsynligheten for å få en jobb en trives med, er ikke uavhengig av hvilken sosial klasse søkeren kommer fra, og hva slags jobb det er realistisk å få. Noen jobber er mindre morsomme, mer anstrengende og dårligere lønnet en andre. Kjøper vi uten forbehold den sosiologiske retorikken som sier at det eneste lykkelige liv er et liv i arbeid, forsterker vi dessuten vanskene med å fastholde et positivt selvbilde for de som av ulike grunner ikke er i stand til å arbeide.

Derfor er det nødvendig å beholde en solid porsjon tvisyn, for ikke å si ambivalens, både hos de som utsettes for og de som administrerer arbeidslinja. Arbeid er et gode for noen, men ikke for andre, og for de fleste er det begge deler. Det er viktig å minne seg selv om at det ikke finnes noe vitenskapelig svar på hva et godt liv består i. Det eneste som er noenlunde sikkert, er at det neppe er det samme livet for alle.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00